خانه :: اساتید :: اخبار

Bahram Amani

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
9 ابراهیم باقریان بهمن  1389تاریخ و تمدن ملل اسلامی بررسی معربات در تاج العروس  
8 علی حسنلو اسفند  1389 انتقال علوم به جهان اسلام در عصر هارون و مامون عباسی  
7 رویا رضایی تير  1390تاریخ و تمدن ملل اسلامی بررسی مضامین سیاسی-اقتصادی واجتماعی عهد نامه ها در قرن اول هجری  
6 سمیرا محمدی   تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی بررسی علما و عرفای سهرورد در قرن ششم وهفتم هجری قمری   استاد راهنما
5 اختر کابلی   تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی بررسی تاثیر طب ایرانی بر طب اسلامی   استاد راهنما
4 زهرا کرمی   تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی برسی آثار و زندگی علما و مشاهیر زنجان از قرن اول تا قرن هفتم هجری قمری   استاد راهنما
3 افسانه کاظمی   تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی نقش قرآن کریم و احادیث در شکل گیری و توسعه معجم نگاری در نزد مسلمانان   استاد راهنما
2 مریم بیگدلی   تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی بررسی سنت هدیه در دوره اسلامی از آغاز تا پایان عصر عباسی   استاد راهنما
1 مستوره بیگدلی   تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی بررسی روند لقب گذاری در عصر اول عباسی   استاد راهنما