خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27477   بروزرسانی: 02-10-1401

Ali Aghamohammadi

مدیریت

مدیر یت گروه آمار: ۱۳۸۹-۱۳۹۱

مدیریت گروه آمار: 1399-1401