خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29043   بروزرسانی: 05-09-1397

Mehrdad Soltani

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
8.  مهرنوش سلطانیصمد سامانیانمهرداد سلطانی
The investigation of features and methods of using "Tongborie" decoration in architectural works of Safavid Iran and Mugal India
بررسی ویژگی ها و شیوه های بکارگیری تزیین تنگ بری آثار معماری ایران صفوی و هند گورکانی
باغ نظر شماره 18(104) (1400/11/01صفحات 17-28 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  سیدفخرالدین حسینیمهرداد سلطانی
A comparative investigation and analysis between the neighborhood concept in the traditional urban system in Iran and its similar patterns in contemporary period
بررسی و تحلیل تطبیقی مفهوم محله در نظام سنتی شهرهای ایران با الگوهای مشابه (جایگزین) دوره معاصر
باغ نظر شماره 15 (1397/03/01صفحات 15-28 

6.  مهرداد سلطانی
Approaches to Architectural Decorations in the Churches of Caucasus
ویژگی های تزئین در کلیساهای قفقاز
فصلنامه هنر و تمدن شرق شماره 5 (1393/08/08صفحات 5-7 
  علمی-پژوهشی
معتبر
5.  مهرداد سلطانیسید امیر منصوریاحمد علی فرزین
A Comparativ study on the role of pattern........
تطبیق نقش الگو و مفاهیم مبتنی بر تجربه در فضای معماری
باغ نظر شماره 21  (1391/06/09صفحات 3-14 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  مهرداد سلطانی
Persian beauty in Andalusia the impression of persian ........
زیبایی ایرانی در آندلس تاثیر پذیری هنر باغ سازی آندلس از باغ ایرانی
منظر- مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی شماره 18 (1391/03/05صفحات 6-12 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  مهرداد سلطانی
The future of expo: change or disbandment
آینده ی اکسپو تغییر یا انحلال
منظر- مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی شماره 12 (1389/11/10صفحات 65-66 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  مهرداد سلطانی
Recreation of downtown role of historic context of city in tourism development
بازآفرینی مرکز شهر توسعه گردشگری بر محور مرکز تاریخی شهر
منظر- مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی شماره 12 (1388/12/10صفحات 74-75 
  علمی-پژوهشی
معتبر
1.  مهرداد سلطانی
Formation process in Iranian contemporary: from garden to park
شکل گیری بوستان های شهری معاصر، گذر از مفهوم باغ به پارک
باغ نظر شماره 8 (1386/10/15صفحات 47-57 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 23. مهنا امیری بیروندهمهرداد سلطانی
جستجوی عوامل تاثیرگذار در انتخاب موضوع طراحی در بافت ناکارآمد شهری (نمونه موردی: بافت بیسیم زنجان)
Searching for influential factors in choosing a design theme in an inefficient urban contexts (case study: Zanjan, Bisim)
= دانشگاه آزاد اسلامی قزوین, قزوین, 2021-12-09 - 2021-12-09
بین‌المللی 22. مهنا امیری بیروندهمهرداد سلطانی
بررسی برخی خصوصیات فردی در تبیین علل تداوم سکونت در بافت های ناکارآمد شهری (نمونه موردی:محلات منطقه بیسیم زنجان)
Investigating some individual characteristics in explaining the reasons for the continuation of living in inefficient urban contexts (case study: Bisim Zanjan)
= دانشگاه آزاد اسلامی قزوین, قزوین, 2021-12-09 - 2021-12-09
بین‌المللی 21. پوریا احمدزادهمحمد باقریمهرداد سلطانی
تبیین ساختار تعامل پذیری به منظور ارتقاء کیفی فضاهای شهری
Defining The Structure of Intractability To Enhance The Quality of Urban Spaces
International Conference on Sustainable Architecture and City دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, تهران, 2020-02-29 - 2020-03-01
ملی معتبر 20. مهشید سهیلی مهدی زادهزهرا ملکیمهدی مقیمیمهرداد سلطانی
تأثیر بازآفرینی در ارتقا کیفیت فضای اسکان های غیر رسمی نمونه موردی کوی فاطمیه زنجان
The Effects of Urban Regeneration on Space Quality Enhancement of the Slums (Case Study: Zanjan Fatemieh District)
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-05-01 - 2019-05-01
ملی معتبر 19. مهرداد سلطانیسپیده برنا
موزه کودک- بکارگیری کیفیت های معماری برای آموزش غیر رسمی
Youth Museum- or as a better title: Early Years Museum- Applying Architectural Quality in Informal Learning
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-05-01 - 2019-05-01
ملی معتبر 18. نوشین قدرت نمامهدی مقیمیمهرداد سلطانی
باز آفرینی بافت ناکارآمد شهری با رویکرد محله محوری
Regenerating Deficient Urban Context with a Community based Approach
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-05-01 - 2019-05-01
ملی معتبر 17. مریم علی بیگیمهرداد سلطانی
نقش عوامل سر زندگی فضا در بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری
The Role of Space Vitality Factors in Regenerating Incompetent Urban Context
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-05-01 - 2019-05-01
ملی معتبر 16. مهسا پژوهان نسب ابوسعید فلسفیمهدی مقیمیمهرداد سلطانی
بررسی نقش باز آفرینی در ارتقای کیفیت بافت های نا کارآمد شهری، نمونه موردی: مطالعه و طراحی محله نجف آباد، بیسیم زنجان
Studying the Effects of Urban Regeneration on Enhancement of Living Conditions in Incompetent Urban Context (Case Study: Zanjan Najaf-abad&bisim District)
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-05-01 - 2019-05-01
ملی معتبر 15. مسعود جعفری اقدممهدی مقیمیمهرداد سلطانی
نسبت باز آفرینی شهری با رویکردهای مداخله برای ارتقاء کیفیت زندگی، نمونه موردی: محله بیسیم زنجان
Studying the Relations Between Urban Regeneration and Direct Interventions to Improve Urban Life Quality (Case Study: Zanjan Bisim District)
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-05-01 - 2019-05-01
بین‌المللی 14. مهرداد سلطانینجمه حمزه
بررسی مولفه های موثر در طراحی باغ مسکن، با رویکرد بهره گیری از مفاهیم باغ ایرانی
Analyze of effective factors in “Garden-Residence” design process
- انجمن افق نوین علم و فناوری, تهران, 2018-03-08 - 2018-03-08
بین‌المللی 13. مریم صلاحلیمهرداد سلطانی
بررسی تأثیر عوامل پایداری اجتماعی بر کیفیت محیطی محله
the effect of social sustainability factors on environmental quality of neighborhood
کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و انجمن صنفی کارفرمایان انبوسازان مسن و ساختمان, تهران, 1395/10/07 - 1395/10/08
ملی معتبر 12. مهرداد سلطانیانور رحیم زاده
نشانه ها و نمادها در معماری زمینه گرا
Signs and symbols in Contextual Architecture
همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری، چالش ها و راهکارها دانشگاه کاشان, کاشان, 1394/02/09 - 1394/02/10
ملی معتبر 11. مهرداد سلطانی
رویکرد کل نگر، رهیافتی برای ارزیابی کیفیت در آموزش دانشگاهی
Holistic approach, A paradigm for evaluate of quality in higher education
-- دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 2014-05-07 - 2014-05-08
بین‌المللی 10. سید امیر منصوریمهرداد سلطانیدلوند پدیده
زیبایی‌شناسی کانسپت باغ در نگارگری و باغسازی هند
The Aesthetics of Garden Concept in Miniature and Gardening of India
-- دانشگاه مفید قم, قم قلعه, 2013-09-26 - 2013-09-26
بین‌المللی 9. مهرداد سلطانیرضاپور لیلا
نقش سطوح سخت در منظره پردازی باغ مزار های ایرانی هند
Role of Hard Surfaces in Creating Landscape of Persian Gardens in India
-- دانشگاه مفید قم, قم قلعه, 2013-09-26 - 2013-09-26
بین‌المللی 8. مهرداد سلطانی
بررسی علل تغییر مفاهیم باغ سازی در باغ های ایرانی هند
Reasons for Changes in Garden Construction Concepts in India’s Persian Gardens
-- دانشگاه مفید قم, قم قلعه, 2013-09-26 - 2013-09-26
بین‌المللی 7. مهرداد سلطانیمهدی مقیمی
آسیب شناسی کالبدی تردد پیاده و راهکارهای استفاده بهینه از فضای پیاده رو در شهرهای ایران
A damage study on the pedestrian routs and the use of public spaces of Iranian cities
همایش بین المللی زندگی پیاده شهری سالن همایش های بین المللی برج میلاد, تهران, 1390/12/14 - 1390/12/16
بین‌المللی 6. مهرداد سلطانیسعید رحمانی
احیای زندگی پیاده شهری در کالبد مجموعه بازارهای تاریخی ایران
Revival of urban walking life within the framework of Iran s historical bazaars
همایش بین المللی زندگی پیاده شهری سالن همایش های بین المللی برج میلاد , تهران, 1390/12/14 - 1390/12/16
بین‌المللی 5. مهدی مقیمیمهرداد سلطانیپیام اشتری
همراهی معماری و سازه در یک طرح نمادین , تجربه طراحی و اجرای سر در دانشگاه زنجان
interaction between architecture and structure in designing a monument
کنفرانس بین المللی معماری و سازه پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی, تهران, 1390/02/25 - 1390/09/26
ملی معتبر 4. مهرداد سلطانیمهدی مقیمی
آسیب شناسی منظر شهر در فرایند مداخلات برنامه ریزی نشده
Vulnerability Study of Urban Landscape in the Process of Unplanned Intervention
همایش ملی منظر شهری پژوهشکدهی فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی, تهران, 1389/09/07 - 1389/09/09
ملی معتبر 3. مهدی مقیمیمهرداد سلطانی
بازپردازی منظرشهری در بافت فرسوده زنجان
Reprocessing of Townscape in Eroded Textures of Zanjan
همایش ملی منظر شهری پژوهشکدهی فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی, تهران, 1389/09/07 - 1389/09/09
ملی معتبر 2. مهدی مقیمیمهرداد سلطانی
آثار اجتماعی مداخله برنامه ریزی نشده در بافت فرسوده شهری
Social Impacts of Unplanned Interferences in Urban Eroded Textures
همایش ملی ارزیابی تاثیرات اجتماعی سیاست ها، برنامه ها و طرح ها دانشگاه شهید بهشتی-مرکز همایشهای بین المللی ابوریحان, تهران, 1389/07/28 - 1389/07/29
سایر 1. مهرداد سلطانی
تعامل جاذبه های فرهنگی و طبیعی، محور توسعه گردشگری استان زنجان
Developing tourism, through interaction between cultural and natural attractions
قابلیتها، موانع و راهکارهای توسعه گردشگری استان زنجان (دانشگاه آزاد اسلامی و میراث فرهنگی) دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, زنجان, 1386/12/15 - 1386/12/15