خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8900   بروزرسانی: 08-02-1402

Robab Afshari

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, آمار
عنوان رساله : مباحثی در طرح های نمونه گیری شرطی برای پذیرش
زمینه رساله : کنترل کیفیت آماری در محیط فازی
استاد راهنما : پروفسور بهرام صادقپور گیلده

کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, آمار ریاضی
عنوان پایان نامه : انتخاب پارامتر هموارکننده در رگرسیون خطی مکانی
زمینه پایان نامه : استنباط آماری
استاد راهنما : پروفسور رحیم چینی پرداز

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, دبیری ریاضی