خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8863   بروزرسانی: 14-12-1402

Hesam Addin Arghand

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
5.  مهدی بهزادحسن ایزانلوعلی داودآبادیحسام الدین ارغند
Fault detection of rolling element bearing using a temporal signal with artificial intelligence techniques
عیب‌یابی یاتاقان‌های غلتش با استفاده از سیگنال زمانی و روش‌های هوش مصنوعی
Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics Issue 10.22064/tava.2022.552939.1202 (2022-08-03PP. 55-71 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
4.  مهدی بهزادعلی داودآبادیحسام الدین ارغندامیرمسعود کیاکجوری
Comparison between Shock Pulse Method and Vibration Analysis Methods on Early Fault Detection of Rolling Element Bearing
مقایسه بین شاک پالس و تحلیل ارتعاشات در تشخیص زودهنگام عیوب یاتاقان‌های غلتشی
Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics Issue 10.22064/tava.2022.531893.1183 (2022-06-15PP. 1-19 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
3.  مهدی بهزادسید علی حسین لیحسام الدین ارغندافشین بنازاده
Prognostics of Rolling Bearings Using LSTM Neural Network for Predicting the Trend of Degradation Signal
پیش‌بینی روند زوال و عمر مفید باقی‌مانده یاتاقان غلتشی با کمک شبکه عصبی بازگشتی حافظه طولانی کوتاه-مدت
مهندسی مکانیک شریف شماره 10.24200/j40.2022.58619.1610 (1400/10/13صفحات 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  مهدی بهزادسجاد فیض حسینیحسام الدین ارغندعلی داودآبادیDavid Mba
Failure Threshold Determination of Rolling Element Bearings Using Vibration Fluctuation and Failure Modes
تعیین آستانه از کار افتادگی یاتاقان غلتشی با استفاده از نوسانات ارتعاشات و حالت خرابی
Applied Sciences-Basel شماره 11 (1399/10/06صفحات 1-18 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  مهدی بهزادحسام الدین ارغندعباس روحانی بسطامی
Remaining useful life prediction of ball-bearings based on high-frequency vibration features
پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده یاتاقان غلتشی بر اساس ویژگی‌های فرکانس بالا
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE Issue 232 (2018-09-01PP. 3224-3234 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 10. حسام الدین ارغندصبا صبارادامیرحسین ابراهیمی جمامیرحسین خیبری نژاد
تخمین مقادیر دقیق فرکانس و دامنه هارمونیک‌های موجود در سیگنال ارتعاشی از داده‌های طیف فرکانسی
Accurate frequency and amplitude estimation of the existing peaks in the vibration spectrum
- دانشگاه صنعتی شریف - مرکز پایش وضعیت, تهران, 2023-02-21 - 2023-02-22
ملی معتبر 9. محمدحسین کریمیرسول بختیاریامیرحسین خیبری نژادحسام الدین ارغند
تجربه صنعتی در استفاده از پوشش کامپوزیتی بلزونا برای اصلاح موقت لقی مکانیکی یاتاقان غلتشی
An industrial Experience on using Belzona coating for temporary correction of mechanical looseness in rolling element bearings
- دانشگاه صنعتی شریف - مرکز پایش وضعیت, تهران, 2023-02-21 - 2023-02-22
ملی معتبر 8. سعید حکمتسمیه محمدیحسام الدین ارغندسجاد فیض حسینیمهدی بهزادوحید غلامی
عیب‌یابی یاتاقان‌های غلتشی در حالت وجود چند عیب با استفاده از یادگیری ماشین و تئوری دمپستر-شفر
Multi-Fault Diagnosis of Ball Bearings using Machine-Learning Methods and Dempster-Shafer Theory
- دانشگاه صنعتی شریف - مرکز پایش وضعیت, تهران, 2023-02-21 - 2023-02-22
بین‌المللی 7. حسام الدین ارغندامیرحسین خیبری نژادیاشار امانی
طراحی و ساخت چیدمان آزمایشگاهی برای مطالعه ارتعاشات ناشی از عیوب گیربکس
Design and manufacturing a test-rig for gearbox faults study
کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران, تهران, 1401/09/23 - 1401/09/24
بین‌المللی 6. حسن ایزانلوعلی داودآبادیمهدی بهزادحسام الدین ارغند
مطالعه عددی سرعت بحرانی شفت سه دهانه و توسعه روشی جدید برای محاسبه سرعت بحرانی
Numerical study of the three-span shaft critical speed and develop a new method to compute critical speed
کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران, تهران, 1401/09/23 - 1401/09/24
بین‌المللی 5. سجاد فیض حسینیعلی داودآبادیفاطمه حسین پورحسام الدین ارغندمهدی بهزادEnrico Zio
بررسی تجربی آستانه خرابی یاتاقان‌های غلتشی
Experimental Investigation of Failure Thresholds of Rolling Element Bearings
International Conference on System Reliability and Safety ICSRS, IEEE, Italy, 2022-11-23 - 2022-11-25
ملی معتبر 4. حسن ایزانلوحسام الدین ارغندمهدی بهزاد
تخمین دور ماشین‌آلات از روی محتوای فرکانسی سیگنال ارتعاشات
Rotational speed estimation from signal spectrum data
- دانشگاه صنعتی شریف - مرکز پایش وضعیت, تهران, 2022-02-22 - 2022-02-23
ملی معتبر 3. حسام الدین ارغندیاشار امانیامیرحسین خیبری نژاد
مقایسه تغییرات فاکتور کرست و کوتورسیس در محدوده‌های فرکانسی مختلف سیگنال ارتعاشات یاتاقان‌های غلتشی
Crest-factor and kurtosis comparison in different frequency bandwidth for rolling bearing vibration signals
- دانشگاه صنعتی شریف - مرکز پایش وضعیت, تهران, 2022-02-22 - 2022-02-23
بین‌المللی 2. حسام الدین ارغندامیرحسین خیبری نژادیاشار امانی
مطالعه رفتار ارتعاشی روند رشد عیب در گیربکس‌‌ها در حوزه زمان و مقایسه آن با حوزه فرکانس
On the vibration behavior of fault propagation in the gearbox in the time domain and comparing with the frequency domain
کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران, تهران, 1400/09/17 - 1400/09/18
بین‌المللی 1. سید علی حسین لیامیرمسعود کیاکجوریحسام الدین ارغندمهدی بهزاد
عیب‌یابی یاتاقان غلتشی غیرقابل دسترس با استفاده از تبدیل موجک مورلت و کوتوگرام برای انتخاب باند فرکانس: مطالعه موردی
Inaccessible rolling bearing diagnosis, using Morlet wavelet and Kurtogram for frequency band selection: Industrial Case-studies
کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران, تهران, 1400/09/17 - 1400/09/18