خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21702   بروزرسانی: 29-02-1392

Ahmad Aazad

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
None ISI
18.  احمد آزادرسول پارساآقاعلی قاسم نیان
Lack of Effect of Choline Supplement on Inflammation, Muscle Endurance and Injury Indices, and Shooting Accuracy Following Simulated Army Ranger Operation
عدم تأثیر مکمل کولین برشاخص های التهاب ، استقامت عضله،آسیب و دقت تیراندازی در عملیات شبیه سازی تکاورهای ارتش
International Journal of Traditional & Herbal Medicine Issue e14902. (2017-10-07PP. 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  احمد آزادمنصور موسویعلی گرزیآقاعلی قاسم نیان
The Effect of Precooling on Exhaustive Performance in the Hot Environment
اثر پیش خنک سازی بر عملکرد واماندگی در محیط گرم
asian journal of sports medicine شماره  7(3) (1395/07/15صفحات 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  بهزاد غایب لوآقاعلی قاسم نیاناحمد آزاد
The effect of two weeks morning and afternoon special training program on performance and plasma levels of IL-17 and cortisol in wushu athletes
تاثیر دو هفته برنامه تمرینی ویژه صبح و عصر بر عملکرد و سطوح پلاسمایی اینترلوکین-17 و کورتیزول ووشوکاران
ارمغان دانش شماره 1728-6514 (1394/11/15صفحات 947-961 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  احمد آزادفاطمه قاسمی جورابیاحمد رحمانی
Influence of Endurance Exercise Overloading Patterns on the Levels of Left Ventricular Catechoamines After a Bout of Lactate Threshold Test in Male Wistar Rat
اثر الگوهای افزایش بار تمرین استقامتی بر سطح تاکولامین های بطن چپ پس از یک آزمون آستانه لاکتاک در موش های ویستار
asian journal of sports medicine شماره 4 (1394/08/10صفحات 1-6 

14.  علی مقدمآقاعلی قاسم نیاناحمد آزادبهزاد غایب لو
Compare the effect of two-stage tapering and gradual tapering on serum lactate, testosterone and cortisol in male athletes
مقایسۀ تأثیر تعدیل تمرین دو مرحله‌ای با تعدیل تمرین تدریجی لاکتات، تستوسترون و کورتیزول سرمی مردان ورزشکار
دو فصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش شماره 2 (1394/08/01صفحات 76-88 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  خلیل اله مونیخمجید کاشفاحمد آزادآقاعلی قاسم نیان
Effects of 6 weeks resistance training on Body Composition, serum Leptin and muscle strength in non-athletic men
اثر 6 هفته تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن، لپتین سرم و قدرت عضلانی در مردان غیر ورزشکار
افق دانش، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد شماره 2 (1394/04/03صفحات 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  احمد آزاداکرم زمانی
Lean Body Mass Can Predict Lung Function in Underweight and Normal Weight Sedentary Female Young Adults
توده خالص بدن می تواند عملکرد تنفسی را در دختران لاغر و دارای وزن طبیعی پیش بینی کند
tanaffos( تنفس ) Issue 13 (2014-11-22PP. 20-26 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  احمد آزادعلی گرزی
Effect of one or two sessions per day of physical activity, with equal intensity and duration, on adiponectin and insulin resistance in sedentary middle-aged men
اثر یک یا دو جلسه فعالیت بدنی با شدت و مدت برابر در روز، بر ادیپونکتین و مقاومت به انسولین در مردان میانسال غیرفعال
پژوهش در طب ورزشی و فناوری- دانشگاه خوارزمی شماره سال 3 شماره 5 (1392/06/30صفحات 85-97 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  مهدی رضا قلی زادهخسرو ابراهیماحمد آزادالهام کرمی
Effect of choline supplement at the level of plasma free fatty acids at the and and recovery period of a long exercise session
تاثیر مصرف مکمل کولین بر سطح اسیدهای چرب آزاد پلاسما در انتها و دوره بازیافت یک جلسه فعالیت ورزشی بلند مدت
فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق ) پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شماره 17 (1392/03/18صفحات 103-114 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  علی اوصالیاحمد آزادفرهاد مردانه
The Effect of BCAAs supplement on wrestlers creatine kinase activity in a three-month depth jump exercise
تاثیر سه ماهه پرش عمقی و مصرف مکمل اسیدهای آمینه شاخه دار بر فعالیت آنزیم کراتین کیناز کشتی گیران
علوم زیستی ورزشی- تهران شماره 16 (1392/02/05صفحات 79-92 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  احمد آزاد
The study of the effect of world health organization ......
بررسی اثر برنامه فعالیت بدنی پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت بر پروتئین واکنش گر C و اینترلوکین 6 در مردان میانسال
طب جنوب شماره 1 (1392/02/05صفحات 49-59 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  علی کریمیعلی گرزیاحمد آزاد
The effect of six weeks relative and absolute detraining on ......
بررسی اثر 6 هفته بی تمرینی مطلق و نسبی بر سلامت وزنه برداران نخبه شهرستان زنجان
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران شماره 1 (1391/12/11صفحات 254-248 
  سایر
با هیات تحریریه
6.  مهدی رضاییرقد معماراحمد آزاد
Comparison of static and dynamic balance in sepak takraw male elite players
--
International Research journal of Applied and Basic Sciences Issue 3 (2013-02-27PP. 359-362 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  علی گرزیحمید رجبیرضا قراخانلواحمد آزاد
Effects of endurance training on A12 acetyl cholinesterase in fast and slow-twitch zkeletales of male wistar rats
اثر تمرینات استقامتی بر میزان استیل کولین استراز A 12 عضلات تند و کند موش های صحرایی نر ویستار
مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences Issue 10 (2012-11-09PP. 28-31 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  احمد آزاد
The relationship of cardiorespiratory fitness and composition with C- Reactive protein in active and inactive men.....
ارتباط آمادگی قلبی - تنفسی و ترکیب بدن با پروتئین واکنشی -C در مردان فعال و غیر فعال
المپیک شماره 57 (1391/03/19صفحات 39-62 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  علی گرزیحمید آقا علی نژادحمید رجبیاحمد آزادمهدیه ملا نوری شمسیمهدی هدایتی
Effect of concurrent strength and endurance training on hormones lipids and.....
تاثیر 10 هفته تمرین موازی قدرتی و استقامتی بر شاخص های هورمونی ، لیپیدی والتهابی در مراد ن تمرین نکرده
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران شماره 6 (1390/12/10صفحات 614-620 

2.  احمد آزادرضا قراخانلوعلیرضا نیکنامامیر قنبری
Effete of aerobic exercise on lung function in overweight and obese students
اثر فعالیت ورزشی هوازی بر عملکرد ریوی در دانش آموزان چاق و دارای اضافه وزن
tanaffos( تنفس ) Issue 3 (2011-07-31PP. 24-31 
  سایر
با هیات تحریریه
1.  سید سعید قوامیاحمد آزاد
Respiratory conditions of untrained high school students
بررسی وضعیت تنفسی دانش آموزان پسر غیر ورزیده دبیرستانی
مجله علم و فناوری شماره 2 (1387/12/15صفحات 158-164 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 8. رسول پارسااحمد آزادآقاعلی قاسم نیانراحله جزایی
تاثیر مصرف مکمل کولین بر ایمونوگلوبینA و کراتین کیناز سرم، خستگی عضلانی ودقت تیراندازی به دنبال عملیات شبیه سازی شده یک روزه در تکاوران
The effect of choline supplementation on serum IgA and Ck, Muscle fatigue and Shooting accuracy after a day of simulated operation in the army rangers
همایش بین المللی علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی علوم ورزشی, تهران, 1396/02/06 - 1396/02/07
ملی معتبر 7. آقاعلی قاسم نیانعلی مقدماحمد آزاد
اثر دو شیوه تعدیل تمرین بر نسبت هورمونی آنابولیک به کاتابولیک و عملکرد شناگران مرد جوان
The effect of two tapering strategies on Anabolic to catabolic hormone ratio and performance in young male swimmers
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, تبریز, 1395/07/08 - 1395/07/08
ملی معتبر 6. آقاعلی قاسم نیاناحمد آزاد
ارتباط آمادگی قلبی تنفسی و ترکیب بدن با پروتئین واکنشی-C در مردان فعال و غیر فعال
The relationship of cardiorespiratory fitness and body composition with C- reactive protein in active and inactive men
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تبریز, 1394/07/16 - 1394/07/16
ملی معتبر 5. احمد آزادآقاعلی قاسم نیان
بررسی تاثیر 16 هفته تمرین هوازی مداوم یا متناوب در روز بر میزان آدیپونکتین و مقاومت به انسولین در مردان میان سال غیر فعال
The effect of 16 weeks continues or interval aerobic training on adiponectin level and insulin resistance in sedentary middle- aged men
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان , تبریز, 1394/07/16 - 1394/07/16
بین‌المللی 4. احمد آزاداحمد رحمانیفاطمه قاسمی جورابی
تاثیر دو نوع الگوی باردهی غیر خطی تمرین استقامتی بر سازگاری دستگاه سمپاتو آدرنال متعاقب یک جلسه آمون آستانه لاکتات در موش های صحرایی نر ویستار
The effect of two nonlinear endurance training type on plasme catecholamine reponses in male wistar rats
International Congress on Physical Education and Sport Sciences پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 2015-02-19 - 2015-02-20
ملی معتبر 3. اکرم زمانیفرشته شهیدیاحمد آزادولی اله انصاری
تعیین همبستگی بین آزمون پله ای کوئین با چند شاخص آنتروپومتریک در سنجش آمادگی قلبی- تنفسی دختران دانش آموز 15-17 ساله غیر ورزشکار
Correlation between the Queens step and anthropometric.....
همایش ملی اسلام و آموزش علوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, تهران, 1391/08/24 - 1391/08/25
ملی معتبر 2. فرشته شهیدیاحمد آزاداکرم زمانی
تعیین روایی آزمون دوی 540 متر در سنجش آمادگی قلبی - تنفسی دختران دانش آموز 15-17 ساله غیر ورزشکار
Reliability of 540 meter run test in evaluation of cardio respiratory fitness in 15-17 year old untraind femal students
همایش ملی آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, تهران, 1390/02/29 - 1390/02/29
ملی معتبر 1. سعید یارمحمدی منفرداحمد آزاداکبر حیدری
بررسی و تبیین نقش رفتار شهروندی سازمانی در ایجاد سرمایه اجتماعی در ادارات تربیت بدنی استان زنجان
-
همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد آمل, آمل, 1390/02/28 - 1390/02/28