خانه :: اساتید :: اخبار

Bahram Amani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, زبان و ادبیات عربی , 1385-1381
عنوان رساله : بازتاب برخی از مهمترین شاخصهای فرهنگی ایران در ادب عربی دوره ی عباسی
زمینه رساله : فرهنگی-تاریخی-ادبی
استاد راهنما : دکتر ابوالحسن امین مقدسی