خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22047   بروزرسانی: 14-04-1401

Hamid Nadjari

حمید نجاری ، هادی موحدی نژاد
بررسی اثر اندازة نانو ذرات کروي در تابع دي الکتریک و تعیین بازة مجاز اندازة نانو ذرات کلوئیدي با استفاده از طیف مرئی- فرا بنفش در نمونه هاي آزمایشگاهی
چکيده


روش جدیدي براي محاسبۀ طول مسیر میانگین الکترون در نانو ذرات کروي ارائه شده و با توجه به آن، تابع دي الکتریک وابسته به شعاع و بسامد باز نویسی شده است. با به کار بردن این تابع دي الکتریک در "نظریۀ می"، نمودار سطح مقطع خاموشی و نمودار جذب بر حسب شعاع و طول موج، براي نمونه هایی با جرم ثابت ترسیم، و مشخص شد که با در نظر گرفتن تابع دي الکتریک جدید مکان قلـۀ تشـدید پلاسـمونی تقریبـا ثابـت است ولی مقدار جذب نمونه، تغییر قابل مشاهده اي میکند. سپس با استفاده از نمودارهاي سه بعدي جـذب و مکـان بسـامدي تشـدید پلاسـمون سطحی، بر حسب شعاع و انحراف معیار، بازة شعاعی یک نمونۀ کلوییدي طلاي تولید شده به روش کندوسوز لیـزري فقـط بـا اسـتفاده از طیـف مرئی- فرا بنفش، بین 17 تا 20 نانومتر و پس از نوردهی با تپهاي لیزري بین 12 تا 14 نانومتر تخمـین زده شـده اسـت. ایـن دادههـا بـا مقـادیر اندازه گیري شده توسط تصاویر میکروسکوپ الکترونی تطبیق خوبی دارد.