خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26806   بروزرسانی: 05-09-1397

Mehrdad Soltani

مهدی مقیمی، مهرداد سلطانی
بازپردازی منظر شهری در بافت فرسوده زنجان
Reprocessing of Townscape in Eroded Textures of Zanjan 
چکيده


دخالت در بافت فرسوده شهرهاي ايران امري ناگزير به نظر ميرسد، اما در خصوص كم و كيف اين مداخله بحث هاي فراواني وجود دارد. دامنه اين مباحثات كه عموما از جانب متخصصان رشته هاي مرتبط مطرح ميگردند، از نقطه مطالعات اوليه امكان سنجي تا نقش عوامل اجرايي، فرآيند مداخله و در نهايت آثار مثبت و عواقب منفي اقسام دخالت در بافت فرسوده شهرها گسترده است. اين مقاله به تاثيرات مداخلات مستقيم در سيماي منظرين مناطق كهن شهرها كه عموما موقعيت استقرار بافت فرسوده هستند مي پردازد. به طور اخص، تجارب گشايش محور زینیه و دلجويي-داودقلي در قلب بافت فرسوده شهر زنجان و آثار منظرين اين طرح های در حال اجرا مورد بررسی گرفته و نتایج حاصله در قالب پیشنهادات و ضرورت ها ارائه می گردند. همچنین عدم توجه به برنامه ریزی و طراحی منظر خیابان های تازه تاسیس و مسائل ناشی از آنها مورد توجه ویژه این نوشتار خواهد بود.