خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22580   بروزرسانی: 10-06-1394

Khalil Jamshidi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. زراعت- اکولوژی -اکولوژی کشت مخلوط - مبانی کشاورزی پایدار - زراعت نباتات علوفه ای