خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:42069   بروزرسانی: 25-08-1402

Mostafa Charmi

مسعود اسکندری، مصطفی چرمی، امید رحمانی
طراحی اسکنر سه بعدی نوری
چکيده


اسکن سه بعدی به دو روش مستقيم و غيرمستقيم قابل انجام است. عموما در آزمایشگاه های تست مکانيکی، اشاره گر دستگاه CMM و یا ساعت اندازه گيری تماس مستقيم با قطعه کار برقرار می کند و با حرکت و اندازه گيری مستقيم پشت سرهم جابجایی در نقاط گسسته ای از قطعه کار اندازه گيری می شوند. تماس مستقيم با قطعه کار و مخرب بودن روش، سرعت کم اندازه گيری و هزینه بالای دستگاه CMM ، عيب های عمده روش مستقيم محسوب می شوند. در این کار پژوهشی با به کارگيری اسکنر سه بعدی نوری، تعييرات سه بعدی قطعه کار به صورت غيرمستقيم اندازه گيری شده است. در این آزمایش قطعه کار با اعمال نيروی فشاری تغيير شکل داده سپس الگوی سينوسی توسط یک ویدئو پروژکتور به سطح قطعه کار قبل و بعد از اعمال نيرو تابانده شده و همزمان با یک دوربين دیجيتال تصاویر ذخيره شده است. در ادامه انتقال های فاز مخاسبه شده بين تصاویر قبل و بعد از خمش با به کارگيری روابط مناسب ،به جابجایی نقاط مختلف ورقه فلزی در فضای سه بعدی تبدیل می شود.