خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7390   بروزرسانی: 05-04-1401

Abazar Arab Ameri

علایق پژوهشی

مدلسازی و کنترل سیستمهای بیولوژیکی

پردازش سیگتالهای بیولوژیکی

سیستمهای دینامیکی در علوم اعصاب

کاربرد شبکه های عصبی در مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی

شناسایی سیستمها

روشهای عددی در مهندسی پزشکی