خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:43818   بروزرسانی: 12-10-1402

Mostafa Charmi

سخنرانیهای ارایه شده

  • برخی از مشکلات محاسباتی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی تانسور انتشار، ارایه شده در مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، زمستان 1385
  • نرم افزارهای کدباز و کاربرد آنها در پردازش تصاویر پزشکی، ارایه شده در آزمایشگاه تصویربرداری مولکولی، مرکز تحقیقات و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تابستان 1387