خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21696   بروزرسانی: 29-02-1392

Ahmad Aazad

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی , 1383-1378
عنوان رساله : اثر مکمل کولین بر عملکرد استقامتی
زمینه رساله : فیزیولوژی ورزشی
استاد راهنما : دکتر رضا قراخانلو