خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24226   بروزرسانی: 03-02-1403

Hamid Nadjari

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
11.  یگانه رنجوریحمید نجاری
Modeling the optical response of plasmonic nanoparticles
مدل‌سازی پاسخ اپتیکی نانوذرات پلاسمونی
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 24 (1403/02/01صفحات 35-50 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
10.  خدیجه اسمعیلیمسعود ترکمنحمید نجاریرضا رسولی
Investigation of linear and non-linear behaviors of silver nanoparticles in graphene oxide solution
تولید و مشخصه یابی نانو ذرات نقره تثبیت شده روی اکسید گرافین و بررسی اثر تابش فرابنفش بررفتار غیرخطی آنها
فیزیک کاربردی ایران- دانشگاه الزهرا شماره 13 (1402/10/10صفحات 1-29 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
9.  سعید میمنت ابادیحمید نجاریرضا رسولی
Investigation of linear and non-linear behaviors of silver oxide nanoparticles in graphene oxide solution
بررسی رفتارهای خطی و غیر خطی نانوذرات اکسید نقره در محلول اکسید گرافن
فیزیک کاربردی ایران- دانشگاه الزهرا شماره 13 (1402/10/01صفحات 10-20 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
8.  حمید نجارینرگس خدابخشیپرویز پروینمحمد امین بصامیوسفعلی عابدینی
Photo-acoustic Spectroscopy of NO2-N2 and NO2-Ar using two independent sources
طیف نگاری نور صوتی NO2-N2 و NO2-Ar با استفاده از دومنبع لیزری
فیزیک کاربردی ایران- دانشگاه الزهرا شماره 9 (1399/04/07صفحات 95-109 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
7.  حمید نجاریهادی موحدی نژاد
Investigating nano particle size effect on dielectric function
بررسی اثر اندازة نانو ذرات کروی در تابع دی الکتریک و تعیین بازه مجاز اندازه نانو ذرات کلوئیدی با استفاده از طیف مرئی- فرا بنفش در نمونه های آزمایشگاهی
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 1 (1399/02/03صفحات 23-30 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  محسن قادری گوران ابادمهسا مهدیهمحدثه ویسیحمید نجاریمحمد محمودی
Coherent control of Optical limiting in atomic systems
کنترل همدوس محدودسازی اپتیکی در سیستم کوانتومی
Scientific Reports Issue 10 (2020-02-17PP. 2756-1-2756-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  هادی موحدی نژادحمید نجاریA.H فرهبد
Nanoparticle-Laser Interaction: Computation of Size Reduction and Thermal Conductance at Solid-Vapor Interface
برهمکنش نانو ذره -لیزر: محاسبه کاهش اندازه ورسانایی گرمایی در سطح جدایی جامد-بخار
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS Issue 37 (2020-02-01PP. 412-419 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  هادی موحدی نژادحمید نجاری
Temperature Variations of Gold Nanoparticle and Dynamics of Plasmonic Bubble in Water Under Nanosecond Pulsed Laser
تغییرات دمایی نانو ذرات طلا در آب و دینامیک حباب های پلاسمونی تحت تپ لیزری نانو ثانیه
Plasmonics Issue 14 (2019-12-01PP. 1111-1118 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  ماجده نوریمحسن جواهریانحسین صفریحمید نجاری
Statistics of photospheric supergranular cells observed by SDO/HMI
آمار ابر دانه های خورشیدی از رصدهای SDO/HM
ADVANCES IN SPACE RESEARCH Issue 64 (2019-04-30PP. 504-513 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  حمید نجاریزهرا عباسی آزاد
Determining the nonlinear coefficient of gold and silver nano-colloids using SPM and CW Z-scan
-
OPTICS AND LASER TECHNOLOGY Issue 44 (2012-07-15PP. 1626-1632 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  حمید نجاریفرشته حاج اسماعیل بیگیا معتمدی
Thermo optical response and optical limiting in ag and au nanocolloid prepared by laser ablation
-
LASER PHYSICS Issue 4 (2010-06-15PP. 859-864 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 20. محسن داورپناهحمید نجاری
مطالعه قله تشدید پلاسمونی آلیاژ طلا-نقره و بررسی بهره جذب در دو طول موج 800 و 532 نانومتر
A Study of Plasmonic Pick position of Ag-Au Alloy and Investigating Absorption Efficiency at 532 nm and 800 nm Wavelengths
-- انجمن اپتیک و فوتونیک, ده پاگاه شیراز, 2023-01-31 - 2023-02-02
ملی معتبر 19. هادی موحدی نژادحمید نجاری
شبیه سازی طیف جذب نانو ذرات بیضوی طلا و نقره با در نظر گرفتن وابستگی تابع دی¬الکتریک به اندازه و شکل نانو ذرات
Simulation of absorption spectrum of spheroidal gold and silver nanoparticles considering size dependent dielectric function and the aspect ratio
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه شهر کرد, شهرکرد/چالشتر, 2018-01-30 - 2018-02-01
ملی معتبر 18. ماجده نوریمحسن جواهریانحمید نجاریحسین صفری
تحول اندازه سلول های ابردانه ای شید سپهری استخراجی از تصاویر اچ ام آی با روش ردگیری توپ ها
Evolution of supergranular cells extracted from HMI images by ball tracking method
Annual Physics Conference of Iran انجمن فیزیک ایران- دانشگاه یزد, زنجان, 2017-08-28 - 2017-08-29
ملی معتبر 17. ماجده نوریمحسن جواهریانحمید نجاریحسین صفری
توزیع فراوانی اندازه ی سلول های ابر دانه ای شید سپهری استخراجی از تصاویر اچ ام ای با روش رد گیری توپ ها
Size-Frequency Distributions of Photospheric Suprgranular Cells Extracted from HMI Images by Ball-Tracking Method
همایش ملی تازه هایی از فیزیک خورشید مر کز نجوم آستانه مقدس حضرت عبدالعظیم, تهران, 1395/12/05 - 1395/12/05
ملی معتبر 16. محسن رحمتیحمید نجاریمریم سجادی
تاثیر ضریب شکست محیط بر SPR و جبجایی ان
The effect of Medium refractive index on SPR position and its shift
همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس, تهران, 1395/09/28 - 1395/09/29
ملی معتبر 15. محمد رضا رشیدیانناصر پرتوی شبستریعلی کرمیان زیارانیحمید نجاریامیر عباسی
به دست آوردن توزیع ضریب شکست توری پراش به روش تداخل سنجی تمام نگاری دیجیتال
Obtaining the refractive index distribution of optical gratings by digital holographic interferometry technique
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه شیراز- انجمن فیزیک ایران, شیراز, 2016-08-22 - 2016-08-23
ملی معتبر 14. حمید نجاریمژگان رحمانی
خواص اپتیکی نانوذرات طلا و مس در طول موج های لیزری شناخته شده
Optical properties of gold and copper nanoparticles in known laser wavelengths
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه شیراز-انجمن فیزیک ایران, شیراز, 2016-08-22 - 2016-08-23
ملی معتبر 13. حمید نجاریناصر معصومی باغچه چیقمحسن رحمتی
تعیین سهم گذار های میان نواری در تابع دی الکتریک طلا و مس توده ای و بررسی تاثیر اندازه در ثابت میرایی نانو ذرات انها
Determining the contribution of interban transition in dielectric function of Bulk Au and Cu...
همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور, بناب تبریز, 1395/02/08 - 1395/02/09
ملی معتبر 12. حمید نجاریهادی موحدی نژاد
بررسی جابجایی قله تشدید پلاسمونی نانو ذرات طلا و مس با شبیه سازی طیف جذبی آنها
Investigating SPR's red shift for Au/Cu nano particles using simulation of the absrption spectrum
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه یزد, یزد, 2016-01-26 - 2016-01-28
ملی معتبر 11. محمد رضا رشیدیانعلی کرمیان زیارانیناصر پرتوی شبستریحمید نجاریعیسی علیدخت
مقایسهای بین روشهای دو و سه فازی در تمام نگاری دیجیتال جابهجایی فاز
A comparison between the two-phase and the three-phase shifting digital holographic
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2015-08-24 - 2015-08-27
ملی معتبر 10. ماریه ویسی هشلیمحمد محمودیحمید نجاری
کنترل فازی چرخش مغناطو-اپتیکی غیر خطی سیستم چهار ترازی
Phase controlled nonlinear magneto optical rotation in quantum systems
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه تربیت مدرس , تهران, 2014-09-03 - 2014-09-04
ملی معتبر 9. سمیه زارعحمید نجارینعمت ا000 ارشدی
تهیه نانو کلویید طلا به روش شیمیایی و بررسی خواص اپتیکی ان به روش جاروب محوری
Preparation of gold nanocolloid by chemical method and investigating its optical properties using Z-scan technique
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه بیرجند, بیرجند, 2013-08-26 - 2013-08-29
ملی معتبر 8. ثریا قنادیسهراب احمدیحمید نجاریسعید قنبری
اندازه گیری ضریب شکست غیر خطی پلیمر های آزو با رنگینه سولفو نامیدی
Nonlinear refractive index measurement in films of azo-polymerscontaining heterocyclic sulfonamide moietieس
-- پژوهشکده اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی مالک اشتر, اصفهان, 2013-05-22 - 2013-05-23
ملی معتبر 7. نرگس خدابخشیمحمد امین بصامحمید نجارییوسفعلی عابدینی
بررسی تجربی تاثیر گازهای بافر Ar و He در شناسایی گاز آلاینده So2 مخلوط با نیتروژن به روش طیف نگاری فوتوآکوستیک لیزری
Experimental investigation of the effect of Ar and He buffer gases in detection of the mixture of So2+N2 gas by Laser photo acoustic Spectroscopy method
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2013-01-22 - 2013-01-24
ملی معتبر 6. سیده مریم واقفی اسفیدانیحمید نجاری
بررسی طیف جذبی نانو کره های نقره با استفاده از نظریه مای
Investigation of absorption spectrum of silver nano spheres using Mie Theory
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه یزد, یزد, 2012-08-27 - 2012-08-30
بین‌المللی 5. حمید نجاریزهرا عباسی
تعیین ضرایب غیر خطی طلا و نقره با روش SPM و جاروب محوری
Determining the nonlinear coefficient of gold and silver colloids using SPM and Z-scan
Laser Physics 2011 International Cnoference َAstarak, Armenia, 2011-10-11 - 2011-10-14
ملی معتبر 4. زهرا عباسی زادهحمید نجارییوسفعلی عابدینی
محاسبه ضرایب غیر خطی نانو کلوئیدهی نقره و طلا با روش spm و جاروب محوری
Determining the nonlinear coefficient of......
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2011-09-05 - 2011-09-08
ملی معتبر 3. فرشته حاجی اسماعیلی بیکیحمید نجاریاسماء السادات معتمدی
پاسخ غیر خطی و محدود سازی ابتیکی در نانو کلوییدهای فلزی تخت تابش .......
Thermo optical response in ag and au nano colloid prepared by laser ablation
کنفرانس نانو ساختارها دانشکاه بین المللی, کیش, 1388/12/19 - 1388/12/21
ملی معتبر 2. حمید نجاریفرشته حاجی اسماعیلی بیکیاسماء السادات معتمدی
تاثیر برتو دهی بر تغییر مکان قله تشدید بلاسمونی و تغییر ثابت دی الکتریک نانو کلوییدهای فلزی
-
Optics and photonics Society of Iran دانشکاه یزد, یزد, 2010-01-26 - 2009-12-29
ملی معتبر 1. حمید نجاریفرشته حاجی اسماعیلی بیکیاسماء السادات معتمدی
پاسخ غیر خطی و محدود سازی ابتیکی در نانو کلوییدهای فلزی تخت تابش پیوسته 532 نانومتر
-
Annual Physics Conference of Iran دانشکاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2009-08-15 - 2009-08-18