خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21738   بروزرسانی: 10-06-1394

Khalil Jamshidi

Publications in Journals

International-ISC15.  حامدمنصوری-لیلامنصوری- خلیل جمشیدی-مهدی راستگو- روح اله مرادی
جذب وکارایی مصرف نوردرکشت مخلوط افزایشی ذرت-لوبیا درمنطقه زنجان
مجله توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي شماره 15 (1392صفحات 26-15.  [Abstract ]
International-ISI14.  A. R. Yousefi , K. Jamshidi,M. Oveisi,
First Report of Orobanche purpurea on Achillea wilhelmsii in Iran
Plant Disease Issue Page 694 (2013P. 25 DOI: 1.  [Abstract ]
International-ISC13.  مجید پوریوسف، سیدعلی رزاقی فرد، خلیل جمشیدی
اثردورآبیاری وزمان های مختلف برداشت برصفات آگرومورفولوژیک گیاه دارویی آنیسون
فصل نامه دانش کشاورزی پایدار (1391صفحات 30-39. 
International-ISI12.  K Jamshidi , AR Yousefi & M Oveisi
Effect of cowpea (Vigna unguiculata) intercropping on weed biomass and maize (Zea mays) yield
New Zealand Journal of Crop and (2013P. 24 DOI: 1.  [Abstract ]
International-ISC11.  Robab Mahmoudi, Khalil Jamshidi, Majid Pouryousef
Evaluation of grain yield of maize (Zea mays L.) and soybean (Glycine max L.) in strip intercropping
International journal of Agronomy and Plant Production (IJAPP) (2013)  DOI: 2. 
International-ISI10.  A. R. Yousefi , K. Jamshidi , M. Oveisi, H. Karimojeni, M. Pouryosef
First Report of Orobanche purpurea on Achillea wilhelmsii in Iran 
Plant Disease Issue 694 (2013PP. 694-25 DOI: 1.  [Abstract ]
International-ISC9.  Zahra Solatni, Farid Shekari*, Khalil Jamshidi, Reza Fotovat and Roghaye Azimkhani
The effect of silicon on germination and some growth characteristics of salt-stressed canola seedling
International Journal of Agronomy and Agricultural Research (IJAAR) Issue 12 (2012PP. 21-25 DOI: 1.  [Abstract ]
National8.  خلیل جمشیدی
تأثیرتراکم گیاهی وهرس ساقه اصلی برعملکرد واجزای عملکرد کدوی تخم کاغذی
تحقیقات گیاهان داروییومعطر ایران  جلد(1) 30 ،بهار93 
International7.  خلیل جمشیدی
Effect of drought stress and plant density on yield, component yield and content oil of Safflower in province of Zanjan
Management Science Letters    Volume 2 Issue 6 pp. 1849-2254 October(2012) 
National6.  خلیل جمشیدی
اثرتنش خشکی برمیزان خسارت به غشای سلولی وعملکرد دانه سه هیبرید ذرت
تحقیقات غلات  سال اول شماره 1(53-64 
International-ISI5.    خلیل جمشیدی
Evaluation of quantity and quality of yield of two wheat cultivars  in intercropping system
Desert  DESERT 16 (2011) 153-158 
International-ISI4.  خلیل جمشیدی
An evaluation of yield in intercropping of maize and potato 
Journaln of Desert  (Journaln of Desert , 2008 ,V.12 , N.2) 
National-ISC3.  خلیل جمشیدی
بررسی تأثير كشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی بر فرونشانی علف هاي هرز
علوم گیاهان زراعی ایران  دوره 42 شماره 2 (233-241) 
National-ISC2.  خلیل جمشیدی
ارزیابی عملکرد درکشت مخلوط ذرت ولوبیاچشم بلبلی
پژوهش وسازندگی درزراعت وباغبانی  شماره80 پائیز1387 
National-ISC1.  خلیل جمشیدی
بررسی تأثیرفاصله خطوط کاشت وتراکم بوته برجنبه های کمی گیاه دارویی بابونه
The effects of row spacing and plant density on quantitative aspects of chamomile flower (Matricaria chamomilla)
علوم کشاورزی ایران   1(جلد 1 3) 203 210 مربوط به پاییز 1379   


Presentations in Seminars & Congress


National 21.  خلیل جمشیدی میسم کریمی بابک عندلیبی  
مطالعه اثرسطوح شوری وپریمینگ بذر برجوانه زنی وخصوصیت گیاهچه شبدر برسیم
سومین همایش  ملی علوم کشاورزی وصنایع غذایی 
دانشگاه آزاد, فسا-ایران, 16 آذر 1391.  
National 20.  Mohammad Reza Rahimi*, Alireza Yousefi1, Khalil Jamshidi1, Majid Pouryousef1
EARLY SEASON WEED CONTROL IN FENNEL (FOENICULUM VULGARE MILL.) WITH REDUCED RATE OF PENDIMETHALIN
2nd National Congress on Medicinal Plants
Tehran- Iran-ایران, 15 - 16 May 2013.  [Abstract ]
National 19.  ز رَا رضائی* 1، فر اَد جثاری 2 ، خلیل جمطیدی 2، جلال صثا
اثرتنش خشکی برشاخص های رشدی ارقام لوبیا چیتی
دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیسط سالم
تهران-ایران, 21 شهريور 1392.  
National 18.  خلیل جمشیدی عادل فرهمندمهر جواد حمزه یی  
تأثیرکم آبیاری درمراحل مختلف رشد بربرخی صفات فنولوژیک گیاه دارویی انیسون
اولین کنگره ملی بحران آب 
دانشگاه آزاد, اصفهان - خوراسگان-ایران, 25 - 26 ارديبهشت 1392.  [Abstract ]
National 17. خلیل جمشیدی
ارتباط بین محتوای نسبی کلروفیل وسرعت فتوسنتز باتحمل خشکی درچهاررقم لوبیاچیتی
همایش ملی مدیریت آب وتنش خشکی درزراعت
دانشگاه آزاد ارسنجان اسفند1389  
National 16. خلیل جمشیدی
استفاده ازگیاه پوششی شبدربرسیم درکنترل علف های هرزلوبیا
بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران
شهریور1391  
National 15. خلیل جمشیدی
تأثیرکشت مخلوط ذرت وسویا برکنترل علف های هرز درمنطقه زنجان
همایش ملی کشاورزی پایدار
دانشگاه آزاد ورامین پیشوا آذر1390  
National 14. خلیل جمشیدی
تأثیرکشت مخلوط افزایشی ذرت ولوبیا برعملکرد ، اجزای عملکرد وعلف های هرز درزنجان
چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
دانشگاه اهواز بهمن 1390  
National 13. خلیل جمشیدی
تأثیرکشت مخلوط افزایشی ذرت وشبدربرسیم درسرکوب علف های هرز
دوازدهمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران
کرج شهریور1391  
National 12. خلیل جمشیدی
صفات فیزیولوژیک موثر برعملکرد و شاخص برداشت ذرت دانه ای رقم ماکسیما درسطوح مختلف تاريخ، الگوي كشت و تراكم بوته
دومین كنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
دانشگاه یزد اردیبهشت 1390  
National 11. خلیل جمشیدی
تأثیر تنش خشکی وتراکم بوته بربرخی خصوصیات کمی وکیفی   گلرنگ رقم سینا
دومین كنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
دانشگاه یزد اردیبهشت 1390  
National 10. خلیل جمشیدی
تأثیرفواصل آبیاری وزمان برداشت برصفات مرفولوژیک انیسون
اولین  كنگره ملی علوم وفناوریهای نوین کشاورزی
دانشگاه زنجان شهریور1390  
National 9. خلیل جمشیدی
واکنش صفات مرفولوژیک کدوی تخم کاغذی به هرس ساقه اصلی تحت تراکم  های مختلف کاشت
اولین  كنگره ملی علوم وفناوریهای نوین کشاورزی
دانشگاه زنجان شهریور1290  
National 8. خلیل جمشیدی
بررسی تغییرات محتوای روغن وعملکرد میوه کدوی تخم کاغذی تحت تأثیرهرس ساقه اصلی وتراکم گیاهی
اولین  كنگره ملی علوم وفناوریهای نوین کشاورزی
دانشگاه زنجان شهریور1390  
National 7. خلیل جمشیدی
ارزیابی عملکرد درکشت مخلوط نواری ذرت وسویا
اولین  كنگره ملی علوم وفناوریهای نوین کشاورزی
دانشگاه زنجان شهریور 1390  
National 6. خلیل جمشیدی
ارزیابی عملکرددرکشت مخلوط ردیفی ذرت وسویا
اولین  كنگره ملی علوم وفناوریهای نوین کشاورزی
دانشگاه زنجان شهریور 1390  
National 5. خلیل جمشیدی
اثرکشت مخلوط افزایشی ذرت وسویا برکاهش زیست توده علف های هرز
اولین  كنگره ملی علوم وفناوریهای نوین کشاورزی
دانشگاه زنجان -شهریور1390  
National 4. خلیل جمشیدی
صفات فیزیولوژیک موثر برعملکرد و شاخص برداشت ذرت دانه ای رقم ماکسیما درسطوح مختلف تاريخ، الگوي كشت و تراكم بوته
دومین كنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران،
دانشگاه یزد،اردیبهشت 1390  
National 3. خلیل جمشیدی
بررسی اثرات تنش خشکی وتراکم برروی عملکرد واجزای عملکردذرت دانه ای
یازدهمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران 
 دانشگاه شهیدبهشتی مرداد1389  
National 2. خلیل جمشیدی
بررسی تأثیربرخی خصوصیات فیزیولوژیک برعملکرد واجزای عملکرد ده رقم عدس
یازدهمین کنگرهعلوم زراعت واصلاح نباتات ایران
دانشگاه شهیدبهشتی مرداد1389  
National 1. خلیل جمشیدی
بررسی برخی صفات اکوفیزیولوژیک ذرت ولوبیاچشم بلبلی درکشت مخلوط
دهمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران،
1378،کرج