خانه :: اساتید :: اخبار

Bahram Amani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. نسخه شناسی2. 3. ادبیات تطبیقی-متون تاریخی وجغرافیایی- نقد متون4. ادبیات عرب- تاریخ ادبیات-منبع شناسی- تاریخ فرهنگ اسلامی