خانه :: اساتید :: اخبار

Mohammad Badsar

محمد بادسار، روح اله رضایی، روح اله درینی
بررسي اثر ابعاد سرمايه اجتماعي بر کارآفريني سازماني در شرکت هاي خدمات مشاوره اي استان کرمان
Investigation the Effect of Social Capital on Organizational Entrepreneurship in Advisory Services Enterprises in Kerman Province
چکيده


امروزه تأثيرپذيري کارآفريني سازماني و مولفه¬هاي آن از پيوندها و ارتباطات اجتماعي و توجه به اهميت سرمايه اجتماعي به عنوان پيش¬شرطي ضروري براي توسعه و تقويت کارآفريني در سازمان از جمله مباحث مهم توسعه سازماني مي¬باشد. با توجه به اين موضوع و پايين بودن نرخ شاخص کارآفريني سازماني در ايران در سازمان¬هاي مختلف بر اساس گزارش دفتر ديده¬بان جهاني کارآفريني، در اين تحقيق توصيفي- همبستگي به بررسي آثار ابعاد سرمايه اجتماعي بر کارآفريني سازماني در شرکت-هاي خدمات مشاوره¬اي، فني و مهندسي کشاورزي استان کرمان پرداخته شد. جامعه آماري اين تحقيق را 346 نفر از اعضاي شرکت¬هاي خدمات مشاوره¬اي، فني و مهندسي کشاورزي در شهرستان¬هاي جنوب استان کرمان تشکيل مي¬دادند که با توجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 215 نفر از آنان از طريق روش نمونه¬گيري طبقه¬اي با انتساب متناسب بر اساس تعداد اعضاي شرکت¬ها به تفکيک شهرستان¬ها انتخاب شدند. براي گردآوري داده‌ها از  ابزار پرسشنامه  استفاده گرديد. روايي صوري پرسشنامه با نظر پانلي از متخصصان (شامل اعضاي هيات علمي گروه ترويج، ارتباطات و توسعه روستايي دانشگاه زنجان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي شهرستان هاي جنوب استان کرمان) مورد تاييد قرار گرفت و روايي سازه و پايايي ترکيبي ابزار تحقيق نيز از طريق تحليل عاملي تاييدي (مدل اندازه¬گيري) مورد ارزيابي قرار گرفت. دامنه مقادير ضرايب پايایي ترکيبي براي مقياس¬هاي مختلف پرسشنامه بين 75/0 تا 87/0 به دست آمد که بيانگر هماهنگي دروني مناسب ابزار اندازه گيري بود. براي بررسي اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي تحقيق بر مبناي تکنيک چند متغيره مدل-سازي معادلات ساختاري با به‌کارگيري نرم¬افزار AMOS20 از روش خودگردان¬سازی  استفاده شد. نتايج به دست آمده از روش خودگردان¬سازی نشان داد که مجموع اثر غيرمستقيم بعد ساختاري سرمايه اجتماعي از طريق ابعاد شناختي و ارتباطي و مجموع اثر غيرمستقيم بعد شناختي از طريق بعد ارتباطي بر کارآفريني سازماني معني¬دار بود. همچنين بر اساس يافته¬هاي تحقيق، بعد ارتباطي سرمايه اجتماعي داراي بيشترين اثر مستقيم (291/0=β) و بعد ساختاري سرمايه اجتماعي داراي بيشترين اثر غيرمستقيم (237/0=β) و اثر کل (480/0=β) بر کارآفريني سازماني بود.