خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23264   بروزرسانی: 14-04-1401

Hamid Nadjari

سوابق تحصیلی


دکترا : زنجان, ایران, فیزیک حالت جامد , 1385
عنوان رساله : محدود سازی اپتیکی در نانو ذرات کلوئیدی
زمینه رساله : کاربرد لیزر در نانو مواد
استاد راهنما : دکتر حاج اسماعیل بیگی

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, فیزیک , 1372-1368
عنوان پایان نامه : کاربرد روش اوالد در شبیه سازی دینامیک مولکولی
زمینه پایان نامه : فیزیک کامپیوتری
استاد راهنما : دکتر سید محمد امینی دکتر هادی اکبرزاده

کارشناسی : تهران, ایران, فیزیک , 1368-1363