خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12148   بروزرسانی: 10-04-1402

Abazar Arab Ameri
اباذر عرب عامری
استادیار

پست الکترونيکی
arabameri@znu.ac.ir      arabameri.abazar@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ameri-abazar

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4357

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی برق، اتاق A202 اداری، کد پستی ۳۸۷۹۱-۴۵۳۷۱