خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26798   بروزرسانی: 05-09-1397

Mehrdad Soltani

علایق پژوهشی

معنا و هویت در معماری و معماری منظر معاصر

مفاهیم زیبایی شناسی در روانشناسی محیط

توسعه شهری با تکیه بر نقش بافت های تاریخی