خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21696   بروزرسانی: 29-02-1392

Ahmad Aazad

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی3. سازگاری تنفسی4. خستگی عصبی عضلانی5. علم تمرین وطراحی تمرین6. فیزیولوزی ورزشی