Home :: Academic Members :: News

view:28926   Last Update: 2024-2-12

Yousefali Abedini

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  کلیم اله وثوقیلیلا خازینییوسفعلی عابدینی
An optimized development of urban air quality monitoring network design based on particulate matters
طراحی شبکه اندازه گیری کیفیت هوای شهر بر اساس ذرات معلق
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT Issue 196:16 (2023-11-30PP. 1-20 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  یوسفعلی عابدینی, یوسفعلی عابدینی
Search for neutrino masses in the Barrow holographic dark energy cosmology with Hubble horizon as IR cutoff
بررسی جرمهای نوترینو در کیهان شناسی انرژی تاریک مدل هولوگرافیک بارو با افق هابل بعنوان کات آف آی آر
GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION Issue 55:57 (2023-04-15PP. 1-27 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  محمد افتخاریوسفعلی عابدینی
Revisiting the ssecondary eclipses of KELT-1b using TESS observations
بازبینی گرفت های ثانویه KELT-1b با استفاده از رصدهای TESS
NEW ASTRON Issue 96 (2022-10-15PP. 1-5 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
21.  کیمیا فتوتلیلا خازینییوسفعلی عابدینیمحمد رضا یوسفی
Investigation the concentration and health effects of heavy metals released from the industrial units of Naji Industrial Town
بررسی غلظت و اثرات بهداشتی فلزات سنگین منتشره از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی ناجی
علوم محیطی - دانشگاه شهید بهشتی شماره 1 (1400/12/25صفحات 1-22 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  ارش خسروزادهرضا رسولیحسین حمزه لوپاکیوسفعلی عابدینی
Wettability and sound absorption of graphene oxide doped polymer hydrogel
Wettability and sound absorption of graphene oxide doped polymer hydrogel
Scientific Reports Issue 11 (2021-08-05PP. 15949 -1 -15949 -11 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
19.  حمید نجارینرگس خدابخشیپرویز پروینمحمد امین بصامیوسفعلی عابدینی
Photo-acoustic Spectroscopy of NO2-N2 and NO2-Ar using two independent sources
طیف نگاری نور صوتی NO2-N2 و NO2-Ar با استفاده از دومنبع لیزری
فیزیک کاربردی ایران- دانشگاه الزهرا شماره 9 (1399/04/07صفحات 95-109 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  آرش دانشحبیب قرار خسروشاهیبهمن جوانمردیعلیرضا مولایی نژادیوسفعلی عابدینیحامد الطافیمهیار تقوی نمینسهراب شیخانی
Iranian national observatory project: seeing measurements at mount Gargash
پروژه رصد خانه ملی ایران: اندازه گیری های دید نجومی در قله گرگش
EXPERIMENTAL ASTRONOMY Issue 47 (2019-01-17PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  مریم غریب زاده مرکیهKhan Alamیوسفعلی عابدینیعباسعلی علی اکبری بیدختیامیر معصومیHumera BibiBahadar Zeb
Climatological analysis of the optical properties of aerosols and their direct radiative forcing in the Middle East
تحلیل اقلیمی ویژگیهای اپتیکی هواویزها و واداشت تابشی مستقیم آنها در منطقه خاورمیانه
JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS Issue 183 (2019-01-04PP. 86-98 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  مریم غریب زاده مرکیهKhan Alamیوسفعلی عابدینیعباسعلی علی اکبری بیدختیامیر معصومی
Characterization of aerosol optical properties using multiple clustering techniques over Zanjan, Iran, during 2010–2013
تعیین خواص اپتیک هواویزهای زنجان با استفاده از روش خوشه ای چند گانه بین سال های 2013-2010
APPLIED OPTICS Issue 57 (2018-03-15PP. 2881-2889 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  فاطمه هاشمی نسبندا داداشی قره بلاغنسیبه علیپوریوسفعلی عابدینی
Oscillations of a Giant Solar Tornado
نوسانات یک ابرگردباد خورشیدی
IRANIAN JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSIC Issue 4 (2017-12-01PP. 251-261 
  علمی-پژوهشی
None ISI
14.  محسن جواهریانبردیا کاکیمهناز مهرابی زادهیوسفعلی عابدینی
Time Series of Solar Coronal Bright Point
سری های زمانی نقاط روشن کرونای خورشیدی
Physics & Astronomy International Journal Issue 1(4) (2017-10-17PP. 1-2 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  مریم غریب زاده مرکیهKhan Alamیوسفعلی عابدینیعباسعلی علی اکبری بیدختیامیر معصومی
Monthly and seasonal variations of aerosol optical properties and direct radiative forcing over Zanjan, Iran
تغییرات ماهانه و سالانه ویژگی های اپتیکی هواویزها و واداشت تابشی مستقیم آنها برای شهر زنجان, ایران
JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS Issue 164 (2017-09-07PP. 268-275 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  مریم غریب زاده مرکیهKhan Alamعباسعلی علی اکبری بیدختییوسفعلی عابدینیامیر معصومی
Radiative Effects and Optical Properties of Aerosol during Two Dust Events in 2013 over Zanjan, Iran
اثرات تابشی و ویژگی‌های اپتیکی هواویزها برای دو رویداد غباری سال ۲۰۱۳ زنجان
Aerosol and Air Quality Research Issue 17 (2017-03-01PP. 888-898 
  سایر
با هیات تحریریه
11.  ناهیده محمدیکمالی کوروشیوسفعلی عابدینیمحسن احدنژادمهدی آذری
Medical meteorology: The relationship between meteorological parameters (humidity, rainfall, wind, and temperature) and brucellosis in Zanjan province
هواشناسی پزشکی: رابطه برخی پارامترهای هواشناسی(رطوبت، بارش، باد و دما) و تب مالت در زنجان
Journal of Human Environment and Health Promotion Issue 1(3) (2016-05-04PP. 149-158 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  زهرا مکاریانرضا رسولییوسفعلی عابدینی
Facile synthesis of stable superhydrophobic nanocomposite based on multi-walled carbon nanotubes
سنتز آسان نانو ترکیب فوق آب گریز بر پایه نانو لوله های چند دیواره
APPLIED SURFACE SCIENCE Issue 369 (2016-01-21PP. 567-575 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  رضا رسولیزهرا مکاریانروح الله کریمیهما شعبان زادهیوسفعلی عابدینی
Wettability modification of graphene oxide by removal of carboxyl functional groups using non-thermal effects of microwave
تغییر ترشوندگی اکسید گرافینبا حذف گروههای کربوکسیل به وسیله اثر غیر حرارتی میکرو موج
THIN SOLID FILMS Issue 589 (2015-06-09PP. 364-368 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  سمیرا ذوالفقاری نیک انجاممحمدرضا محمدی خالصی فردیوسفعلی عابدینی
Estimate of the Time of Downfall Phenomenon Dusty Days Using the Correlation of Pm10 Data and Sunphotometer Data
تخمین زمان ریزش پدیده چند روز غباری با استفاده از همبستگی داده های PM10 و دادههای شیدسنج خورشیدی
علوم محیطی - دانشگاه شهید بهشتی شماره 12/1/بهار93 (1393/03/01صفحات 115-120 
  علمی-پژوهشی
None ISI
7.  سمیه زارعییوسفعلی عابدینیجواد بداق جمالی
Study of the Magnetic Behaviors in Organic Free Radicals
مطالعه رفتارهای مغناطیسی در رادیکالهای آزاد آلی
American Journal of Scientific Research Issue 92 (2013-09-15PP. 70-81 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  رسولی سیف الهزهرا اسکندرییوسفعلی عابدینی
Fault displacements monitoring using moiré technique
مطالعه زمین لغزش با استفاده از تکنیک ماره
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره  85 (1391/02/26صفحات 237-240 
  علمی-پژوهشی
سایر
5.  عاطفه آذریغلامحسین ریاضییوسفعلی عابدینی
Effect of extramely low frequency electromagnetic field on pc12 cells
اثر میدان الکترومغناطیسی فرکانس پایین روی سلولهای pc12
Journal of Biomedical Physics and Engineering Issue 1 (2011-11-02P. 119 
  سایر
با هیات تحریریه
4.  لیلا حاج سلیمانییوسفعلی عابدینی
quantity adn quality study of the solar radiation and its applications in iran
بررسی کمی و کیفی انرژی تابش خورشیدی و کاربرهای آن در ایران
مجله رشد آموزش فیزیک شماره 4 (1387/05/03صفحات 29-31 
  سایر
با هیات تحریریه
3.  عبدالحسین پری زنگنهیوسفعلی عابدینیسید جعفر خامسییوسف قدیمی
application of the vipel model in quality classification of the river watero
کاربرد مدل ویپل در طبقه بندی کیفی آب رودخانه
فصلنامه اندیشه جغرافیایی (دانشگاه زنجان) شماره 5 (1387/04/05صفحات 25-43 
  علمی-ترویجی
سایر
2.  یوسفعلی عابدینی
-
بررسی هواشناسی و لرزه ای به منظور مکان یابی رصد خانه ملی ایران
بولتن علمی پژوهشکده اقلیم شناسی ایران شماره 2 (1383/06/04صفحات 24-44 
  علمی-ترویجی
سایر
1.  معصومه شاهسوارییوسفعلی عابدینی
-
آشنایی با آسمان آبی
خبرنامه اتحادیه انجمن های علمی –آموزشی معلمان فیزیک ایران شماره 6 (1383/06/02صفحات 25-32 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 123. امیر معصومیروح اله مرادحاصلییوسفعلی عابدینیمرتضی تقیلومحمد حسن اکرادیسارا کرمیمحمدرضا رحمن نیاپگاه ملائی
بررسی منابع گرد و غباری زنجان و تحلیل آنها
A study on the dust sources inside the Zanjan province
کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو, تهران, 1402/11/09 - 1402/11/10
ملی معتبر 122. رقیه هرزندجدیدییوسفعلی عابدینی
بررسی و مطالعه آلودگی هوای شهر تهران و ارتباط آن با دور پیوندها
Investigating and studying the air pollution of Tehran and its relationship with the Telecommunication Patterns
همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور جهرم , جهرم /حیدرآباد, 1402/07/01 - 1402/07/01
ملی معتبر 121. مینا زمانیسولماز بامزدیوسفعلی عابدینی
موج گونه های گرانشی ستارگان نوترونی دارای حرکت تقدیمی آزاد
Gravitational Waveforms from a Freely Precessing Neutron Star
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1402/03/25 - 1402/03/27
ملی معتبر 120. مجتبی صالحینسیم ایلدارتنهاالناز حسینی منفردیوسفعلی عابدینی
سازگاری با تغییر اقلیم؛ بررسی و راه اندازی پنل های خورشیدی با توجه به پارامترهای محیطی)جوی( در شهرهای انتخابی با استفاده از نرم افزار PVLIB
Dealing with climate change; checking and installing solar panels according to environmental factors in the different cities of Iran using PvLib software
همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1402/02/27 - 1402/02/28
ملی معتبر 119. یوسفعلی عابدینیایمان بابائیانمنصوره کوهیمرتضی تقیلومحمد حسن اکرادیمحمدرضا رحمن نیا
برررسی تغییر اقلیم، خشکسالی و اثر تغییر اقلیم بر محدوده هایی از منابع آب سطحی زنجان
Study of Climate Change, Drought and Climate Change effect on Limits of Zanjan Surface Water Resources
همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علو پایه زنجان, باویل علیا/سفلی, 1402/02/27 - 1402/02/28
ملی معتبر 118. زهرا تاجیکنسترن فرهنگیوسفعلی عابدینیحسین صفری
خصوصیات شبکه پیچیده نواحی فعال خورشید
Characteristics of the Complex Network for Solar Active Regions
همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران دانشگاه بابلسر, بابلسر, 1400/11/27 - 1400/11/28
بین‌المللی 117. کیمیا فتوتلیلا خازینییوسفعلی عابدینیمحمد رضا یوسفی
بررسی مد لها ی پراکندگی جهت ارزیابی آلاینده ها ی هوای شهری (مطالعه موردی شهر زنجان )
Investigation of Dispersion Models for Evaluation of Urban Air Pollutants (Case Study of Zanjan)
- مرکز راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار،موسسه آموزش عالی مهر اروند, تهران, 2021-06-17 - 2021-06-19
ملی معتبر 116. کیمیا فتوتلیلا خازینییوسفعلی عابدینیمحمد رضا یوسفی
شناسای ی فلزات سنگین منتشره از واحدهای ریخته گری مس و آلیاژهای آن(مطالعه موردی شهر زنجا ن، زمستان 1399 )
Identification of heavy metals emitted from copper casting units and its alloys (Case study of Zanjan, winter 1399)
-- دبیرخانه دائمی کنفرانس شیمی و نانو شیمی, تهران, 2021-05-15 - 2021-05-18
ملی معتبر 115. یوسفعلی عابدینیمریم رئوف لشکامیمحمد افتخار
بررسی تاثیر کرونا بر کیفیت هوای زنجان و تهران
Investigating the Effect of Corona Virus on Air Quality in Zanjan and Tehran
-- دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 2021-03-04 - 2021-03-05
بین‌المللی 114. پریناز خالدییوسفعلی عابدینی
ارزیابی اثر نانو پوشش ضد بازتاب روی سلول خورشیدی و حساسگر تصویری نانو-سیبیکون
Investigation of the effect of anti-reflection nano-coatings on solar cell and nano-silicon image sensor
-- دانشگاه صنعتی شریف تهران, تهران, 2020-11-18 - 2020-11-20
ملی معتبر 113. پریناز خالدیمحمد خالدییوسفعلی عابدینی
ارزیابی سلول های خورشیدی آشوبناک
Investigation of Chaos Silicon Solar Cells
-- پژوهشگاه هوا فضا, تهران, 2020-06-16 - 2020-06-16
ملی معتبر 112. بهاره مجردمحمدرضا شفیع زاده اسفندابادیمایکل کالریژیوسفعلی عابدینی
تعیین ساختار پلاسماکره با استفاده ا ز روش تبدیل فوریه سریع بر داده های الکتریکی
Determining The Structure Of Plasmasphere By Fast Fourier Transform Method Of Electrical Data
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1399/03/08 - 1399/03/09
ملی معتبر 111. عاطفه احمدپورجاده کناریبردیا کاکییوسفعلی عابدینیفرهاد داعی
بررسی پارامترهای تغییر اقلیم به کمک شبکه ی پیچیده
Investigation in parameters og climate change using complex network
همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران دانشگاه کردستان, سنندج, 1398/11/16 - 1398/11/17
ملی معتبر 110. مجتبی کریمیرامین جمالیعلی بیاتیوسفعلی عابدینییاسر غنیون
ساخت شیدسنج خورشیدی تک کاناله با استفاده از دیود نورانی
Building One channel Sun-Photometer Using Light Emitting Diode
-- دانشگاه خوارزمی, تهران, 2020-02-04 - 2020-02-05
ملی معتبر 109. محمد افتخاریوسفعلی عابدینی
اندازه گیری پارامتر دید در روز و مقایسه ی آن با ارتفاع و بازه های زمانی متفاوت
Day-time seeing observation in different height and time
-- دانشگاه خوارزمی , تهران, 2019-12-18 - 2019-12-18
ملی معتبر 108. ریحانه فلاح کرمیمجید وظیفه دوستیوسفعلی عابدینیمحسن پیرمرادیان
بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی تابش طول موج کوتاه در سطح زمین حاصل از مدل جهانی همسان سازی داده GLDAS
Investigation in Time-space change trand of short wave radiation on earth's surface using GLDAS
- سازمان هواشناسی کشور, تهران, 2019-11-18 - 2019-11-19
بین‌المللی 107. پریناز خالدییوسفعلی عابدینی
ارزیابی خواص اپتیکی سلول های خورشیدی چند پیوندی
Investigation of Optical Properties in Multi - Grafted Solar Cells
-- دانشگاه تبریز, تبریز, 2019-10-28 - 2019-10-31
ملی معتبر 106. پریناز خالدییوسفعلی عابدینی
شبیه سازی سلول های خورشیذی سیلیکونی با ساختار n+-p-p+
Simulation of Structured Silicon Solar Cells n+-p-p+
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه تبریز, تبریز, 2019-08-26 - 2019-08-29
ملی معتبر 105. پریناز خالدییوسفعلی عابدینی
تعیین ضخامت بهینه پوشش های ضد بازتاب برای سلول های خورشیدی سیلیکونی
Determine the optimal thickness of anti reflective coatings for silicon solar cells
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه تبریز, تبریز, 2019-08-26 - 2019-08-29
بین‌المللی 104. محمد افتخاراحمد درودییوسفعلی عابدینی
مبانی نظری سنجش آلبدو از طریق زمین تاب ماه
theoretical Basic of calculating Albedo throuh the Earthshine
اولین کنفرانس بین المللی اپتوالکترونیک، اپتیک کاربردی و میکروالکترونیک دانشگاه محقق اردبیلی, زنجان, 2019-08-17 - 2019-08-19
بین‌المللی 103. پریناز خالدییوسفعلی عابدینی
بررسی نقش آینده استفاده از سامانه ی تولید برق خورشیدی در ایران
Study of Future rule of Solar systems Using for Power Production in Iran
-- انجمن سوختهای زیستی ایران، انجمن انرژی و سازمان همکاری اقتصادی اکو, تهران, 2019-06-20 - 2019-06-20
بین‌المللی 102. پریناز خالدییوسفعلی عابدینی
تولید انرژی با استفاده از شبیه سازی سلول های خورشیدی سیلیکونی
Energy Production by using Silicon Solar Cells Simulation
-- انجمن سوختهای زیستی ایران، انجمن انرژی و سازمان همکاری اقتصادی اکو, تهران, 2019-06-20 - 2019-06-20
بین‌المللی 101. پریناز خالدیمحمد خالدییوسفعلی عابدینی
ارزیابی و بررسی اقتصادی تولید انرژی از سلول های خورشیدی
Economical Investigation of Energy Production from Solar Cells
-- انجمن سوختهای زیستی ایران، انجمن انرژی و سازمان همکاری اقتصادی اکو, تهران, 2019-06-20 - 2019-06-20
ملی معتبر 100. ارش خسروزادهیوسفعلی عابدینیرضا رسولیحسین حمزه لوپاک
بررسی رابطه بین انرژی سطح و جذب امواج آکوستیکی در محیط مرطوب در نانو کامپوزیت
Investigating of the relationship between surface energy and acoustic wave absorption in a Nano-Composite under wet environment
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1398/03/23 - 1398/03/24
ملی معتبر 99. ارش خسروزادهرضا رسولییوسفعلی عابدینیحسین حمزه لوپاک
ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت اکسید گرافین در بستر پلیمر هیدروژل
Fabrication and characterization of graphene oxide nanocompos ite in hydrogel polymer
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1398/03/23 - 1398/03/24
ملی معتبر 98. پریناز خالدییوسفعلی عابدینی
شبیه سازی اثر لایه های Al2O3/TiO2 برکارایی سلو ل های خورشیدی
Simulation of Al2O3/TiO2 layers effect on Solar Cells efficiency
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1398/03/23 - 1398/03/24
ملی معتبر 97. پریناز خالدییوسفعلی عابدینی
بررسی ضریب شکست بهینه برای سلول های خورشیدی سیلیکونی
Study of Refractive index for Solar Cells
Spring Theoretical Physics conference پژوهشگاه دانش های بنیادی(IPM), تهران, 2019-06-12 - 2019-06-13
بین‌المللی 96. مریم غریب زاده مرکیهKhan Alamیوسفعلی عابدینیعباسعلی علی اکبری بیدختی
گروه بندی گرد و غبار زنجان با روش خوشه ای چندگانه برای دوره 2010-2014
Classification of aerosols using multiple clustering techniques over Zanjan, Iran, during 2010-2014
Central Asian DUst Conference  Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan and TROPOS of Germany, Tajikistan, 2019-04-08 - 2019-04-12
ملی معتبر 95. پریناز خالدییوسفعلی عابدینی
بررسی پوششهای ضد بازتاب یک و دو لایه ای بهینه برای سلولهای خورشید گالیم آرسناید
One-and-two-layer anti-reflective coatings for solar cells
همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1397/12/08 - 1397/12/09
ملی معتبر 94. پریناز خالدییوسفعلی عابدینی
بررسی کارآیی سلول خورشیدی پیوند سه گانه مبتنی بر نقاط کوانتومی
Evaluation of triangular solar cell triplicate based on quantum dots
همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1397/12/08 - 1397/12/09
ملی معتبر 93. امین عابدییوسفعلی عابدینیعلی اسدیعلی آذری
بررسی ذرات و آلاینده های جوی جو زنجان و همبستگی آنها با پارامترهای هواشناسی با استفاده از داده های ایستگاهی و سنجده ی OMI
Investigation of atmospheric and atmospheric pollutants of Zanjan and Their correlation with meteorological parameters using OMI data
-- دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان , زنجان, 2019-02-27 - 2019-02-28
ملی معتبر 92. محمدرضا شفیع زاده اسفندابادییوسفعلی عابدینی
دولایه های پلاسما در مقیاس بزرگ برای توضیح مغناطکره زمین
Large Scale Plasma Double Layers for Explaining The Earth’s Magnetosphere
همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1397/11/10 - 1397/11/11
ملی معتبر 91. پریناز خالدییوسفعلی عابدینی
گسسته سازی معادلات سوقی –پخشی و معادله پوآسون
Discretization of Drift-diffusion Equations and Poisson Equations
-- دانشگاه صنعتی قم, قم قلعه, 2019-01-03 - 2019-01-03
ملی معتبر 90. مریم غریب زاده مرکیهKhan Alamیوسفعلی عابدینیعباسعلی علی اکبری بیدختیامیر معصومی
تغییرات ماهانه و فصلی ویژگی های اپتیکی هواویزها و زور تابشی مستقیم روی زنجان
Monthly and seasonal variations of aerosol optical properties and direct radiative forcing over Zanjan, Iran
-- دانشگاه تهران, تهران, 2018-12-27 - 2018-12-27
ملی معتبر 89. سیدعلیرضا مرتضویعاطفه جوادییوسفعلی عابدینی
رابطه ی آهنگ کاهش جرم و درخشندگی ستارههای تحول یافته در دیسک کهکشان M33
Relation between mass-loss rate and luminosity of evolved stars across a galactic disc of M33
همایش ملی گرانش و کیهان شناسی پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانش های بنیادی(IPM), تهران, 1397/05/03 - 1397/05/04
ملی معتبر 88. صالحی مجتبینسیم ایلدارتنهاالناز حسینی منفردیوسفعلی عابدینی
تاثیر سرعت باد و دما بر میزان انرژی دریافتی ازپنل (فتوولتاییک) در استان زنجان با استفاده از نرم افزار PVLIB
Effect of Temperature and Speed of Wind on the Photovoltaic Energy Received from the Sun in Zanjan Province Using PvLib Software
همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1396/12/16 - 1396/12/17
ملی معتبر 87. امین عابدییوسفعلی عابدینیرضا رسولیعلی اسدیسعیده قدیمیمینو نورحسین رستمی
مطالعه ژئوشیمیایی، ریخت شناسی و پراکنش ذرات معلق شهرک فرآوری روی زنجان و برر سی اثرات آن بر سلامت افراد منطقه با استفاده از تصاویر SEM
Geochemical study, morphology and distribution of suspended particulate matter in Zanjan Zinc specialized industtrial Zone and its effects on health
همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1396/12/16 - 1396/12/17
ملی معتبر 86. امین عابدییوسفعلی عابدینیاحد یاغموریصادق ضیائیانپگاه ملائیمحمدعلی مسلمیکمال جلیلیسعید نیکوکارمصطفی موسویسمیه اسکندری
بررسی سرمای زودرس پائیزی و سرمای دیررس بهاری زنجان
Study cold of early autumn and cold of late spring in Zanjan City
همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1396/12/16 - 1396/12/17
ملی معتبر 85. شهناز کرمیمحسن بیگدلییوسفعلی عابدینی
نوسانات کوتوله قهوه ای
Oscillations of brown dwarf
همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران انجمن نجوم ایران, مشهد, 1396/11/11 - 1396/11/12
ملی معتبر 84. لیلا سلطانییوسفعلی عابدینیسعید ملایی
نوسانات جو زمین تحت تاثیر جزر و مد ماه
Oscillations of Earth's atmosphere affected by the tide of the moon
همایش ملی گرانش و کیهان شناسی دانشگاه صنعتی اصفهان و انجمن فیزیک ایران, اصفهان, 1396/11/04 - 1396/11/05
ملی معتبر 83. مریم خسرویانمیروحید حسینییوسفعلی عابدینی
مطالعه‌ی ساختار الکترونی نانونوار گرافینی زیگزاگ و آرمچیر در حضور اتم اضافه شده به کمک مدل تنگ بست
Study of electronic band structure armchair and zigzag graphene nanoribbons in present of adatom with tight-binding method
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, زنجان, 1396/02/27 - 1396/02/29
ملی معتبر 82. فاطمه هاشمی نسبندا داداشی قره بلاغحسین صفرییوسفعلی عابدینی
تخمین انرژی یک گرداب غول پیکر در تاج خورشیدی
Energy estimation of a giant solar vortex
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه گاوازنگ، زنجان, زنجان, 1396/02/21 - 1396/02/22
بین‌المللی 81. فاطمه سالاری فرمحمد ابراهیم فولادوندیوسفعلی عابدینیمحمد حسین رسولی فردمیرسعید سیددراجی
اندازه گیری جذب امواج صوتی توسط اسفنج پلی اورتان اصلاح شده با نانو ذرات اکسید روی
Sound absorption of ZnO composite polyurethane sponge
کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران, تهران, 1395/09/17 - 1395/09/18
بین‌المللی 80. مریم غریب زاده مرکیهKhan Alamیوسفعلی عابدینیعباسعلی علی اکبری بیدختیامیر معصومی
اندرکنش ابر-گرد و غبار روی زنجان، ایران
Aerosol-Cloud Interaction Over Zanjan, Iran
Summer School on Aerosol-Cloud Interactions and International CFMIP Conference on Clouds, ICTP, Italy, 2016-06-27 - 2016-07-07
ملی معتبر 79. سعید حجت پناهیوسفعلی عابدینیمحمود رضا عشاقA. Santerne
ردیابی طیف سنجی سیارات فرا خورشیدی گذری: یک کوتوله قهوه ای و یک سیاره فراخورشیدی زمینی خیلی بزرگ کذری جدید
Spectroscopic Follow-up of K2 Transiting Exoplanet Candidates: A New Transiting Brown Dwarf and A New Super-Earth Exoplanet
همایش نجوم و اختر فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1395/02/23 - 1395/02/24
ملی معتبر 78. مجتبی صالحیالناز حسینی منفردیوسفعلی عابدینی
برآورد ماکزیمم توان انرژی خورشیدی روی سطح شیبدار با استفاده از پارامترهای جوی به وسیله نرمافزار python در ایران
Estimation of Solar Radiation for slope surfaces using Atmospheric Parameters in Zanjan
همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, شیراز, 1394/12/18 - 1394/12/19
ملی معتبر 77. علی اسدییوسفعلی عابدینیحسین رستمیامین عابدی
بررسی و پهنه بندی میزان غلظت فلزهای سنگین در هواویزهای شهر زنجان مطالعه ی موردی سرب و روی
study and classification of Heavy metals in Zanjan Aerosols
همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, شیراز, 1394/12/18 - 1394/12/19
بین‌المللی 76. مریم غریب زاده مرکیهعباسعلی علی اکبری بیدختییوسفعلی عابدینیKhan Alamامیر معصومی
Aerosol optical properties and radiative forcing over Zanjan
ویژگی های اپتیکی و زور تابشی هواویزها بر روی زنجان
کنفرانس بین المللی گردو غبار دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1394/12/12 - 1394/12/14
بین‌المللی 75. یوسفعلی عابدینیمهدی یاری مطوریسهیلا جوانمرد
تخمین غلظت گردوغبار با استفاده از تصاویر ماهوارهای
Satellite dta buse investigation of dust storm concentration
کنفرانس بین المللی گردو غبار دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1394/12/12 - 1394/12/14
ملی معتبر 74. رحمان الهییوسفعلی عابدینیمحسن بیگدلی
تاثیر پارامترهای کیهانی روی جو زمین
Effect of Cosmic Radiation on Earth's Atmosphere
همایش ملی گرانش و کیهان شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران, تهران, 1394/10/23 - 1394/10/24
ملی معتبر 73. یوسفعلی عابدینیعالیه باقری تودشکی
نوسانات جو زمین با در نظر گرفتن لایه بندی قائم
Oscillations of Earth's Atmosphere in the vertical stratification
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2015-08-24 - 2015-08-27
ملی معتبر 72. زهرا مکاریانرضا رسولییوسفعلی عابدینی
پوشش آسان نانولوله های کربنی با سیلیکون رابر
Facile coating of carbon nanotubes by silicon rubber
همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو - انجمن نانو و فناوری ایران دانشگاه خوارزمی کرج, تهران, 1394/02/30 - 1394/02/31
ملی معتبر 71. کبری میناخانیزیبا آرامی شام اسبییوسفعلی عابدینی
مروری بر روش های پیش بینی آب و هوا
Study of Weather Prediction Methods
-  موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی , اردبیل, 2015-05-07 - 2015-05-07
ملی معتبر 70. زیبا آرامی شام اسبیکبری میناخانییوسفعلی عابدینی
مروری بر روش‌های تعیین میدان دید و معرفی روش بهینه
Study of Defining of Visibility Methods and introduce of Optimum one
-  موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی و تحت حمایت سیویلیکا , اردبیل, 2015-05-07 - 2015-05-07
ملی معتبر 69. مهناز داورییوسفعلی عابدینیمسعود خوشکام
بررسی تصادفات جاده‌ای استان زنجان و رابطه عناصر اقلیمی با تصادفات محور آزادراه زنجان – تبریز
study of Zanjan Road Accidents and Relation of Climate Parameters with Zanjan-Tabriz Highway Accidents
-  موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی , اردبیل, 2015-05-07 - 2015-05-07
ملی معتبر 68. مینو نورپرهام عابدینییوسفعلی عابدینی
تاثیر تغییرات اقلیم بر بیماری های عفونی
Effects of Climate Change on infectious Disease
-  موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی و تحت حمایت سیویلیکا , اردبیل, 2015-05-07 - 2015-05-07
ملی معتبر 67. یوسفعلی عابدینیام کلثوم محمدی
بررسی اثرات خورشید بر اقلیم – مطالعه موردی زنجان
The study of solar effects on climate –A case study of Zanjan
کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت کشاورزی دانشگاه یزد, یزد, 1394/02/02 - 1394/02/04
ملی معتبر 66. عالیه باقری تودشکییوسفعلی عابدینی
تغییر پارامترهای جوی در حضور فعالیت¬های خورشیدی
Change in climate parameters in the solar activities
کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت کشاورزی دانشگاه یزد, یزد, 1394/02/02 - 1394/02/04
بین‌المللی 65. سعیده بهرام لوئیانیوسفعلی عابدینیعصاره حبیب الهصالحی مجتبییونس خسرویامیر معصومی
بررسی پتانسیل انرژی خورشیدی در استان زنجان
Study of Solar Energy Potential in Zanjan
کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در نگهداشت انرژی وزارت نیرو با همکاری سایر سازمانها, تهران, 1393/11/29 - 1393/11/30
ملی معتبر 64. عالیه باقری تودشکییوسفعلی عابدینی
محاسبه تغییر شار ذرات در جو توسط کد MCNP و تاثیر آن بر پارامترهای اقلیمی
Calculating of Cosmic Radiation using MCNP Code and Its Effect on Climatic parameters
همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1393/10/24 - 1393/10/25
ملی معتبر 63. سمیرا ذوالفقاری نیک انجامفرهادی اکبرخالصی فرد حمید رضایوسفعلی عابدینی
پیش بینی احتمال رخداد روزهای غباری در تهران به روش زنجیره مارکوف
prediction of probability for dusty days in Tehran by Markov chain model
همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا دانشگاه شریف-تهران, تهران, 1393/10/24 - 1393/10/25
ملی معتبر 62. سهیلا مزینیوسفعلی عابدینیمهدی وثیقیعلی رضا ولی زاده
بررسی تغییر اقبیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
Study of Climate Change Using Neural Network
همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1393/08/21 - 1393/08/22
ملی معتبر 61. عالیه باقری تودشکییوسفعلی عابدینی
اندازه گیری شار پرتوهای الکترومغناطیسی در جو در کد MCNP
Flux measurement of electromagnetic radiation in the atmosphere in the MCNP code
- دانشگاه تحصیلات تکملی علوم پایه زنجان, زنجان, 2014-11-12 - 2014-11-13
ملی معتبر 60. عالیه باقری تودشکییوسفعلی عابدینی
تغییرات پارامترهای جوی در حضور فعالیت های خورشیدی
Changes in climate parameters in the solar activities
- دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 2014-11-12 - 2014-11-13
ملی معتبر 59. ایوب خدایییوسفعلی عابدینیصادق ضیائیان
محاسبه توان باد در شهرهای استان زنجان
Calculating of wind power in the different parts of Zanjan
- دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 2014-11-12 - 2014-11-13
ملی معتبر 58. عالیه باقری تودشکییوسفعلی عابدینی
محاسبه شار انرژی دریافتی و تغییرات دمایی جو در محیط MCNP
Calculating the Energy Flow income and Atmospheric Temperature Changes with MCNP
Spring Theoretical Physics conference پژوهشگاه دانش های بنیادی, تهران, 2014-05-21 - 2014-05-22
ملی معتبر 57. آقامیرلی سیده نرگسیوسفعلی عابدینی
بررسی بازده سلول های فتوولتائیک بر پایه گرافن
Study of photovoltaic cell efficiency in the base of Graphene
-- پژوهشگاه نیرو تهران, تهران, 2014-05-17 - 2014-05-18
ملی معتبر 56. سمیرا ذوالفقاری نیک انجامیوسفعلی عابدینیخالصی فرد حمید رضاآذر بیرانوند
بررسی احتمال وقوع روزهای غباری در شهر زنجان با مدل زنجیره مارکوف
Study the possibility of dust on the Markov chain model in zanjan
کنفرانس ژئوفیزیک ایران دانشگاه تهران, تهران, 1393/02/23 - 1393/02/25
ملی معتبر 55. الهام گنج خانلویوسفعلی عابدینیعلی نظری
بررسی آلودگس صوتی شهر زنجان در سال 1392
study of noise pollution in Zanjan, 1392
همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1392/10/04 - 1392/10/05
ملی معتبر 54. خالصی فرد حمید رضایوسفعلی عابدینیذوالفقاری نیک انجام سمیرا
تخمین زمان ریزش پدیده چند روز غباری با استفاده از همبستگی دادههای 10PM و داده های شیدسنج خورشیدی
Stimation of dust falling using PM10 and solarmeter data
همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1392/10/04 - 1392/10/05
ملی معتبر 53. حمید ابراهیمییوسفعلی عابدینی
تغییرات گرمایی ایجاد شده در زمین بعد از برخورد سیارک یا شهاب سنگ با آن
Thermal Changes due to Collision of Meteorites with Earth
همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, زنجان, 1392/02/26 - 1392/02/27
ملی معتبر 52. مجید عزمی تنورآغاجیوسفعلی عابدینیبهزاد تقی لوحسین کتابی
چالش های حقوفی حفاظت از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست
Civil Problems of 4 regions in management of Iranian Environmental Organization
همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1391/12/03 - 1391/12/04
ملی معتبر 51. یوسفعلی عابدینیفرهاد نوروز زادهیوسف صدائی
تعیین آلودگی هوای شهر تبریز با استفاده از شاخص PSI
Air pollution of Tabriz using PSI Index
همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه همدان, همدان, 1391/12/03 - 1391/12/04
ملی معتبر 50. یوسفعلی عابدینیسمیرا ذوالفقاری نیک انجامآذر بیرانوند
تحلیل آلودگی هوای شهر زنجان با استفاده از مدل های هواشناسی و رابطه آن با جت استریم جنب حاره (مطالعه موردی : طوفان گرد و غبار 4/12/1388)
Air pollution of Zanjan using Meteorological models and its Correlation with Sub Tropical Jet Stream(Case Study for Dust Event 4/12/1388)
همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه همدان, همدان, 1391/12/03 - 1391/12/04
ملی معتبر 49. مجید عزمی تنورآغاجیوسفعلی عابدینیهانیه عاطفیحسین رستمیسینا بنی اردلان
اندازه گیری غلظت فلز نیکل در نمونه های خاک و برگ درختان نارون(Ulmus densa) : مطالعه موردی شهرهای تبریز و زنجان
Measurement of Ni in Samples of Ulmus densa trees lams and soils: Case study in Zanjan and Tabriz
همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه همدان, همدان, 1391/12/03 - 1391/12/04
ملی معتبر 48. مریم هاشمی نیانجمه شیخیحسین حقییوسفعلی عابدینی
عضویابی اخترسنجی و نورسنجی خوشه ی باز آلفای برساوش برای تعیین تابع جرم ستاره ای
MEMBERSHIP DETERMINATION of praesepe cluster based on ppmxl
همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه همدان, همدان, 1391/12/03 - 1391/12/04
ملی معتبر 47. مریم هاشمی نیانجمه شیخیحسین حقییوسفعلی عابدینی
عضو‌یابی اخترسنجی و نورسنجی خوشه ی باز آلفای برساوش برای تعیین تابع جرم ستاره‌ای
Astrometric and Photometric of Alfa open Galactic Cluster for determination of mass function
همایش نجوم و اختر فیزیک دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1391/11/05 - 1391/11/06
ملی معتبر 46. نرگس خدابخشیمحمد امین بصامحمید نجارییوسفعلی عابدینی
بررسی تجربی تاثیر گازهای بافر Ar و He در شناسایی گاز آلاینده So2 مخلوط با نیتروژن به روش طیف نگاری فوتوآکوستیک لیزری
Experimental investigation of the effect of Ar and He buffer gases in detection of the mixture of So2+N2 gas by Laser photo acoustic Spectroscopy method
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2013-01-22 - 2013-01-24
ملی معتبر 45. هدی تقیلوامیر حسین درونهیوسفعلی عابدینی
بررسی تغییرات اقلیمی با استفاده از نظریه شبکه های پیچیده
Studying the climate changes by the complex network theory
همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1391/08/03 - 1391/08/04
ملی معتبر 44. یوسفعلی عابدینیهاجر بنائی
نوسانات آزاد زمین در حضور چرخش
Free Oscillations of the Earth in the presence of the Rotation
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه یزد, یزد, 2012-08-27 - 2012-08-30
ملی معتبر 43. یوسفعلی عابدینیمهدی سحری
بررسی یخ زدگی جوی و مطالعه موردی آن در شمال غرب ایران (کردستان-بیجار)
The Study Atmospheric Icing and Case Study in Northwest Iran (Kurdestan-Bijar)
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه یزد, یزد, 2012-08-27 - 2012-08-30
بین‌المللی 42. حمیدرضا حسنلویوسفعلی عابدینی
سد سیوند و اثرات آن روی پاسارگارد
Sivand Dam and its Effects on Pasargadae
HOW TO BUILD A DAM AND SAVE CULTURAL HERITAGE دانشگاه درهام, a, 2012-07-06 - 2012-07-07
ملی معتبر 41. سهیلا مزینیوسفعلی عابدینیمهدی وثیقیعلی رضا ولی زادهحمیدرضا حسنلو
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی خود سازمانگر SOM در هواشنماسی سینوپتیک
Application of ANN SOM in Synoptic Climatology
همایش ملی بیابان دانشگاه تهران, تهران, 1391/03/27 - 1391/03/28
ملی معتبر 40. رضا بهرامییوسفعلی عابدینیسهیلا جوانمرد
مقایسه و ارزیابی CMORPH و MWCOMB با استفاده از مشاهدات زمینی
Comparison and validation of CMORPH and MWCOMB using surface – based observation
Geomatic دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 2012-05-15 - 2012-05-17
ملی معتبر 39. رضا بهرامییوسفعلی عابدینیسهیلا جوانمردجواد بداق جمالی
ارزیابی و صحت سنجی CMORPH با استفاده از مشاهدات بارش زمینی
Assessment and Verification of CMORPH using surface – based observation
Geomatic دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 2012-05-07 - 2012-05-09
ملی معتبر 38. حمیدرضا حسنلویوسفعلی عابدینی
استفاده از روش تبدیل پسماند به گاز توسط قوس پلاسما به منظور دفع پسماندهای جامد شهری
Municipal solid waste disposal using plasma arc gasification
کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی پلاسما و مهندسی پلاسما مرکر بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی, کرمان, 1390/11/13 - 1390/11/13
بین‌المللی 37. یوسفعلی عابدینی
بررسی ارتعاشات زمین
Study of the earths vibration
کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات دانشگاه امیر کبیر, تهران, 1390/09/30 - 1390/10/01
بین‌المللی 36. یوسفعلی عابدینی
بررسی انرژی تابش خورشیدی و کاربردهای آن در ایران
Study of solar energy and its application in iran
کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در نگهداشت انرژی پژوهشگاه نیرو, تهران, 1390/09/28 - 1390/09/28
ملی معتبر 35. رضا بهرامییوسفعلی عابدینیسهیلا جوانمرد
کاربرد سنجیده های میکروموج غیرفعال در برآورد میزان بارندگی در ایران
Application of non active ....
همایش انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه تربیت معلم, تهران, 1390/09/23 - 1390/09/24
بین‌المللی 34. عاطفه آذریغلامحسین ریاضییوسفعلی عابدینی
اثر میدان الکترومغناطیسی فرکانس خیلی کم روی سلولهای pc12
Effect of extremely low frequency electromagnetic field on pc12
کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی دانشگاه شیراز, شیراز, 1390/08/11 - 1390/08/13
ملی معتبر 33. یوسفعلی عابدینی
بررسی نوسانات آزاد زمین با در نظر گرفتن اتلاف
free oscillations of the earth....
همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور تبریز, تبریز, 1390/07/15 - 1390/07/16
ملی معتبر 32. سهیلا جوانمردمهلا کریم پیرحیاتییوسفعلی عابدینی
کاربرد مدلسازی عددی ابر در تگرگ زدایی ابرهای سرد
Application of numerical modeling on ......
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2011-09-05 - 2011-09-08
ملی معتبر 31. سهیلا جوانمردسمانه گلستانییوسفعلی عابدینی
مطالعه و بررسی بر روی توزیع مکانی و زمانی نرخ بارش بر روی کشور ایران با استفاده از داده های ماهواره trmm-tmi
Investigation on spatial temporal.....
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2011-09-05 - 2011-09-08
ملی معتبر 30. جواد بداق جمالییوسفعلی عابدینیسمیه زارعی
بررسی تاثیر ناخالصی مغناطیسی در تغییر نظم فر و آنتی فرومغناطیسی در رادیکال های آزاد آلی
The effect of magnetic and non-magnetic dilutions on .....
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2011-09-05 - 2011-09-08
ملی معتبر 29. زهرا عباسی زادهحمید نجارییوسفعلی عابدینی
محاسبه ضرایب غیر خطی نانو کلوئیدهی نقره و طلا با روش spm و جاروب محوری
Determining the nonlinear coefficient of......
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2011-09-05 - 2011-09-08
ملی معتبر 28. سهیلا جوانمردسمانه گلستانییوسفعلی عابدینی
مطالعه و بررسی بر روی توزیع مکانی و زمانی نرخ بارش بر روی کشور ایران با استفاده از داده های ماهواره trmm-tmi
Study of distribution for precipitation....
همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر بر کشاورزی و محیط زیست دانشگاه ارومیه, ارومیه, 1390/05/02 - 1390/05/02
ملی معتبر 27. سهیلا جوانمردمهلا کریم پیرحیاتییوسفعلی عابدینی
شبیه سازی بارورسازی ابرها توسط یدید نقره با استفاده از مدل های عددی
Simulation of clouds seeding with....
همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر بر کشاورزی و محیط زیست دانشگاه ارومیه, ارومیه, 1390/05/02 - 1390/05/02
ملی معتبر 26. الهام بارانی زادهسهیلا جوانمردجواد بداق جمالییوسفعلی عابدینی
پایش خشکسالی در ایران با استفاده از داده های زمینی مشاهداتی بارش شبکه ای با قدرت تفکیک بالا
Drought minitoring using hogh resolution gridded.....
کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی ....., کرج, 1390/02/28 - 1390/02/28
ملی معتبر 25. الهام بارانی زادهمحمد باقر بهیاریوسفعلی عابدینی
ارزیابی برآوردهای بارندگی ماهواره TRMM-3B43 با استفاده از مقایسه با داده های زمینی مشاهداتی سبکه های بارش قدرت تفکیک بالا در ایران
Evaluation of TRMM-3B43 satellite-based rainfall estimates using....
کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای زنجان, زنجان, 1390/02/28 - 1390/02/29
ملی معتبر 24. محمد تقی میرترابی محمد نیلفروشانیوسفعلی عابدینی
پیدا کردن تابع توزیع کهکشانها با استفاده از روش لوسی- ریچاردسون بر پایه مدل های کینک در دو بعد
Finding distribution function of triangulum spiral galaxy-m33
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1390/02/22 - 1390/02/23
بین‌المللی 23. الهام بارانی زادهمحمد باقر بهیاریوسفعلی عابدینی
مقایسه برآوردهای بارندگی الگوریتم ماهواره ای persiam با داده های بارش مشاهداتی زمینی سبکه بندی شده با قدرت تفکیک بالا در ایران
Comparison of Evaluations for PERSIANN سشفثممهفث.....
Iran Water Resources Management Conference دانشگاه امیر کبیر, تهران, 2011-05-03 - 2011-05-04
بین‌المللی 22. سهیلا جوانمردسمانه گلستانیجواد بداق جمالییوسفعلی عابدینی
-
investigation on atmospheric physics parameters using satellite tmi-trmmt over iran
کنفرانس بین المللی دینامیک شاره ها دانشگاه شیراز, شیراز, 1389/08/04 - 1389/08/06
ملی معتبر 21. یوسفعلی عابدینیزهرا موسوی
نوسانات آزاد جو زمین
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2010-09-11 - 2010-09-14
ملی معتبر 20. محمد تقی میرترابی سیامک دهقان آخته خانهیوسفعلی عابدینی
اثر بادهای ستاره ای بر قرص های برافزایشی خود گراننده
-
همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1389/02/23 - 1389/02/24
ملی معتبر 19. سهیلا جوانمردجواد بداق جمالیمهلا کریم پیرحیاتییوسفعلی عابدینی
مطالعه عددی نقش پارامترسازی ابر سرد همرفتی در الگوی بارش در سطح زمین
-
کنفرانس ژئوفیزیک ایران دانشکاه تهران, تهران, 1389/02/21 - 1389/02/23
ملی معتبر 18. سهیلا جوانمردجواد بداق جمالیمهلا کریم پیرحیاتییوسفعلی عابدینی
مطالعه عددی نقش پارامترسازی ابرسرد همرفتی در الگوی بارش در سطح زمین
-
کنفرانس ژئوفیزیک ایران دانشگاه تهران, تهران, 1389/02/21 - 1389/02/23
ملی معتبر 17. محمد نیلفروشانیوسفعلی عابدینی
رصد وثبت بارش شهابی جوزایی در آذرماه سال 1387
-
همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1388/11/08 - 1388/11/09
ملی معتبر 16. سیف ال..... رسولییوسفعلی عابدینیزهرا اسکندری
مطالعه زمین لغزش و اندازه گیری جابه جای ها در صفحه نسبی زمین در روستای قلقاتی استان زنجان با استفاده از تکنیک ماره
ّFault displacement monitoring in Gelgati of Zanjan Province by the moiré technique
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه یزد, یزد, 2010-01-26 - 2010-01-28
ملی معتبر 15. یوسفعلی عابدینیآذر نخعی
نوسانات آزاد زمین در حضور نیروهای اتلافی
Earth Free Oscillations Affected by Attenuation
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2009-08-29 - 2009-08-31
ملی معتبر 14. سعید عطاردمحمدرضا خداکریم اردکانییوسفعلی عابدینی
حل تحلیلی معادلات ناویراستوکس در یک بعد برای محیطهای میان ستاره ای رقیق اپتیکی با در نظر گرفتن وشکسانی هدایت حرارت و سرمایش و گرمایش
Analytical solution of the Navior-Stoks Equations Governing Interstellar Media, Considering the effects of Viscosity, Thermal Conductivity, Heating and Cooling.
همایش ملی نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی دانشگاه شیراز, شیراز, 1388/02/02 - 1388/02/03
ملی معتبر 13. سعید عطاردمحمدرضا خداکریم اردکانییوسفعلی عابدینی
حل تحلیلی معادلات ناویراستوکس در یک بعد برای محیطهای میان ستاره ای رقیق اپتیکی با در نظر گرفتن اثر هدایت حرارت
Analytical solution of the Navior-Stoks Equations Governing Interstellar Media, Considering the effects of Thermal Conductivity
همایش ملی نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی دانشگاه شیراز, شیراز, 1388/02/02 - 1388/02/03
ملی معتبر 12. جواد بداق جمالییوسفعلی عابدینیسمیه زارعی
بررسی اثر ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی بر روی سیستم های رادیکال آزاد آلی
-
Conference on Condensed Matter دانشگاه اهواز, اهواز, 2009-02-09 - 2009-02-10
ملی معتبر 11. سعید عطاردمحمدرضا خداکریم اردکانییوسفعلی عابدینی
حل تحلیلی معادلات ناویر استوکس در یک بعد، برای محیطهای میان ستاره ای رقیق اپتیکی(حالت همدما)
-
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران تحصیلت تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1387/11/08 - 1387/11/09
ملی معتبر 10. ناصر سپهری جوان مهدی صادقییوسفعلی عابدینی
بررسی سرعت گروه در پدیده شفافیت القایی الکترومغناطیسی در پلاسمای سردتوسط دو باریکه لیزری قوی با قطبش دایروی
-
Conference on Condensed Matter دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 2008-01-28 - 2008-01-29
ملی معتبر 9. یوسفعلی عابدینی
کاربرد مدلهای ریاضی برای پراکنش آلودگی هوای صنایع سرب وروی
-
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه زنجان, زنجان, 2007-09-03 - 2007-09-06
ملی معتبر 8. امیر حسین عزیزییوسفعلی عابدینی
طراحی و ساخت دستگاه تمام نگار آسمانی جهت بررسی وضعیت ابر در جو زمین
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه یاسوج, یاسوج, 2007-08-27 - 2007-08-30
ملی معتبر 7. سونا نوروزی اصلیوسفعلی عابدینی
بررسی آکوستیکی سازه های تاریخی با تاکید بر عالی قاپو
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه یاسوج, یاسوج, 2007-08-27 - 2007-08-30
ملی معتبر 6. مسعود محبییوسفعلی عابدینی
تحلیل داده های زلزله با استفاده از سریهای زمانی و پیش بینی
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه شاهرود, شاهرود, 2006-08-28 - 2006-08-31
ملی معتبر 5. یوسفعلی عابدینیجواد ایزدیارعلی حاج ابوالفتح
برسی لرزه زمین ساخت و پهنه بندی خطرات زمینلرزه – گسلش در محدوده استان زنجان
-
همایش سراسری راهکارهای ارتقائ مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبه دانشگاه علوم پزشکی زنجان, زنجان, 1385/05/29 - 1385/05/30
ملی معتبر 4. علی اصغری جعفرطیب کاکاوندحمید پیروانیوسفعلی عابدینی
بررسی ذرات آلاینده ناشی از مراکز صنعتی زنجان با استفاده از روش پیکسی
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2005-10-21 - 2005-10-22
ملی معتبر 3. محمد ابراهیم فولادوندمحمد جابرییوسفعلی عابدینی
مطالعه پایداری زمانی بلند برد در داده های جوی استان زنجان
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه لرستان, خرماباد, 2005-08-29 - 2005-09-01
ملی معتبر 2. یوسفعلی عابدینی
بررسی مدلینگ آلودگی هوا- ارائه بهترین مدل برای سنجش آلودگی هوا در شهر زنجان
-
کارگاه منطقه ای تحقیقاتی، آموزشی محیط زیست شمال غرب کشور اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی, تبریز, 1384/05/03 - 1384/05/06
ملی معتبر 1. یوسفعلی عابدینیطیب کاکاوندمهدی میرزایی
اندازه گیری سرعت گلوله
-
همایش سراسری مواد منفجره پیرو تکنیک و پیشرانه اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی, تبریز, 1383/11/04 - 1383/11/05

 

 

Copyright © 2024, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir