خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21696   بروزرسانی: 29-02-1392

Ahmad Aazad

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
ارتباط پروتئین واکنشی-c با عوامل خطرزای بیماری قلبی، شاخص های تنفسی ، شاخص توده بدن، جاقی شکم وشاخص های بیماری دیابت درمردان ورزیده و غیر ورز   خرداد 88ارديبهشت  89کاربردیدانشگاه زنجان