خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23264   بروزرسانی: 14-04-1401

Hamid Nadjari

مدیریت

1. مدير گروه فيزيك

2.نماينده دانشكده علوم در ستاد رفاهي

3.عضوكميته اجرايي كنفرانس فيزيك سال 81