خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:42181   بروزرسانی: 12-09-1402

Mostafa Charmi

علایق پژوهشی

پردازش تصویر

بینایی کامپیوتری

بینایی ماشینی

توسعه نرم افزار با کاربرد پردازش تصویر

سیستمهای تصویربرداری پزشکی