خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29246   بروزرسانی: 05-09-1397

Mehrdad Soltani

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 

عضو پژوهشکده معماری و شهرسازی نظر

عضو شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی، ایکوموس

عضو شورای راهبردی دانشگاه زنجان