خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39899   بروزرسانی: 13-09-1401

Mostafa Charmi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. بینایی کامپیوتری2. زبان تخضضی3. سیگنالها و سیستمها4. مقدمه ای بر مهندسی پزشکی5. پردازش تصویر6. سیستمهای تصویربرداری پزشکی