خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:37722   بروزرسانی: 05-04-1401

Mostafa Charmi

علایق پژوهشی

پردازش تصویر

بینایی کامپیوتری

بینایی ماشینی

توسعه نرم افزار با کاربرد پردازش تصویر

سیستمهای تصویربرداری پزشکی