خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26806   بروزرسانی: 05-09-1397

Mehrdad Soltani

مهرداد سلطانی
بازآفرینی مرکز شهر، توسعه گردشگری بر محور مرکز تاریخی شهر
Recreation of downtown, Role of historic context  of city in tourism development
چکيده


پيشينه و شرايط حال حاضر شه رهاى ايران نشانگر اين حقيقت است كه ويژگ ىها و مزي تهاى ذكر شده براى مركز تاريخى شهر در خصوص غالب شه رهاى تاريخى كشور صدق م ىكند. ليكن به دليل فقدان زير ساخ تهاى مناسب جهت ايجاد جاذب ههاى مكمل، توجه به مراكز تاريخى شهر به عنوان مه مترين و مؤث رترين مزيت نسبى در جذب گردشگران داخلى و خارجى و توسعه صنعت گردشگرى در شه رهاى متوسط كشور از اهميت ويژ هاى برخوردار است.