خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:44244   بروزرسانی: 12-10-1402

Mostafa Charmi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  الهه غیابیاباذر عرب عامریمصطفی چرمی
Mathematical modeling of hypoxia and adenosine to explore tumor escape mechanisms in DC‑based immunotherapy
مدل‌سازی ریاضی هیپوکسی و آدنوزین برای کشف مکانیسم‌های فرار تومور در ایمونوتراپی مبتنی بر سلول دندریتیک
Scientific Reports Issue 14 (2024-05-15PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  شیما پویانمصطفی چرمیعلی آذرپیوندحسین حسن پور
Propounding First Artificial Intelligence Approach for Predicting Robbery Behavior Potential in an Indoor Security Camera
پیشنهاد اولین رویه هوش مصنوعی برای پیش بینی پتانسیل رفتار سرقت در یک دوربین امنیتی داخل ساختمان
IEEE Access شماره 11 (1402/03/19صفحات 60471-60489 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  مهناز مقدممصطفی چرمیحسین حسن پور
A robust attribute-aware and real-time multi-target multi-camera tracking system using multi-scale enriched features and hierarchical clustering
سیستم ردیابی چند هدف، چند دوربین زمان حقیقی آگاه از خصیصه با به کارگیری ویژگی های غنی شده چند مقیاسه و خوشه بندی سلسله مراتبی
Journal of Real-Time Image Processing Issue 20 (2023-04-19PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  مریم ذوالفقاری نژادمصطفی چرمیحسین حسن پور
A New Chaotic System with Only Nonhyperbolic Equilibrium Points: Dynamics and Its Engineering Application
یک سیستم آشوبی جدید با ...
COMPLEXITY Issue 2022 (2022-01-12PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  سیده شکوفه موسویمصطفی چرمیحسین حسن پور
A distinctive landmark-based face recognition system for identical twins by extracting novel weighted features
یک سیستم تشخیص چهره متمایز برای دوقلوهای همسان با استخراج ویژگیهای وزندار جدید
COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING Issue 94 (2021-09-15PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  مریم ذوالفقاری نژادحسین حسن پورمصطفی چرمی
Numerical Analysis of a Novel 3D Chaotic System with Period-Subtracting Structures
آنالیز عددی یک سیستم آشوبی سه بعدی جدید با ساختارهای کاهشی متناوب
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS Issue 31 (2021-09-03PP. 1-18 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  مرتضی مرادیفرهاد بیاتمصطفی چرمی
A salient object detection framework using linear quadratic regulator controller
چارچوب تشخیص شیء شاخص با استفاده از رویکرد کنترل کننده LQR
JOURNAL OF VISUAL COMMUNICATION AND IMAGE REPRESENTATION Issue 79 (2021-08-15PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  مهناز مقدممصطفی چرمیحسین حسن پور
Jointly human semantic parsing and attribute recognition with feature pyramid structure in EfficientNets
تجزیه معنایی انسان و شناسایی ویژگی با ساختار هرم ویژگی در EfficNets
IET Image Processing Issue doi.org/10.1049/ipr2.12195 (2021-04-01PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  سیده شکوفه موسویمصطفی چرمیحسین حسن پور
Recognition of identical twins based on the most distinctive region of the face: Human criteria and machine processing approaches
بازشناسایی دوقلوهای همسان مبتنی بر متمایزکننده ترین ناحیه صورت: معیارهای انسانی و رویه های پردازش ماشینی
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS Issue 80 (2021-02-06PP. 15765-15802 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  سیده سمیه موسویمحمد فیروزمندمصطفی چرمیمحمد همتیمریم مقدمییدالله قربانی
Blood pressure estimation from appropriate and inappropriate PPG signals using A whole-based method
تخمین فشار خون از سیگنالهای درست و نادرست فوتوپلتیسموگرافی با به کارگیری یک روش مبتنی بر همه
Biomedical Signal Processing and Control Issue 47 (2019-01-01PP. 196-206 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  مهدی صفرپوررضا اینانلومصطفی چرمیامید شعاعیOlli Silvén
ADC-Assisted Random Sampler Architecture for Efficient Sparse Signal Acquisition
معماری نمونه بردار تصادفی به کمک ADC برای اخذ کارای سیگنال تنک
IEEE TRANSACTIONS ON VERY LARGE SCALE INTEGRATION (VLSI) SYSTEMS Issue 26 (2018-08-01PP. 1590-1594 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  مرتضی جهان تیغمصطفی چرمی
Increasing Classification Accuracy of Motor Imagery EEG Signals with Logical Combination of Classifiers and by Applying Genetic Algorithm and Small Decision Trees
افزایش صحت طبقه‌بندی سیگنال‌های EEG تصور حرکتی با ترکیب منطقی طبقه‌بندها و با به‌کارگیری الگوریتم ژنتیک و درختان تصمیم کوچک
مهندسی برق دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق) - دانشگاه تبریز شماره 47 (1396/07/01صفحات 931-938 
  علمی-پژوهشی
None ISI
5.  مهدی صفرپورمصطفی چرمیسیروس طوفان
Spectral Leakage Effect Mitigation in RMPI Analog to Information Converters
کاهش اثر نشت طیف در مبدلهای آنالوگ به اطلاعات RMPI
International Journal of Science and Engineering Investigations Issue 5 (2016-09-02PP. 122-126 
  علمی-پژوهشی
None ISI
4.  عاطفه شاقلیمصطفی چرمی
Improvement of the Heart Rate Estimation from the Human Facial Video Images
بهبود تخمین نرخ ضربان قلب از روی تصاویر ویدئویی صورت انسان
International Journal of Science and Engineering Investigations Issue 5 (2016-01-01PP. 16-23 
  علمی-پژوهشی
None ISI
3.  مهدی صفرپورمصطفی چرمیسیروس طوفان
Implementation of Random Modulator Per-Integrator Analog to Information Devices
پیاده سازی مبدلهای آنالوگ به اطلاعات RMPI
International Journal of Science and Engineering Investigations Issue 46 (2015-12-01PP. 21-24 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  مصطفی چرمیعلی محلوجی فر
Asse ssment of the log-euclidean metric.....
ارزیابی عملکرد متریک لگاریتمی - اقلیدسی در ناحیه بندی تصاویر تانسور انتشار
فیزیک پزشکی ایران شماره 2 (1389/05/18صفحات 21-39 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  مصطفی چرمیعلی محلوجی فر
Segmentation of the biological rat spind cord......
ناحیه بندی فانتوم بیولوژیکی رشته اعصاب نخاع موش از روی تصویر تشدید مغناطیسی تانسور انتشار با روش نمو جبهه آماری غیر پارامتریک
لیزر پزشکی شماره 3 (1388/07/18صفحات 13-18 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 31. رضا حیدری گودرزیسیده سمیه موسویمصطفی چرمی
معرفی یک روش استخراج ویژگی جدید برای تخمین فشار خون بدون تماسی از طریق سیگنالهای ippg با به کارگیری روش G-R از روی تصاویر ویدئویی نواحی مختلف صورت
Introducing a New Feature Extraction Method for Non-Contact Blood Pressure Estimating Through iPPG Signals Extracted using G-R Method from Video Images of Different Facial Regions
-- دانشگاه کاشان-, کاشان, 2021-04-28 - 2021-04-29
بین‌المللی 30. شیما پویانمصطفی چرمیعلی آذرپیوندحسین حسن پور
بهبود عمده آشکارسازی انسان در تصاویر با تفکیک پذیری پایین با بازآموزش یولوی نسخه سوم
Significantly improving human detection in low-resolution images by retraining YOLOv3
International Computer Conference, Computer Society of Iran انجمن کامپیوتر ایران, تهران, 2021-03-03 - 2021-03-04
بین‌المللی 29. رضا حیدری گودرزیسیده سمیه موسویمصطفی چرمی
به کارگیری سیگال فوتوپلتیسموگرافی ویدئویی برای تخمین فشار خون
Using imaging Photoplethysmography (iPPG) Signal for Blood Pressure Estimation
International Conference on Machine Vision and Image Processing انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران, تهران, 2020-02-19 - 2020-02-20
ملی معتبر 28. محسن تقوی لاکانیمصطفی چرمیکمال محمدی
طراحی نرم افزار آنالیز حرکت موش در متلب
Software design for mouse motion analysis in Matlab
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه یزد, یزد, 2019-04-30 - 2019-05-02
بین‌المللی 27. مرتضی مرادیفرهاد بیاتمصطفی چرمی
فشرده سازی تصویر مبتنی بر تشخیص شی شاخص
Concept-Aware Web Image Compression Based on Crowdsourced Salient Object Detection
JCWR جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و فرهنگ, تهران, 2019-04-24 - 2019-04-25
بین‌المللی 26. سیده سمیه موسویمصطفی چرمیمحمد فیروزمندمحمد همتیمریم مقدمی
رویه جدیدی مبتنی بر مدل دینامیکی سیگنال الکتروکاردیوگرام برای تخمین فشار خوان
A New Approach Based on Dynamical Model of The ECG Signal to Blood Pressure Estimation
-- Iranian Society of Machine Vision and Image Processing, تهران, 2019-03-06 - 2019-03-07
ملی معتبر 25. سیده سمیه موسویمصطفی چرمیمحمد فیروزمندمحمد همتیمریم مقدمییدالله قربانی
تخمین فشار خون بدون کاف ....
Cuff-Less Blood Pressure Estimation Using Only the Photoplethysmography Signal by A Frequency WholeBased Method
ICSPIS دانشکاه صنعتی امیرکبیر, تهران, 2018-12-25 - 2018-12-27
بین‌المللی 24. میثم کرمی جوزمیمصطفی چرمیمحسن تقوی لاکانیکمال محمدی اصل
طراحی و پیادهسازی نرمافزار کاربردی آنالیز حرکتهای موش در ماز آبی موریس
Design and implementation of an application software for analyzing mouse motions in Morris water maze
ICBME دانشگاه شهاب دانش-دانشکاه صنعتی امیرکبیر-انجمن مهندسی پزشکی ایران, تهران, 2018-11-28 - 2018-11-30
بین‌المللی 23. مسعود اسکندریمصطفی چرمیامید رحمانی
بررسی و جبرانسازی عوامل غیر خطی موثر در اسکنر سه بعدی نوری
Investigation and compensation of nonlinear factors affecting optical threedimensional scanner
Internatinal Conference on Technical Inspection and NDT انجمن بازرسی غیرمخرب ایران, تهران, 2018-11-04 - 2018-11-05
بین‌المللی 22. سیده سمیه موسویمصطفی چرمیمحمد فیروزمندمحمد همتیمریم مقدمییدالله قربانی
تخمین فشار خون بدون کامف با به کارگیری سیگنال الکتروکاردیوگرام در حوزه فرکانس
Cuff-Less Blood Pressure Estimation Using Only the ECG Signal in Frequency Domain
International Conference on Computer and Knowledge Engineering  دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2018-10-25 - 2018-10-25
ملی معتبر 21. علی اکبر خلیلی مهدیرجیمصطفی چرمیمصطفی یارقلی
طراحی و پیاده سازی یک سیستم ردیاب چشم متصل به سر مبتنی بر دوربین های ارزان قیمت
Design and implementation of a head-mounted eye gaze tracking system based on low cost cameras
کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران انجمن علوم اعصاب ایران, تهران, 1396/09/29 - 1396/10/01
ملی معتبر 20. محسن تقوی لاکانیمصطفی چرمیمیثم کرمی جوزمیکمال محمدی
آنالیز حرکتهای موش در ماز آزمون باز با جعبه ابزار پردازش تصویر و طراحی اپ متلب
Mouse motions analysis in open field maze with MATLAB image processing toolbox and App designer
کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران انجمن علوم اعصاب ایران , تهران, 1396/09/29 - 1396/10/01
بین‌المللی 19. نوید معین پورمصطفی چرمی
طراحی و پیاده سازی یک سیستم ردیاب نوری مادون قرمز مبتنی بر نشانگر
Design and implementation of a marker based infrared optical tracking system
کنفرانس بین المللی مهندسی برق دانشگاه علامه مجلسی, تهران, 1396/06/23 - 1396/06/23
بین‌المللی 18. نوید جامه بزرگمصطفی چرمیعلی امیری
بهبود عملکرد بازشناسی رفتار موش در تصاویر ویدئویی
Performance improvement of mouse behavior recognition in video images
کنفرانس بین المللی مهندسی برق دانشگاه علامه مجلسی با همکاری دانشگاه سبزوار و سایر دانشگاهها, تهران, 1396/06/23 - 1396/06/23
ملی معتبر 17. علیرضا شمشیریمصطفی چرمیحسین حسن پورعلیرضا کریمان
بررسی، شبیه سازی و تولید امواج الکترکی موثر در کاهش کمردرد و افزایش قدرت عضلات کمر
Study, simulation and production of effective electric waves in reducing low back pain and strengthen back muscles
کنگره سالیانه طب فیزیکی، توان بخشی و الکترودیاگونز ایران انجمن طب فیزیکی، توان بخشی و الکترودیاگونز ایران, تهران, 1395/12/11 - 1395/12/13
بین‌المللی 16. مرتضی جهان تیغمصطفی چرمی
فزایش دقت طبقه¬بندی سیگنال¬های EEG با استفاده از ترکیب منطقی طبقه¬بندها با استفاده از الگوریتم ژنتیک و درختان تصمیم کوچک
Increasing Classification Accuracy of EEG Signals using Logical Combination of Classifiers by Applying a Genetic Algorithm and Small Decision Trees
کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات  دبیرخانه دایمی کنفرانس, تهران, 1395/03/12 - 1395/03/12
بین‌المللی 15. مهدی صفرپورمحمود جز توسلیمصطفی چرمیسیروس طوفان
کاهش نویز جیتر از طریق متوسط گیری و نمونه برداری موازی
Jitter Noise Alleviation Through Parallel Sampling and Averaging
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه جامع علمی کاربردی, تهران, 1395/02/23 - 1395/02/23
ملی معتبر 14. بهنام باستان بستان آبادمصطفی چرمی
شناسایی زبان اشاره فارسی با به کارگیری کینکت نسخه دو و الگوریتم انحراف زمانی پویا
Persian Sign Language Identification using Kinect V2 and Dynamic Time Warping Algorithm
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه شیراز, شیراز, 2016-05-10 - 2016-05-12
بین‌المللی 13. دینا ارمندئیمصطفی چرمی
مقایسه¬ی دقت آشکارسازهای Harris سه بعدی و Cuboid در بازشناسی فعالیت¬های انسانی پایگاه داده¬ی ویزمن
Accuracy Comparison of 3D Harris and Cuboid Detectors in Human activity Recognition in Weizmann Dataset
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر , تهران, 1394/11/28 - 1394/11/29
ملی معتبر 12. مهدیس زرکوبمهدی صفرپورمصطفی چرمی
طراحی و ساخت بازوی رباتی کنرل شده با سیگنال الکترومایوگرام
Design and Implementation of an EMG controlled Neuro-Prosthetic Robotic Arm
کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب ایران, تهران, 1394/10/02 - 1394/10/04
ملی معتبر 11. رضوان انوریعاطفه شاقلیمصطفی چرمی
استخراج نرخ ضربان قلب (نبض) و بازه ی فشار سیستولی و دیاستولی از روی پردازش تصاویر ویدئویی گِیج فشارسنج
Extraction of Heart Rate and Systole-Diastole Blood Pressures with the Processing of Barometer Video Images
کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصاویر ایران دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1394/08/27 - 1394/08/28
بین‌المللی 10. سمیرا نظریمصطفی چرمیمریم حسنیسایر سایر
روشی ساده برای طرح نگاشت حرکت انسان به ربات
A Simplified Method in Human to Robot Motion Mapping Schemes
RSI International Conference on Robotic & Mechatronics دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 2015-10-07 - 2015-10-09
ملی معتبر 9. مهدی صفرپورمصطفی چرمیسیروس طوفانحامد نوربخش
یک طرح جدید مقیاس پذیر به اشتراک گذاری تصویر بر پایه حسگری فشرده
A New Scalable Image Sharing Scheme Based on Compressed Sensing
کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش دانشگاه ارومیه, ارومیه, 1394/03/05 - 1394/03/07
بین‌المللی 8. مهدی صفرپورمصطفی چرمیسیروس طوفان
کاربرد ادوات آنالوگ به اطلاعات در سیستمهای نظارت راه دور الکتروآنسفالوگرام
Application of Analog to Information Devices in EEG Telemonitoring Systems
کنفرانس بین المللی علوم شناختی پژوهشکده علوم شناختی, تهران, 1394/02/07 - 1394/02/09
بین‌المللی 7. مهدی صفرپورمصطفی چرمیسیروس طوفانمحمد مهدی میرلومظاهر رضایی
تحریک جریان مستقیم از طریق جمجمه: مروری بر مدارات و سیستمها
tDCS: An Overview on Circuits and Systems
کنفرانس بین المللی علوم شناختی پژوهشکده علوم شناختی, تهران, 1394/02/07 - 1394/02/09
بین‌المللی 6. عاطفه شاقلیمصطفی چرمی
مقایسه کارایی فضاهای رنگی RGB، HSV در تخمین نرخ ضربان قلب انسان از روی تصاویر ویدئویی صورت
Performance Comparison between RGB and HSV Color Spaces in Heart Rate Estimation from Face VIdeo Images
-- دانشگاه گیلان, رشت, 2015-03-11 - 2015-03-12
بین‌المللی 5. عاطفه شاقلیمصطفی چرمیرخشان حمید
اثر فاصله از وب بین در تخمین نرخ ضربان قلب از روی تصاویر ویدئویی صورت
The Effect of Distance from the Webcam in Heart Rate Estimation from Face VIdeo Images
-- دانشگاه گیلان, رشت, 2015-03-11 - 2015-03-12
بین‌المللی 4. مصطفی چرمیمهدی صفر پور
افزایش ظرفیت روش pvdبا روش glm
Capacity enlargement of the pvd steganography method using the glm technique
کنفرانس بین المللی رمز ایران دانشگاه تبریز, تبریز, 1391/06/23 - 1391/06/24
ملی معتبر 3. مصطفی چرمیمهدی صفر پور
پنهان نگاری ویدئو با روش تفاضل فریم
Frame differencing video steganography
کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران دانشگاه آزاد گناباد, گناباد, 1391/06/07 - 1391/06/09
ملی معتبر 2. مصطفی چرمیعلی محلوجی فر
جداسازی جسم پینه ای از بقیه ساختارهای ماده سفید مغز انسان بر روی تصاویر تانسور انتشار با متریک لگاریتمی- اقلیدسی در قالب روش نمو سطح آماری پارامتریک
---
کنفرانس مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, اصفهان, 1389/08/12 - 1389/08/13
ملی معتبر 1. مصطفی چرمیعلی محلوجی فر
مقایسه عملکرد الگوریتمهای نمو سطح آماری پارامتریک و غیر پارامتریک در بخش بندی تصاویر تانسور انتشار
--
کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصاویر ایران دانشگاه اصفهان, اصفهان, 1389/08/05 - 1389/08/06