خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23715   بروزرسانی: 30-04-1401

Ali Aghamohammadi

مدیریت

مدیر یت گروه آمار: ۱۳۸۹-۱۳۹۱

مدیریت گروه آمار: 1399-1401