خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11708   بروزرسانی: 10-04-1402

Abazar Arab Ameri

علایق پژوهشی

مدلسازی و کنترل سیستمهای بیولوژیکی

پردازش سیگتالهای بیولوژیکی

سیستمهای دینامیکی در علوم اعصاب

کاربرد شبکه های عصبی در مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی

شناسایی سیستمها

روشهای عددی در مهندسی پزشکی