خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27502   بروزرسانی: 05-09-1397

Mehrdad Soltani

مدیریت

مدیر گروه معماری دانشگاه زنجان از 1391 تا 1393

معاون شهرسازی و معماری شهرداری زنجان از 1393 تا 1396