خانه :: اساتید :: اخبار

Bahram Amani

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  جواد جهانگیریبهرام بهرامیبهرام امانی چاکلی
A Comparative Study of the Political Position of Judges in the Age of the Abbasi Caliphate (132-656 AH) and the Ottoman Empire (699-1341 AH)
- مقایسه تطبیقی جایگاه سیاسی قضات در عصر خلافت عباسی ( 132 1341 ق.)-و امپراطوری عثمانی(699_1341ه.ق)
مطالعات تاریخ اسلام شماره 41 (1398/06/30صفحات 31-53 
  دانشنامه جهان اسلام
معتبر
30.  بهرام امانی چاکلی
sahl ibn haroon
سهل بن هارون
دانشنامه جهان اسلام شماره 25 (1397/01/01صفحات 354-356 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
29.  بهرام امانی چاکلی
The Pathology of the Documents of the Dictionary of Al-Ain Khalil ibn Ahmad Farahidi by Approaching Poetry Evidence
آسیبشناسی استشهادات معجم العین خلیل بن احمد فراهیدی )با رویکرد به شواهد شعری(
ادب عربی- دانشگاه تهران شماره 1 (1396/06/29صفحات 39-52 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
28.  بهرام امانی چاکلیسارا نجفی
Historical and Descriptive Semantics of “Sho’oub” in the Holy Quran
در قرآن کریم » شُعُوب « معناشناسی تاریخی و توصیفی
پژوهشهای زبانشناختی قرآن شماره سال ششم، شماره دوم، شماره پیاپ (1396/01/28صفحات 67-80 
  علمی-پژوهشی
معتبر
27.  بهرام امانی چاکلیسیده لیلا تقوی سنگدهیسیده زهرا موسوی
portrait of china in the book selsela - t-o-tavarikh
سیمای چین بر اساس کتاب سلسلة التواریخ
تاریخ روابط خارجی- وزارت امور خارجه شماره 68-69 (1395/10/01صفحات 97-116 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
26.  بهرام امانی چاکلیسمیه آقا محمدی
The four selected poet drsrodeh woman between the age of Abba
سیمای زن درسروده های چهار شاعر منتخب عصر عباسی:عباس بن أحنف، أبوالعتاهیه،دعبل و متنبی
تاریخ اسلام-دانشگاه باقرالعلوم شماره 3 (1395/09/29صفحات 229-250 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  سیده لیلا تقوی سنگدهیبهرام امانی چاکلیجمیله عباسی
o
اصول و قواعد اقتصادی حاکم بر عهدنامه ها و قراردادهای دوره پیامبر
سخن تاریخ- جامعه المصطفی العالمیه شماره 23 (1395/06/30صفحات 101-116 
  علمی-پژوهشی
Scopus
24.  بهرام امانی چاکلیسیده لیلا تقوی سنگدهیمریم بیگدلی
A Comprative study of Mamiuk Erea,s Tow literary and Historical Lasting Sobho Al_Esh and Nehayath AL_rabb fi fonun AL_Adab
مقایسه تطبیقی دو اثر تاریخی و ادبی صبح الأعشی فی صناعة الأنشا و نهایة الأرب فی فنون الأدب
The social sciences Issue 11 (2016-06-15PP. 2090-2095 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  بهرام امانی چاکلی
Symbolism and Symbols of Resistance Mahmoud Darwish s Poetry
سمبولیسم و سمبل در شعر محمود درویش
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES Issue 2016 (2016-01-01PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  بهرام امانی چاکلیفاطمه یاری
Citations and references of the book Moghni-AL-labib an Kotobe-AL-Aarib
بررسی منابع کتاب مغنی ا للبیب عن کتب الأعاریب
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES Issue February2016 (2016-01-01PP. 1-10 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  بهرام امانی چاکلیرقیه منافی
Comparing the different aspects of the Sassanid Ardeshir and the will of Mansour Abbasi
مقایسه جنبه های مختلف اندرزنامه اردشیر ساسانی و وصیت نامه منصور عباسی
سخن تاریخ- جامعه المصطفی العالمیه شماره 21 (1394/03/30صفحات 111-133 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  بهرام امانی چاکلیسیده لیلا تقوی سنگدهیخدیجه اسدی
secondary boghrat: ibn abi sadig nishabory
بقراط ثانی؛ ابن ابی صادق نیشابوری
Research on history of medicine Issue 4(1) (2015-03-06PP. 35-42 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  بهرام امانی چاکلیسیده لیلا تقوی سنگدهی
Persian writing in the forefront of Islam until the end of the caliphate of Amir al-Mo'menin Ali (pbuh)
وصیّت نامه نویسی در صدر اسلام تا پایان خلافت امیرالمؤمنین علی(ع)
تاریخ اسلام-دانشگاه باقرالعلوم شماره 59 (1393/12/11صفحات 7-32 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  سیده لیلا تقوی سنگدهیبهرام امانی چاکلیخدیجه اسدی
the role of the nestorian christian in the transmission of greek medecine to the muslim world in the era of the abbasid
نقش مسیحیان نسطوری در انتقال طب یونانی به جهان اسلام در عصر عباسی
Research on history of medicine Issue 3 (2014-10-10PP. 201-220 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  بهرام امانی چاکلیسیده لیلا تقوی سنگدهیافسانه کاظمی نوری
testimonies Quran and Hadith in Al Ain
استشهادات قرآنی و حدیثی در کتاب العین
مشکوه - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی شماره 123 (1393/06/01صفحات 100-117 

16.  بهرام امانی چاکلیسیده لیلا تقوی سنگدهیسمانه میرحمزه
the comprative study of biography writing in the abasid and mamluks era
بررسی تطبیقی شرح حال نگاری در عصر عباسی و ممالیک
تاریخنامه خوارزمی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شماره 1 (1393/06/01صفحات 1-34 
  علمی-ترویجی
معتبر
15.  بهرام امانی چاکلی
ram Allah
رام الله
دانشنامه جهان اسلام شماره 19 (1393/01/01صفحات 259-261 
  علمی-ترویجی
معتبر
14.  بهرام امانی چاکلی
ras ALayn
راس العین
دانشنامه جهان اسلام شماره 19 (1393/01/01صفحات 194-195 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  بهرام امانی چاکلی
The study of wills in pre-islamic period
بررسی ادبیات وصیت نامه نویسی در دوره جاهلی و عصر نخست اسلامی
ادب عربی- دانشگاه تهران شماره 1 (1392/07/15صفحات 37-57 
  علمی-پژوهشی
معتبر
12.  بهرام امانی چاکلیمریم امینیانجمیله عباسیآذر بدرلو
"A Comparative Study of Head Diseases from the Neji Baldwin Samarkandi Perspective in Prescription "Al-Asabab and Alamat" with New Medicine "
"بررسی تطبیقی بیماری های موی سر از دیدگاه نجی بالدین سمرقندی در نسخه "الاسباب و العلامات" با طب جدید"
طب سنتی اسلام و ایران شماره 2 (1392/06/01صفحات 161-169 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  سیده لیلا تقوی سنگدهیبهرام امانی چاکلی
A comparative study of seyyed qutb and hassan hanafis political thought
بررسی تطبیقی اندیشه های سیاسی سید قطب و حسن حنفی
مطالعات تاریخ اسلام شماره 16 (1392/02/15صفحات 10-36 
  علمی-ترویجی
معتبر
10.  بهرام امانی چاکلی
Davin
دوین
دانشنامه جهان اسلام شماره 18 (1392/01/01صفحات 407-408 
  علمی-ترویجی
معتبر
9.  بهرام امانی چاکلی
Demyat
دمیاط
دانشنامه جهان اسلام شماره 18 (1392/01/01صفحات 180-182 

8.  سیده لیلا تقوی سنگدهیبهرام امانی چاکلی
the study ofintelectual and political engagment SHEIKH MUFID with ALE BUYE ruller
بررسی تعامل فکری و سیاسی شیخ مفید با حاکمان آل بویه
پژوهشنامه تاریخ - دانشگاه آزاد بجنورد شماره 27 (1391/06/01صفحات 21-46 
  علمی-پژوهشی
معتبر
7.  بهرام امانی چاکلی
-
دراسه معربات جمهره الغه و مطابقتها فی معجمی دهخدا و معین
بحوث فی الغه العربیه و آدابها شماره 4 (1390/10/07صفحات 29-43 
  علمی-پژوهشی
با هیات تحریریه
6.  بهرام امانی چاکلیرقیه سفری
-
القناع و قناع الامام الحسین فی شعر عبد الوهاب البیاتی
دراسات الادب المعاصر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت شماره 12 (1390/09/11صفحات 9-22 
  علمی-ترویجی
معتبر
5.  بهرام امانی چاکلی
hira
حیره(اوضاع فرهنگی و اجتماعی)
دانشنامه جهان اسلام شماره 14 (1389/11/11صفحات 530-535 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  ابوالحسن امین مقدسیبهرام امانی چاکلی
-
عوامل پیدایی هجا در نزد بشار بن برد
ادب عربی- دانشگاه تهران شماره 1 (1388/08/12صفحات 13-29 
  سایر
با هیات تحریریه
3.  بهرام امانی چاکلی
-
بازتاب جشن سده در شعر عربی در دوره ی اسلامی
ادبیات تطبیقی شماره 4 (1386/12/10صفحات 11-27 
  سایر
با هیات تحریریه
2.  بهرام امانی چاکلی
-
مهرگان در عصر اسلامی و بازتاب آن در ادب عربی این دوره
ادبیات تطبیقی شماره 3 (1386/08/08صفحات 11-37 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  ابوالحسن امین مقدسیبهرام امانی چاکلی
The Norouz stability factors in the Islamic era and its reflection in the Arabic poetry of the Abbasid period
عوامل پایداری نوروز درعصر اسلامی و بازتاب آن در شعر عربی دوره عباسی
ادب عربی- دانشگاه تهران شماره 177 (1385/03/30صفحات 97-116 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 22. بهرام امانی چاکلی
تحلیل و بررسی واژگان طب سنتی درمعاجم عربی و فارسی
Analysis of the vocabulary of traditional medicine in Arabic and Persian dictionaries
---- دانشگاه سمنان, سمنان, 2023-03-06 - 2023-03-06
بین‌المللی 21. بهرام امانی چاکلیسیده لیلا تقوی سنگدهی
تحلیل و بررسی سیره پیامبر در مواجهه با یهودیان مدینه بر اساس کتاب سیره ابن هشام
تحلیل و بررسی سیره پیامبر در مواجهه با یهودیان مدینه بر اساس کتاب سیره ابن هشام
--- دانشگاه سیستان, زاهدان, 2023-02-27 - 2023-02-27
ملی معتبر 20. بهرام امانی چاکلیکیوان سلیمان زاده چوبر
عضدالدوله و ایرانمداری
Azoddoleh and iranianism
---- دانشگاه گیلان, رشت, 2020-09-06 - 2020-09-06
بین‌المللی 19. بهرام امانی چاکلی
استشهادات تاریخ جهانگشای جوینی
The document of Gahangoshay
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-11-21 - 2018-11-21
ملی معتبر 18. سیده لیلا تقوی سنگدهیبهرام امانی چاکلی
شهر کوفه نماد نظم گریزی اجتماعی در سده نخستین اسلامی
the city of kofa ,the symbol of dicipline social oversion in the first centuries of islam
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 17. محمدجعفر اشکواریبهرام بهرامیبهرام امانی چاکلی
مفهوم شناسی غنا و موسیقی در اسلام با تکیه بر آیات و روایات
The concept of Ghana and music in Islam acording with verses and traditions
-  دانشگاه پیام نور واحد گز- کانون فرهنگی , اصفهان, 2014-11-20 - 2014-11-21
بین‌المللی 16. بهرام امانی چاکلیبهرام بهرامیلیلا نژاداصغری خلجان
بهداشت و سلامت در سفرنامه ابن بطوطه
Health Ibn Battuta's itinerary
-- دانشگاه علوم پزشکی شیراز, شیراز, 2014-01-22 - 2014-01-23
ملی معتبر 15. بهرام امانی چاکلیلیلا گودرزی
سنت های اجتماعی در نهج البلاغه
-
همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1391/02/20 - 1391/02/21
ملی معتبر 14. سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی بهرام امانی چاکلیناهید جمشیدی
عدالت اقتصادی و موانع تحقق آن در نهج البلاغه
-
همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1391/02/20 - 1391/02/21
ملی معتبر 13. بهرام امانی چاکلیمحمد عبدالملکی
حقوق اجتماعی مردم و معیارهای آن از دیدگاه نهج البلاغه
-
همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1391/02/20 - 1391/02/21
ملی معتبر 12. بهرام امانی چاکلیبهرام بهرامی
بررسی واژگان معرب فارسی مربوط به امور دیوانی حکومتی و نظامی معجم "تاج العروس من جواهر القاموس"
-
همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی, کرمانشاه, 1391/02/20 - 1391/02/20
ملی معتبر 11. بهرام بهرامیبهرام امانی چاکلیآمنه نشاط
بررسی تطبیقی آزادی از دیدگاه نهج البلاغه و رساله مختصر آزادی جان استوارت میل
-
همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1391/02/19 - 1391/02/21
ملی معتبر 10. بهرام امانی چاکلیسیده لیلا تقوی سنگدهیرقیه سفری
خلیج فارس در معاجم و تفاسیر کهن عربی
-
همایش ملی خلیج فارس مرگز گردشگری علمی- فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش, تهران, 1391/02/10 - 1391/02/10
ملی معتبر 9. بهرام امانی چاکلی
عناصر قصه در سوره مبارکه یوسف(ع)
-
همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی دانشگاه کردستان, سنندج, 1390/08/04 - 1390/08/05
ملی معتبر 8. بهرام امانی چاکلی
بررسی معربات در معجم تاج العروس
Review and analysis of moarrb words in the dictionary of taj alaroos
همایش راهکارهای توسعه بین رشته ای در حوزه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد, یزد, 1390/06/16 - 1390/06/17
ملی معتبر 7. بهرام امانی چاکلیسیده لیلا تقوی سنگدهی
تاثیر منطق ارسطو بر بلاغت و نحو عربی
The influence of Aristotle logic on Arabic nahv and Balaghat
همایش راهکارهای توسعه بین رشته ای در حوزه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد, یزد, 1390/06/16 - 1390/06/17
سایر 6. بهرام امانی چاکلیرویا رضایی
شاعران امام رضا در عصر عباسی
Imam Reza poets in Abbasids era.
همایش جلوه های معرفتی در مناظرات و بیانات رضوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان, زنجان, 1389/07/22 - 1389/07/22
ملی معتبر 5. فاطمه یاقوتیبهرام امانی چاکلی
نقش زبان سربانی و شهر حران در انتقال علوم یونانی به جهان اسلام
The role of syriac ian guage and cityHrran in transfer Greek science to Islamic world
همایش ملی مطالعه ترجمه دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1389/02/22 - 1389/02/23
ملی معتبر 4. بهرام امانی چاکلی
ورود الفاط غیر عربی در قرآن کریم و نظریه طبری در قبال آنها
Entry non - arabic words in Qoran and Nahj al-Balaghah at university and Tabary theory about it.
همایش ملی تفسیر قرآن و نهج البلاغه در دانشگاه دانشگاه معارف اسلامی, قم, 1389/02/22 - 1389/02/23
ملی معتبر 3. بهرام امانی چاکلیزهرا امیری
اصلاح الگوی مصرف و رویکردهای اسلامی آن
-
همایش اصلاح الگوی مصرف استانداری زنجان, زنجان, 1388/11/20 - 1388/11/20
ملی معتبر 2. بهرام امانی چاکلی
تحلیل وبررسی نمادها در اشعار " سمیح القاسم " شاعر مقاومت
sambols in Samih poetry
همایش ملی ادبیات مقاومت در لبنان" ندوة ادب المقاومة فی لبنان" دانشگاه گیلان, رشت, 1388/08/14 - 1388/08/15
ملی معتبر 1. بهرام امانی چاکلی
تحلیل و بررسی مضامین وطن وشهادت در اشعار سمیح القاسم شاعر مقاومت
ALvatan and shahadat in Samih poetr
همایش ملی ادبیات مقاومت در لبنان" ندوة ادب المقاومة فی لبنان" دانشگاه گیلان, رشت, 1388/08/14 - 1388/08/15