خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29043   بروزرسانی: 05-09-1397

Mehrdad Soltani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. انرژی و تنظیم شرایط محیطی2. معنا در معماری و روانشناسی محیطی3. طراحی معماری4. مقدمات و بیان معماری