خانه :: اساتید :: اخبار

Bahram Amani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. ادبیات تطبیقی-متون تاریخی وجغرافیایی- نقد متون3. ادبیات عرب- تاریخ ادبیات-منبع شناسی- تاریخ فرهنگ اسلامی