خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28690   بروزرسانی: 23-11-1402

Yousefali Abedini
یوسفعلی عابدینی
دانشیار

پست الکترونيکی
abediniy@znu.ac.ir      abedini884@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/abedini-yousefali

تلفن
(+98) 24330523   +982433052264   +98 (0) 24 3305 2526

فکس
(+98) 2433052264   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم گروه فیزیک، صندوق پستی 45195-313

 

یوسفعلی عابدینی

گروه فیزیک