خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23289   بروزرسانی: 14-04-1401

Hamid Nadjari

حمید نجاری، نرگس خدابخشی،پرویز پروین، محمد امین بصام،یوسفعلی عابدینی
با استفاده از دومنبع لیزری    NO2-N2 و  NO2-Ar    طیف نگاری نور صوتی
چکيده


به منظور طیف سنجی فوتو آکوستیک یک سلول استوانه ای طراحی و ساخته شده است. ضریب کیفیت Q ، تلفات گرمایی ، وشکسانی وبسامد تشدیدی این سلول برای هر یک از گازهای بافر محاسبه شده است. گاز نمونه    همراه با بافر آرگون در این سلول تزریق و کمینه غلظتppm  5/47  در فشار mbar700 آشکار سازی شده است. سلول  توسط لیزر پیوسته کار  روشن  شده و نور خروجی از لیزر توسط برشگر تپی می شود. با تعویض گاز بافر با ازت در همان فشار کمینه غلظت گاز نمونه ppm 2/62 به دست می آید. همچنین از یک لیزر پیوسته کار نئودیوم - یاگ تحت همان شرایط آزمایشی استفاده و برای گازبافر  آرگون و ازت  کمینه غلظت  به ترتیب برابرppm  8/32 وppm  2/16 به دست می آید. برای چهار آزمایش انجام شده ، تغییرات دامنه سیگنال فوتو آکوستیکی بر حسب فشار ترسیم و نشان داده می شود که شیب نمودار هنگام استفاده از لیزر نئودیوم - یاگ و گاز ازت تقریبا 2 برابر  موارد دیگر است.