خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11708   بروزرسانی: 10-04-1402

Abazar Arab Ameri

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسي افزايش کارايي و بهبود واکسن ضد سرطاني سلول هاي دندريتيک در مدل توموري فيبروسارکوما با استفاده از نتايج مبتني بر شبکه عصبي مصنوعي   همكار 1393  1395دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
بررسي امکان بهبود الگوي تزريق واکسن سلول هاي دندريتيک در مدل تجربي سرطان با استفاده از نتايج مدل رياضي مبتني بر معادلات ديفرانسيل   همكار 1393  1396دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران