خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28085   بروزرسانی: 05-09-1397

Mehrdad Soltani

مهرداد سلطانی، سید امیر منصوری، احمد علی فرزین
تطبیق نقش الگو و مفاهیم مبتنی بر تجربه در فضای معماری
A comparative study on the role of pattern and experience-based concepts in architectural space
چکيده


واژه الگو امروزه کاربرد وسیعی در زبان فارسی داشته و حوزه های مختلف علوم هریک به فراخور حال و نیاز، تعابیر و تعاریف خود را از الگو دارند. معنای عمومی و عامیانه آن برابر و مترادف با کلماتی چون "نمونه"، "سرمشق" و "مدل" بوده اما واقعیت این است که هم معنای الگو و هم معنای واژگان و مفاهیم مترادف با آن در ادبیات رشته های مختلف علوم روز بسیار عمیق تر و دقیق تر از معنای عمومی آن است.       توجه به مفهوم الگو و مفاهیم مرتبط با آن به این خاطر است که دغدغه ایجاد کیفیت مطلوب در فضای معماری به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف معماران و پژوهشگران این عرصه، توجه آنان را به مفاهیم و شیوه هایی جلب کرده که اصل آنها با اتکا بر تجربیات بشری و تسلسل هویتی دستاورد های انسان با نسل های پیشین و پیش دانسته های انسان بنیان نهاده شده است. لذا پژوهش حاضر در پی آن است که مفهومِ الگو را در مقایسه با مفاهیم مرتبط با آن، که گاه دارای مشابهت و همپوشانی هستند، مورد مطالعه قرار داده و نقش متمایز آن را نسبت به دیگر مفاهیم مطروحه در حوزه¬ی معماری مشخص سازد.       اگرچه میان الگو و برخی دیگر از مفاهیم و تعابیر در فضای معماری تشابهات شکلی و محتوایی به چشم می خورد، لیکن تنها الگو است که می تواند با پرهیز از تقلید یا تکرار کار گذشتگان، تجربیات آنان را در قالب آثارمتنوع معماری نمایان سازد. در این فرایند ابتدا تعابیری که از مفاهیم مرتبط به صورت کلی و به خصوص در حوزه¬ی معماری وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفته و سپس ارتباط آنها با مفهوم الگو مورد کنکاش و مداقه قرار می گیرد.