خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27235   بروزرسانی: 02-10-1401

Ali Aghamohammadi

شرکت در کارگاههای آموزشی

۱- کارگاه شبیه سازی با نرم افزار R

۲- کارگاه ارزیابی پرسشنامه ها از نظر پایایی و روایی

3- روشهای مونت کارلو در مدل های رگرسیونی