خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8900   بروزرسانی: 08-02-1402

Robab Afshari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. کنترل کیفیت آماری، داده کاوی، استنباط آماری، احتمال و آمار فازی، روش های ناپارامتری، محاسبات آماری، طرح آزمایش ها، روش های چندمتغیره پیوسته، روش تحقیق و مشاوره آماری، آمار و احتمال مقدماتی، آمار و احتمالات مهندسی