خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22562   بروزرسانی: 10-06-1394

Khalil Jamshidi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
11 حسین نظری ناسی اسفند  1389زراعت اثرتنش خشکی برپایداری غشائ سلولی ،روابط آبی وتبادلات گازی ارقام لوبیاچیتی  
10 ، میثم نوروزیان بهمن  1388زراعت بررسی برخی صفات فیزیولوژیک مرتبط باتحمل به خشکی درارقام هیبریدذرت  
9 سمیه سلیمی آبان  1389زراعت اثرتراکم بوته ،تاریخ والگوی کاشت برعملکردوشاخص برداشت ذرت دانه ای ماکسیما  
8 سپیده طریقی بهمن  1389زراعت تأثیرتنش خشکی وتراکم بوته بربرخی خصوصیات کمی وکیفی گلرنگ  
7 غفورسهرابی دي  1389زراعت اثرتنش خشکی وتراکم بوته برویژگی های مرفولوژیک وعملکردذرت دانه ای رقم ماکسیما  
6 لیلا خدایی   0زراعت ارزیابی عملکرددانه ذرت وسویادرکشت مخلوط ردیفی  
5 رباب محمودی   0زراعت ارزیابی عملکرددانه ذرت وسویادرکشت مخلوط نواری  
4 سعیده پوربقایی   0زراعت بررسی برخی جنبه های اگروتکنیکی گیاه دارویی کاسنی  
3 سحررستمخانی   0زراعت اثرکشت مخلوط افزایشی ذرت وشبدربرکاهش زیست توده علف های هرز  
2 یوسف :قاضی خانلو ثانی   0زراعت ارزیابی کمی وکیفی عملکرد دانه ذرت و سویا در کشت مخلوط تحت شرایط کم آبیاری  
1 میسم کریمی   0زراعت اثرکشت مخلوط افزایشی ذرت وشبدربرسیم برکاهش زیست توده علف های هرز