خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21481   بروزرسانی: 29-02-1392

Ahmad Aazad
احمد آزاد
دانشیار

پست الکترونيکی
azad@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/azad-ahmad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2141

فکس
   +98 (0) 24 3228 098-(0)241-320

آدرس 
دانشگاه زنجان-دانشکده علوم انسانی(ساختمان علوم اجتماعی) -گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی - اتاق614