خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39506   بروزرسانی: 13-09-1401

Mostafa Charmi

علایق پژوهشی

پردازش تصویر

بینایی کامپیوتری

بینایی ماشینی

توسعه نرم افزار با کاربرد پردازش تصویر

سیستمهای تصویربرداری پزشکی