خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22891   بروزرسانی: 10-06-1394

Khalil Jamshidi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
اثر بهینه سازی مصرف آب برعملکرددانه گندم درسیستم کشاورزی پایدار   مجريمهر 1389اسفند  1390کاربردیپژوهشکده کشاورزی
بررسی چگونگی پراکنش نماتد ساقه یونجه درمزارع علوفه کاری استان زنجان   همكارفروردين 1368اسفند  1368کاربردیجهاددانشگاهی
ارزيابي كمي وكيفي ارقام مختلف گندم دركشت مخلوط   مجريمهر 1387مرداد  1388کاربردیدانشگاه زنجان
بررسی برخی صفات اکوفیزیولوژیک ذرت ولوبیاچشم بلبلی درکشت مخلوط   ارديبهشت 1385دي  1386کاربردیدانشگاه تهران
بررسی خصوصیات مرفولوژیک وفیزیولوژیک موثربرعملکرد واجزای عملکرد 10رقم عدس   مجريارديبهشت 1382اسفند  1382کاربردیپژوهشکده کشاورزی
بررسی تأثیر تراکم بوته برعملکرد سیب زمینی و ذرت درکشت مخلوط   مجريارديبهشت 1382بهمن  1382کاربردی
- بررسی تأثیر تراکم گیا هی وآرایش کاشت برعملکرد ومنحنی رشد لوبیا سفید   مجريارديبهشت 1378دي  1378کاربردیدانشگاه زنجان
- بررسی تأثیر تراکم گیا هی وآرایش کاشت برعملکرد ومنحنی رشد لوبیا سفید   مجريفروردين 1375اسفند  1375کاربردیدانشگاه تربیت مدرس