خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8681   بروزرسانی: 08-02-1402

Robab Afshari
رباب افشاری
استادیار

پست الکترونيکی
afshari@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/afsharir

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4730

آدرس 
زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه آمار، کدپستی 38791-45371