خانه :: اساتید :: اخبار

Bahram Amani

علایق پژوهشی

معناشناسی تاریخی واژگان

امعناشناسی توصیفی قرآن کریم

تاریخ ادیان عرب در دوره جاهلی