خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27522   بروزرسانی: 02-10-1401

Ali Aghamohammadi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  علی آقا محمدیمحمد بهمنی
Bayesian weighted composite quantile regression estimation for linear regression models with autoregressive errors
برآورد رگرسیون چندکی ترکیبی وزنی بیزی برای مدل های رگسیون خطی با خطاهای اتورگرسیو
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS Issue https://doi.org/10.1080/036109 (2022-11-30PP. 1-20 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  علی آقا محمدیحسن داداشیسید مهدی سجادیمیثم سجودیمحمد جواد طاووسی
Optimal portfolio selection using quantile and composite quantile regression models
انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری با مدل های رگرسیئنی چندکی و چندکی ترکیبی
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION Issue doi.org/10.1080/03610918.2022. (2022-07-06PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  مهدوی محبوبهجابر اعظمیعلی آقا محمدیAndreu RicoKizar Ahmed Sumon
Length-mass relationships for macroinvertebrates in the Choghakhorinternational wetland, Iran
ارتباط طولی-وزنی ماکروبنتوزها در تالاب چغاخور، ایران
BIOLOGIA Issue 1 (2020-09-11PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
17.  حمید رضاییحوریه احدیعلی آقا محمدی
The Comparison of Language Development and Lexical Awareness Indexes in Bilingual (Azeri- Persian) Hard of Hearing and Normal Children
مقایسه شاخص های رشد زبانی و آگاهی واژگانی کودکان دوزبانه (آذری- فارسی) کم شنوا با همتایان طبیعی
علوم پیراپزشکی و توانبخشی شماره 9 (1398/12/20صفحات 41-51 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
16.  سید علیرضا کازرونیحسین اصغرپورعلی آقا محمدیالهام ذکائی علمداری
Corruption And The Environmental Kuznets Curve In Developed And Developing Countries
بررسی اثرات فساد بر منحنی زیست محیطی کوزنتس مطالعه موردی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه
تحقیقات مدلسازی اقتصادی - دانشکده علوم اقتصادی - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 37 (1398/11/30صفحات 7-38 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  سید علیرضا کازرونیحسین اصغرپورعلی آقا محمدیالهام ذکائی علمداری
Exploring the Effect of Corruption on Carbon Dioxide Emissions in Developed and Developing Countries.
بررسی تاثیر فساد اداری بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
مطالعات اقتصاد انرژی - موسسه مطالعات بین المللی انرژی شماره 59 (1397/12/20صفحات 35-54 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  علی آقا محمدی
A Bayesian multiple comparison procedure forsimply ordered treatment medians
مقایسه های چندگانه بیزی برای میانه تیمار ها با محدویت ترتیب
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION Issue 47 (2019-02-20PP. 939-953 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  هادی امامیعلی آقا محمدی
Elliptical difference based ridge and Liu type estimators in partial linearmeasurement error models
برآموردگرهای نوع لیو و ریج براساس توزیع های بیضوی در مدل های جزئی خطی با خطا در اندازه گیزی
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS Issue 50 (2018-10-29PP. 4913-4933 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  علی آقا محمدیسکینه محمدی
Bayesian analysis of penalized quantile regression for longitudinal data
تحلیل بیزی رگرسیون چندکی تاوانیده برای داده های طولی
STATISTICAL PAPERS Issue 58 (2018-03-02PP. 1035-1053 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  علی آقا محمدی
Bayesian analysis of dynamic panel data by penalized quantile regression
تحلیل بیزی داده های پانلی پویا با رگرسیون چندکی بیزی
Statistical Methods and Applications Issue 27 (2018-02-25PP. 91-108 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  علی آقا محمدیمحمدرضا مشکانی
Bayesian quantile regression for skew-normal linear mixed models
رگرسیون چندکی بیزی در مدلهای آمیخته خطی چوله-نرمال
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS Issue 46 (2018-02-20PP. 10953-10972 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  علی آقا محمدیسجودی مهدیمیثم سجودیمحمد جواد طاووسی
introducing new risk measure Glue VAR and its estimation using composite quantile regression model
معرفی معیار ریسک جدید Glue Var و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی شماره 31 (1396/06/07صفحات 1-17 

8.  علی آقا محمدیسکینه محمدی
Bayesian adaptive lasso quantile regression for dynamic panel data
رگرسیون چندکی بیزی با تاوان لاسو سازوار برای داده های پانلی پویا
اندیشه آماری - انجمن آمار ایران شماره 42 (1396/05/15صفحات 11-23 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  علی آقا محمدیمحمدرضا مشکانی
Gibbs sampling method for the Bayesian adaptive elastic net
روش نمونه گیری گیبس برای تاوان الاستیک نت انقباضی
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION Issue 46 (2017-07-19PP. 4264-4273 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  علی آقا محمدیسجودی مهدی
Estimating Value-at-Risk and Average Value-at-Risk Measures Using Composite quantile Regression
برآورد معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی
علوم آماری ایران - انجمن آمار ایران شماره 10-2 (1395/12/09صفحات 185-202 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  علی آقا محمدیسکینه محمدی
Bayesian Quantile Regression with Adaptive Elastic Net Penalty for Longitudinal Data
رگرسیون چندکی بیزی با تاوان الاستیک نت سازوار برای داده های طولی
نشریه علوم دانشگاه خوارزمی شماره 1 (1394/12/01صفحات 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  علی آقا محمدیسکینه محمدی
Bayesian quantile regression with Lasso and Adaptive Lassopenalty for Binary longitudinal data
رگرسیون چندکی بیزی با تاوان لاسو و لاسوی تطبیق پذیر برای داده های طولی دودویی
علوم آماری ایران - انجمن آمار ایران شماره 9 (1394/08/30صفحات 149-167 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  علی آقا محمدیسکینه محمدی
Bayesian quantile regression with Lasso and Adaptive Lasso penalty for Binary data
رگرسیون چندکی بیزی با تاوان لاسو و لاسوی تطبیق پذیر برای داده های طولی دودویی
علوم آماری ایران - انجمن آمار ایران شماره 9 (1394/04/01صفحات 149-167 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  شامی زهراعلی آقا محمدی
Identifying and studying the relationship between internationalization and performance of great economic firms admitted to the stock exchange market of a country through Bayesian model (The case study of automobile industry)
شناسایی و مطالعه رابطه بین المللی سازی و عملکرد شرکتهای بزرگ اقتصادی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار کشور با استفاده از مدل بیزی (مطالعه موردی صنعت خودرو)
Applied mathematics in Engineering, Management and Technology Issue - (2014-08-14PP. 139-156 
  علمی-پژوهشی
None ISI
1.  علی آقا محمدیمحمدرضا مشکانیمحسن محمدزاده
A Bayesian Approach to Successive Comparisons
-
Journal of Data Science Issue 8 (2010-10-15PP. 541-553 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 36. علی آقا محمدیفاطمه فتحی
یک رهیافت بیزی برای مدل اتورگرسیو میانه تاوانیده
A Bayesian approache for penalized median autoregressive model
سمینار احتمال و فرآیند های تصادفی دانشگاه ولی عصر رفسنجان, رفسنجان, 1402/06/08 - 1402/06/09
ملی معتبر 35. علی آقا محمدیمحمد بهمنی
معرفی و تحلیل مدل رگرسیون چندکی ترکیبی با استفاده از الگوریتم EM
Introducing and analyzing the composite quantile regression model using the EM algorithm
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه زنجان , زنجان, 2023-08-23 - 2023-08-25
ملی معتبر 34. علی آقا محمدیمحمد جواد طاووسی
یک روش تنظیمی ترکیبی مبتنی بر مدل مارکوییتز برای انتخاب سبد سرمایه گذاری
A composite shrinkage method for optimal portfolio selection based on the Markowitz model
Iranian Statistical Conference دانشگاه مازنداران, بابلسر, 2022-08-24 - 2022-08-26
ملی معتبر 33. علی آقا محمدیعلی محمدیان مصمممحمد بهمنی
برآورد مدل سیری زمانی اتورگرسیو چندکی با استفاده از الگوریتم EM
Estimation quantile autoregressive model via EM algorithm
-- پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و منهدسی زلزله با همکاری قطب علمی تحلیل داده های فضایی و فضایی -زمانی دانشگاه تربیت مدرس و انجمن آمار ایران, تهران, 2021-10-27 - 2021-10-28
ملی معتبر 32. محمد بهمنیعلی آقا محمدی
برآورد رگرسیون چندکی ترکیبی وزنی با خطاهای اتورگرسیو با استفاده از الگوریتم EM
Estimation in wieghted composite quantile regression using EM algorithm
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه شهید باهنر , کرمان, 2021-08-30 - 2021-09-02
ملی معتبر 31. زینب مرشدیعلی آقا محمدی
رگرسیون چندکی بیزی برای مدل های آمیخته خطی جزئی در داده های طولی چوله
Bayesian quantile regression for partially linear mixed-effects models in skew longitudinal data
همایش بیوانفورماتیک ایران پژوهشگاه دانشهای بنیادی, تهران, 1399/08/21 - 1399/08/22
ملی معتبر 30. علی آقا محمدیزینب مرشدی
رهیافت بیزی نیرومند در مدل های آمیخته خطی برای داده های طولی
Robust Bayesian approach for linear mixed models in longitudinal data
-- دانشگاه تبریز, تبریز, 2020-10-22 - 2020-10-23
ملی معتبر 29. سحر خلفیعلی محمدیان مصممعلی آقا محمدی
مقدمه ای بر تقریب لاپلاس آشیانه ای جمع بسته:رهیافت سریع و دقیق بیزی
Introduction to INLA: a fast an accurate approach
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-10-23 - 2019-10-24
ملی معتبر 28. علی آقا محمدیبابک بیرانوند
براورد E-بیزی و بیزی سلسله مراتبی در توزیع پارتو تعمیم یافته تحت سانسور نوع دوم
E-Bayesian and Bayesian estimation of Pareto distribution under type 2 censored
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه علم و صنعت, تهران, 2018-08-23 - 2018-08-26
بین‌المللی 27. ماهنوش شمسعلی آقا محمدی
تحلیل مدل معادلات ساختاری با روش رگرسیون چندک بیزی
َAnalysis of structural equation modeling via Bayesian quantile regression method
------------ دانشگاه علامه مجلسی, تهران, 2017-09-15 - 2017-09-15
ملی معتبر 26. علی آقا محمدیمنیر بیگدلی
رگرسیون چندکی ترکیبی بیزی در داده های سانسورشده
Bayesian composite quantile regression for censored data
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه همدان, همدان, 2017-08-22 - 2017-08-25
ملی معتبر 25. مهدوی محبوبهجابر اعظمیعباسعلی زمانیرسول زمانیاحمد محمودیعلی آقا محمدی
معرفی مختصری از روش ارزیابی بیومس با استفاده از رابطه های طولی-جرمی ماکروبنتوزها
Brief Introduction of Biomass Assessment Methods Using Length-Mass Relationships of Macroinvertebrates
همایش ملی علوم و فناوری نوین در آبزیان دانشگاه د.ولتی ملایر, ملایر, 1396/03/04 - 1396/03/04
ملی معتبر 24. علی آقا محمدیمحمود مینایی پور
استنلاط بیزی در توزیع وایبل نمایی تحت داده های سانسوریده فزاینده نوع دوم
Bayesian inference for exponentiated Weibul distribution under type tow censored data
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه خوارزمی , تهران, 2016-08-28 - 2016-08-31
ملی معتبر 23. علی آقا محمدیمصطفی بنیادی
استنباط بیزی و پیش بینی آماره های مرتب توزیع وایبل تحت داده های سانسوریده فزاینده نوع دوم
Bayesian infernece and prediction of order statistics for Weibull destribution under prograssive type two censoring
Iranian Statistical Conference دانشگاه کرمان, کرمان, 2016-08-23 - 2016-08-25
ملی معتبر 22. علی آقا محمدیمهدی سجودی
مروری بر معیار جدید ریسک Glue Var , و ارابه مدل رگرسیون چندکی ترکیبی برای برآورد آن
A review of the new risk mesure Glue-Var and proposed a composite quantile regression model for its estimation
همایش ریاضیات و علوم انسانی با محوریت ریاضیات مالی دانشگاه علامه طباطبایی, تهران, 1395/02/22 - 1395/02/23
ملی معتبر 21. علی آقا محمدیمیثم سجودی
تحلیل بیزی ارزش در معرض خطر توام با استفاده از مدل های رگرسیونی خطی و غیر خطی تک شاخصی
Bayesian analysis of conditional Value at Risk using linear and non-linera single-index regression models
همایش ریاضیات و علوم انسانی با محوریت ریاضیات مالی دانشگاه علامه طباطبایی, تهران, 1395/02/22 - 1395/02/23
ملی معتبر 20. علی آقا محمدیاسماعیل چوگلی
روشهای استوار آماری در انتخاب سبد سرمایه گذاری
Robuat statistical procedures in portfolio selection
همایش ریاضیات و علوم انسانی با محوریت ریاضیات مالی دانشگاه علامه طباطبایی, تهران, 1395/02/22 - 1395/02/23
ملی معتبر 19. علی آقا محمدیمحمد حیدری
بررسی وجود حباب در قیمت یک دارایی بر اساس زنجیرهای مارکف
Bayesian analysis of bubbles in asset prices
همایش ریاضیات و علوم انسانی با محوریت ریاضیات مالی دانشگاه علامه طباطبایی, تهران, 1395/02/22 - 1395/02/23
ملی معتبر 18. علی آقا محمدی
مدل رگرسیون چندکی ترکیبی و روش تاوانیده انطباقی برای بآورد معیار های ریسک ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر میانگین
Composite quantile regression model and adaptive penalized procedure for estimating value at risk and average value at risk
Financial and Actuarial Mathematics پژوهشکده ریاضیات ، پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM), تهران, 2015-09-15 - 2015-09-17
ملی معتبر 17. علی آقا محمدیصغری امیری
رگرسیون چندکی بیزی برای مدل های آمیخته خطی سانسور شده
Bayesian quantile regression for linear censored mixed models
-- دانشگاه پیام نور , تهران, 2015-02-25 - 2015-02-26
ملی معتبر 16. علی آقا محمدیصونا شفقی
رگرسیون چندکی دودیی با تاوان لاسوی از دیدگاه آکار بیزی
Binary quantile regression with the Lasso penalty from Bayesian perspective
-- دانشگاه جامع علمی کاربردی , تهران, 2015-01-22 - 2015-01-22
ملی معتبر 15. علی آقا محمدیفاطمه نجفی قراجه
انتخاب متغیر با استفاده از زنجیر مارکف برگشت پذیر
Variable selection via rivesible jump markov chaine motne carlo
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه سمنان , سمنان, 2014-08-26 - 2014-08-29
ملی معتبر 14. علی آقا محمدیفاروق صالح پور
انتخاب بیزی سبد سرمایه گذاری با استفاده از توزیع تی
Bayesian portfolio selection usnig T-distribution
Iranian Statistical Conference دانشگاه رازی کرمانشاه با همکاری انجمن ریاضی, کرمانشاه, 2014-08-25 - 2014-08-27
ملی معتبر 13. علی آقا محمدیسکینه محمدی
رگرسیون چندکی روی داده های طولی با تاوان لاسوی انطباقی از دیدگاه آمار بیزی
Bayesian quantile regression with adaptive Lasso penalty for longitudinal data
Iranian Statistical Conference دانشگاه رازی کرمانشاه, کرمانشاه, 2014-08-25 - 2014-08-27
ملی معتبر 12. شامی زهراعلی آقا محمدی
شناسایی و مطالعه رابطه بین المللی سازی و عملکرد شرکتهای بزرگ اقتصادی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهاردار کشور با استفاده از مدل بیزی (مطالعه موردی صنعت خودرو)
Identifying and studing the relationship between internationalization and perfomance of great economic firms admitted to the stock exchange market of a country through Bayesian model(the case study of auomobile industry)
-- مرکز آموزش بازرگانی , تهران, 2014-06-10 - 2014-06-10
ملی معتبر 11. افتخاری سانازعلی آقا محمدیحسن داداشی
پیش بینی ریسک با استفاده از توزیع های دو کلفت
Risk forecasting using heavy tailed distributions
همایش ریاضیات و علوم انسانی با محوریت ریاضیات مالی دانشگاه علامه طباطبایی , تهران, 1393/02/03 - 1393/02/04
ملی معتبر 10. علی آقا محمدیعارف تیموری
رگرسیون چندکی بیزی
Bayesian quantile regression
-- دانشگاه پیام نور , اصفهان, 2014-03-05 - 2014-03-06
ملی معتبر 9. علی آقا محمدیبهاره صدیقی
روشهای رگرسیونی استوار با نرم L1
Robust Regression Methods with L1 Norm
کنفرانس ریاضی کاربردی ایران دانشگاه همدان, همدان, 1392/06/17 - 1392/06/19
ملی معتبر 8. علی آقا محمدیسعید رمضانی
انتخاب سبد سرمایه گذاری با استفاده از مدل میانگین-گیری بیزی
Portfolio Selection Using Bayesian Model Averaging
کنفرانس ریاضی کاربردی ایران دانشگاه همدان, همدان, 1392/06/17 - 1392/06/19
ملی معتبر 7. علی آقا محمدیاکبر شب زنده قراملکی
کاهش ریسک سبد سرمایه گذاری به وسیله تعدیل روی فضاهای ویژه ی ماتریس کواریانس
Reduction of Portfolio Risk Using Adjusting on Eigen Spaces of Covariance Matrix.
کنفرانس ریاضی کاربردی ایران دانشگاه همدان, همدان, 1392/06/17 - 1392/06/19
ملی معتبر 6. علی آقا محمدیفاروق صالح پور
انتخاب بیزی سبد سرمایه گذاری
Bayesian portfolio selection
کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها دانشگاه سمنان, سمنان, 1391/11/11 - 1391/11/12
ملی معتبر 5. نجمه اکبریعلی آقا محمدی
تحلیل بیزی مدلهای نوسان تصادفی با استفاده از توزیع لاپلاس چوله
Bayesian analysis of stochastic volatility midels using asymmetric laplas distribution
کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها دانشگاه سمنان, سمنان, 1391/11/11 - 1391/11/12
ملی معتبر 4. علی آقا محمدی
مقایسه چند گانه بیزی پارامترهای مقیاس توزیع های نمایی
A Bayesian approach to multiple comparisons of scale parameters of expontial distributions
Iranian Statistical Conference دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 2012-08-28 - 2012-08-30
ملی معتبر 3. شبنم چمن پیراحسن داداشیعلی آقا محمدی
بررسی برخی ویژگیهای کیفی و آماری داده های بازارهای انرژی بویژه الکتریسیته
Scrutiny of qualitativ and statistical propertieds of the energy markets particularly electricity
همایش ریاضیات و علوم انسانی با محوریت ریاضیات مالی دانشگاه علامه طباطبایی, تهران, 1390/10/07 - 1390/10/08
بین‌المللی 2. علی آقا محمدیمحمدرضا مشکانی
رهیافت بیزی مقایسه های متوالی برای نسبت پارامترهای مقیاس
A bayesian approach to successive comparisons of ratios of scale parameters
Annual Conference of the International Environmetrics Society دانشگاه حیدرآباد, India, 2011-10-13 - 2011-10-16
ملی معتبر 1. علی آقا محمدی
برآورد توابع چگالی با روش ماکسیمم آنتروپی زمانی که چهار گشتاور اولیه توزیع معلوم است
Maximum entropy method to desity functions estimation when the four first moments of the disrtibution is known
Iranian Statistical Conference دانشگاه علامه طباطبایی, تهران, 2004-08-23 - 2004-08-23