خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11708   بروزرسانی: 10-04-1402

Abazar Arab Ameri

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی , ایران, مهندسی پزشکی- بیوالکتریک , 1397-1392
عنوان رساله : مدلسازی ریاضی برهمکنش سیستم ایمنی در مقابل سلول‌های سرطانی در ایمنی درمانی
زمینه رساله : مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی
استاد راهنما : دکتر داود آسمانی

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی , ایران, مهندسی پزشکی- بیوالکتریک , 1391-1389
عنوان پایان نامه : مدل سازی ریاضی فرایند تکثیر و کنترل سلول های سرطانی بر اساس مکانیزم ایمونولوژی
زمینه پایان نامه : مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی
استاد راهنما : دکتر داود آسمانی

کارشناسی : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی , ایران, برق-کنترل , 1389-1384
عنوان پایان نامه : طراحی کنترلگر پیش بین تعمیم یافته تطبیقی و پیاده سازی آن بر روی فرایند صنعتی کنترل فشار مخزن
زمینه پایان نامه : کنترل تطبیقی-کنترل پیش بین
استاد راهنما : دکتر حمید خالوزاده