خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23167   بروزرسانی: 10-06-1394

Khalil Jamshidi

مدیریت

- معاون آموزشي و پژوهشي جهاد دانشگاهي زنجان از تاريخ 1372 تا 1373

- مديرعامل موسسه آموزشي جهد زنجان (وابسته به جهاد دانشگاهي) از تاريخ 1373 لغايت 1375

- مدير مزرعه آموزشي دانشگاه زنجان از تاريخ 1375 لغايت 1377

- معاون  دانشجويي و فرهنگي دانشگاه زنجان از تاريخ 1377 لغايت 1380

- مدير دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه زنجان از تاريخ 1380 لغايت /6/1380

- معاون اداري و مالي دانشگاه زنجان از تاريخ /6/1380 لغايت /5/1382

- مدير دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه زنجان (بار دوم) از تاريخ /5/1382 لغايت /5/1386

- رئيس دانشكده كشاورزي دانشگاه زنجان از تاريخ   20/6/1387لغایت   28/6/1388

 - رئیس دانشگاه زنجان ازتاریخ 18/6/93 لغایت ادامه دارد