خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23715   بروزرسانی: 30-04-1401

Ali Aghamohammadi

شرکت در کارگاههای آموزشی

۱- کارگاه شبیه سازی با نرم افزار R

۲- کارگاه ارزیابی پرسشنامه ها از نظر پایایی و روایی

3- روشهای مونت کارلو در مدل های رگرسیونی