خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22578   بروزرسانی: 10-06-1394

Khalil Jamshidi
خلیل جمشیدی
دانشیار - بازنشسته

پست الکترونيکی
jamshidi_k @znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/jamshidi-khalil

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2651

فکس
   +98 (0) 24 3228 13202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، اتاق 2 ، صندوق پستی 45195-313