خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29031   بروزرسانی: 05-09-1397

Mehrdad Soltani

مهرداد سلطانی، سعید رحمانی
احیای زندگی پیاده شهری در کالبد مجموعه بازارهای تاریخی ایران
Revival of urban walking life within the framework of Iran's historical bazaars
چکيده


یکی از عمده ترین معضلات شهر نشینی امروز وابستگی بیش از حد به حرکت سواره و در مقابل تقلیل حرکت پیاده می باشد. بازار و مجموعه های وابسته به آن چون سراها و مساجد ارکان اساسی سازمان فضایی شهرهای تاریخی ایران بوده و امروزه نیز با وجود تحمل بسیاری از نا ملایمات از معدود فرصت هایی هستند که امکان تبلور زندگی پیاده شهری در آنها وجود دارد.       اگرچه این مجموعه ها برخی از ویژگی ها و نقش های دیرین خود را در ساختار شهر از دست داده اند، لیکن به دلیل ماهیت وجودی، ساختار کالبدی، موقعیت مکانی، تاریخی و اجتماعی منحصر به فرد خود می توانند با برنامه ریزی صحیح در قامت یک فضای جمعی، بار دیگر به کانون اصلی زندگی پیاده در شهر مبدل گردند. وجود توام فضاهای بسته، باز و نیمه باز در این مجموعه ها از جمله مهمترین پتانسیل های موجود در این راستا می باشد. سراها و میانسرا های آنها که کاربرد گذشته را ندارند، می توانند به بستری مناسب برای تجلی زندگی پیاده امروزی با ملزومات جدید انسان بدل گشته و علاوه بر تامین نیاز های شهروندان، باعث رونق گردشگری شهر گردند.       این مقاله علاوه بر ارائه دلایل و تبیین این موضوع به بررسی و تحلیل مجموعه بازار و بافت تاریخی شهر بخارا به عنوان یک نمونه موفق در راستای فرضیه فوق و امکان تحقق آن در بازار زنجان خواهد پرداخت.