خانه :: اساتید :: اخبار

Bahram Amani

Publications in Journals

داخلي-غير ISC9.  بهرام امانی.سیده لیلا تقوی.سمانه میر حمزه
بررسی تطبیقی شرح حال نگاری در عصر عباسی
تاریخنامه خوارزمی دوره 4 (1393) . 
داخلي-ISC8.  ابوالحسن امین مقدسی.بهرام امانی
عوامل پایداری نوروز در عصر اسلامی و بازتاب آن در شعر عربی در دوره عباسی
ادبیات و علکم انسانی دوره 177 (1385) . 
داخلي-غير ISC7.  بهرام امانی
مهرگان درعصر عباسی وبازتاب آن درادب عربی این دوره
ادبیات تطبیقی دوره 3 (1386) . 
داخلي-غير ISC6.  بهرام امانی
بازتاب جشن سده درشعر عربی دوره عباسی
ادبیات تطبیقی دوره 4 (1386) . 
داخلي-ISC5.  بهرام امانی.سمیه آقامحمدی
سیمای زن در سروده های چهار شاعر منتخب عصر عباسی
تاریخ اسلام دوره 67 (1395) . 
داخلي-ISC4.  ابوالحسن امین مقدسی. بهرام امانی
عوامل پیدایی هجا در نزد بشاربن برد
ادب عربی (1388صفحات 13-22. 
National-ISC3.  1--سیده ليلا نقوی سنگدهی 2-بهرام امانی چاکلی  
Comparative Study of Political Thought Sayyid Qutb and Hassan Hanafi
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاريخ اسلام Issue 9 (2013P. 37 DOI: 1. 
International-ISC2.  بهرام امانی چاکلی و لیلا تقوی و خدیجه اسدی
The role of the Nestorian Christian Religious Minority in the transmission of Greek Medicine to the muslim world in the Era of the Abbasid
The Journal of Research on History of Medicine(RHM) Issue 201 (2014P. 220 DOI: 1. 
International-ISC1.  بهرام امانی ولیلا تقوی وخدیجه اسدی
“Ibn Abi Sadig Nishabory,Physician and philosopher in the Fifth Century AH”
The Journal of Research on History of Medicine(RHM) Issue 35 (2015P. 42 DOI: 1. 


Presentations in Seminars & Congress


International 3. بهرام امانی.کیوان سلیمان زاده
نگرش مغولان نسبت دین بعد از هجوم به ممالک اسلامی
پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی
  1399.  
International 2. بهرام امانی.زهرا کرمی
حماسه حسینی در زنجان
همایش سراسزی اخلاق حسینی
  1394.  
International 1. بهرام امانی
شهید و شهادت در شعر شاعران انتفاضه فلسطین
همایش ملی فرهنگ شهادت
قم-ایران  1390.