خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24531   بروزرسانی: 03-12-1399

Taher Barzegar

Publications in Journals

داخلي-ISC33.  محمدابراهیم رنجبرنیاکی، زهرا قهرمانی، سیدجواد موسوی زاده، طاهر برزگر،خوان خیل
امکان استفاده از مارچوبه ایرانی  Asparagus persicus  در برنامه های بهنژادی
The Possibility of Using Iranian Asparagus (Asparagus persicus) in Breeding Programs
به نژادی نهال و بذر (1398) . 
داخلي-ISC32.  سمیرا محمدی، طاهر برزگر، زهرا قهرمانی
تاثیر اوره و سولفات پتاسیم بر رشد، اجزای عملکرد سوخ و ویژگی های آنتی اکسیدانی رازیانه شیرین
The Effect of Urea and Potassium Sulphate on Growth, Bulb Yield Components and Antioxidant Properties of Sweet Fennel (Foeniculum vulgare Mill. cv. Boelli RZ F1)
مجله علوم و فنون باغبانی ایران (1399) . 
داخلي-ISC31.  فرزاد تقدسی نیا، زهرا قهرمانس، طاهر برزگر، میترا اعلائی
اثر کم آبیاری در مراحل مختلف رشدی دو توده خربزه ایرانی بر رشد، عملکرد، کیفیت میوه و کارایی مصرف آب
Effect of deficit irrigation at different growth stages of two Iranian melon accessions on growth, yield, fruit quality and water use efficiency
علوم باغبانی ایران دوره 51 شماره 2 (1399صفحات 503-515. 
International ISI30.  Zahra Ghahremani· Marjan Mikaealzadeh · Taher Barzegar · Mohammad EbrahimRanjbar
Foliar Application of Ascorbic Acid and Gamma Aminobutyric Acid Can Improve Important Properties of Deficit Irrigated Cucumber Plants (Cucumis sativus cv. Us)
Gesunde Pflanzen Vol. 73 Issue 1 (2021PP. 77-84. 
داخلي-ISC29.  مهسا فاتح، طاهر برزگر و فرهنگ رضوی
تاثیر محلولپاشی اسید آسکوربیک و لاکتات کلسیم بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل دلمه ای
نشریه علوم باغبانی مشهد (1398) . 
داخلي-ISC28.  طاهر برزگر، زهرا اصفهانی، زهرا قهرمانی، جعفر نیکبخت
بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گوجه فرنگی رقم ریوگرند به محلول پاشی ماده زیست-محرک تحت تنش کم آبی
فرایند و کارکرد گیاهی (1398) . 
داخلي-ISC27.  رسول حیدرنژاد، زهرا قهرمانی، طاهر برزگر و ولی ربیعی
اثر زمان برداشت و کیتوزان بر کیفیت و عمر انبارمانی میوه های عروسک پشت پرده
علوم باغبانی ایران (1398) . 
داخلي-ISC26.  شیلان اصلانی، طاهر برزگر، جعفر نیکبخت
اثر اسید هیومیک بر شاخص های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد گوجه فرنگی تحت شرایط کم آبیاری
به زراعی کشاورزی (1398) . 
داخلي-غير ISC25.  سمیرا محمدی، طاهر برزگر، زهرا فهرمانی
تاثیر سطوح مختلف نیتروژون و پتاسیم بر کارایی نیتروژن و محتوای برخی عناصر غذایی رازیانه شیزین
فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی (1398) . 
International ISI24.  Barzegar, T., Fateh, M. and Razavi, F.
Enhancment of postharvest sensory quality and antioxidant capacity of sweet pepper fruits by foliar applying calcium lactate and ascorbic acid
Scientia Horticulturae (2018) . 
داخلي-ISC23.  طاهر برزگر، پوریا مرادی، زیبا حسن زاده، زهرا قهرمانی و جعفر نیکبخت
ارزیابی رشد، عملکرد و محتوای ویتامین ث بامیه با کاربرد پوترسین و اسید هیومیک تحت تنش کم آبی
Evaluation of growth, yield and vitamin C content of okra with application of putrescine an humic acid under deficit irrgation
دانش کشاورزی و تولید پایدار (1397) . 
داخلي-ISC22.  جاسم پرخیده، طاهر برزگر، فاطمه نکونام و جعفر نیکبخت
بررسی رشد، عملکرد و پاسخ هتی فیزیولوژیک هندوانه ابوجهل تحت شرایط تنش کم آبیاری
به زراعی کشاورزی (1397) . 
داخلي-ISC21.  رسول حیدرنژاد، زهرا قهرمانی، طاهر برزگر و ولی ربیعی
اثر مرحله برداشت و مدت زمان انبارمانی بر کیفیت میوه عروسک پشت پرده
به زراعی کشاورزی (1397) . 
داخلي-ISC20.  جاسم پرخیده، طاهر برزگر، فاطمه نکونام
واکنش های رشد، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی هندوانه رقم چارلستون گری پیوند شده روی پایه هندوانه ابوجهل به تنش کم آبیاری
علوم باغبانی ایران (1397) . 
داخلي-ISC19.  طاهر برزگر، جاسم پرخیده، فاطمه نکونام و جعفر نیکبخت
بررسی واکنش های رشدی، عملکردی و فیزیولوژیک برخی توده های هندوانه به تنش کم آبی
زیست شناسی گیاهی ایران (1397) . 
داخلي-ISC18.  نگار حیدریان، طاهر برزگر، زهرا قهرمانی و جعفر نیکبخت
اثر تنش کم آبیاری بر عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی توده های خربزه بومی ایران
فرایند و کارکرد گیاهی (1397) . 
International ISI17.  Barzegar, T., Heidaryan, N., Lotfi, H., and Ghahremani, Z.
Yiled, fruit quality and physiological responses of melon cv. Khatooni under deficit irrigation
advances in Horticaltural Sciences (2019) . 
International-ISC16.  هادی لطفی، طاهر برزگر، زهرا قهرمانی
بررسی رشد، عملمرد و کیفیت میوه دو توده طالبی یومی ایران در سطوح مختلف آبیاری
Assessment of growth, yield and fruit quality of two Iranian cantaloupe accessions under different irrigation levels
دانش کشاورزی و تولید پایدار (1395صفحه 15. 
International-ISC15.  طاهر برزگر، فاطمه نکونام
Plant sink-source relationship and carbon isotopic labeling techniques 
Iranian Journal of Plant Physiology (2016)  DOI: 1. 
International-ISC14.  سیما شیراحمدی، طاهر برزگر، زهرا قهرمانی
اثر سیستم های مختلف تربیت بوته بر رشد ، عملکرد و کیفیت خیار گلخانه ای رقم گوهر
Effect of different training systems on growth, yield and fruit quality of greenhouse cucumber
علوم و فنون کشت های گلخانه ای (1395صفحه 15. 
International-ISC13.  ریحانه مسگری، طاهر برزگر، زهرا قهرمانی
اثر  پایه های مختلف کدوئیان بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک خیار مزرعه ای
Effect of different cucurbit rootstock on some morphological and physiological traits of cucumber
علوم باغبانی (1395صفحه 15. 
International-ISC12.  هادی لطفی، طاهر برزگر، ولی ربیعی
اثر تنش کم آبی بر عملکرد، شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو توده طالیب بومی ایران
Effect of water deficit sutress on yield, physiological and biochemical parameters of two Iranian cantaloupe accessions
زيست شناسي گياهي ايران شماره 1 (1355صفحات 14-15. 
National-ISC11.  هادی لطفی، طاهر برزگر، ولی ربیعی، زهرا قهرمانی و جعفر نیکبخت
اثر تنش کم آبی بر صفات کمی و کیفی برخی توده های خربزه ایرانی
به زراعی کشاورزی (1395صفحه 15. 
National-ISC10.  سالومه طاهری، طاهر برزگر، ولی ربیعی و حسین ربیع انگورانی
پاسخ های فیزیولوژیک دو رقم ریحان به محلول پاشی سالیسیلیک اسید تحت نتش شوری
به زراعی (1395صفحه 15. 
National-ISC9.  سکینه صدری، مجید پوریوسف، علی سلیمانی، طاهر برزگر و خلیل جمشیدی
ارزیابی صفات زراعی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و شنبلیه (Terigonella foenum-graecum L) در کشت مخلوط
Intercropoing
علوم زراعی ایران (1393صفحه 15. 
National-ISC8.  میثم الیاسی مقدم، طاهر برزگر و زهرا قهرمانی
تاثیر محلولپاشی نفتالین استیک اسید و تراش بوته بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه خربزه توده خاتونی
Effect of
علوم باغبانی ایران شماره 467 (1394صفحات 474-15. 
National-ISC7.  Taher Barzegar, Mojtaba Delshad, Abdol K. Kashi, Caroline Mauve and Jaleh Ghashghaie  
Sugar Accumulation Pattern and Contents in Developing Fruits of two Iranian Melon Cultivars
Iranian Journal of Plant Physiology  Accepted 2015.  
National-ISC6.  Taher Barzegar, Meysam Eliyasi Moghaddam and Zahra Ghahremani
Effect of foliar application of naphthalene acetic acid and plant thinning on sugar contents of melon (Cucumis melo) fruit cv. Khatooni
Iranian Journal of Plant Physiology  Accepted 2015.  
National-ISC5.  مجتبی دلشاد، طاهر برزگر ، عبدالکریم کاشی و کمال‌الدین حق‌بین
مطالعه اثر محل نگهداري ميوه روي ساقه بر خصوصيات كمي و كيفي ميوه در دو توده خربزه ایرانی تحت شرایط عادی و تنش كم آبي
Effect of fruit position on yield and fruit quality of two Iranian melons under normal and water stress conditions
(Iranian Journal of Horticaltural Sciences) علوم باغبانی ایران شماره 169 (1392صفحات 178-15.  [Abstract  ]
International-ISI4.  Barzegar T., Badeck F.-W., Delshad M., Kashi A.-K. , Berveiller D. & Ghashghaie J
13C-labelling of leaf photoassimilates to study the source-sink relationship in two Iranian melon cultivars
Scientia Horticulturae Vol. 151 (2013PP. 157-164.  [Abstract ]
National-ISC3.  طاهر برزگر، مجتبی دلشاد، عباس مجد آبادی، عبدالکریم کاشی و ژاله قشقایی
اثر تنش كم آبي بر رشد، عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی خربزه‌ ایرانی
علوم باغبانی ایران      42 (4)، 363-357. 
National-ISC2.  برزگر،ط.، خلیقی، ا.،  و نادری، ر
تاثیر میزان نیتروژن و زمان کاشت پداژه بر شاخص های رویشی و عملکرد پداژه گلایول(Gladiolus grandiflora L.).
نهال و بذر  جلد 22، 66-55. 
National-ISC1.  برزگر، ط.، ا خلیقی و ر. نادری. 
بررسی اثرات تاریخ کاشت و مقادیر مختلف ازت بر طول عمر و برخی صفات کیفی گل بریده گلایل رقم اسکار در منطقه کرج
علوم کشاورزی ایران  1-    جلد 37(1)، 107-101. 


Presentations in Seminars & Congress


National 16.  مرضیه عبدلی، عزیزاله خیری و طاهر برزگر
تاثیر ارتفاع محل رویش بر خصوصیات مورفولوژیکی بومادران (Achillea Wilhelmsii L.) در استان کرمانشاه
Effects of altitude on morphological characters of Achillea Wilhelmsii L.
همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
تهران, تهران-ایران, 31 ارديبهشت 1393.  
National 15.  محبوبه فیض آبادی، زهرا قهرمانی، طاهر برزگر و احمد گلچین
تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیکی نشاء گوجه فرنگی رقم RioGrand
The effects of different levels of vermicompost on morphological characteristics of tomato seedlings cv. Rio Grand
همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تهران, تهران-ایران, 30 فروردين 1393.  
National 14.  سیما شیراحمدی، طاهر برزگر و زهرا قهرمانی
بررسی خصوصیات رشدی و عملکرد خیار گلخانه ای در دو نوع سیستم هرس و تربیت بوته
Evaluate of growth and yield of greenhouse cucumber in two pruning and training systems
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
دانشگاه کردستان, کردستان-ایران, 23 ارديبهشت 1392.  
National 13.  هادی لطفی، طاهر برزگر و زهرا قهرمانی
ارزیابی کیفیت میوه در برخی از توده های خربزه ایران
Evaluate of fruit quality in some Iranian melon accessions
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
دانشگاه کردستان, کردستان-ایران, 23 ارديبهشت 1394.  
National 12.  زیبا حسن زاده، زهرا قهرمانی و طاهر برزگر
تاثیر سطوح مختلف NAA بر خصوصیات رشد رویشی گیاه بامیه Abelmoschus esculentus L
Effect of NAA on growth characteristics of okra (Abelmoschus esculentus L.)
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
دانشگاه کردستان, کردستان-ایران, 23 ارديبهشت 1394.  
National 11.  هادی لطفی، طاهر برزگر، زهرا قهرمانی، ولی ربیعی و جعفر نیکبخت
ارزیابی رشد رویشی و عملکرد در برخی از تودههای خربزه ایران
Evaluate of vegetative growth and yield in some Iranian melon accession
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
دانشگاه کردستان, کردستان-ایران, 23 ارديبهشت 1394.  
National 10.  پوریا مرادی، طاهر برزگر و زهرا قهرمانی
اثر محلولپاشی هیومیک اسید بر عملکرد و کیفیت میوه گیاه بامیه )Abelmoschus esculentus(
Effect of foliar application of humic acid on yield and fruit quality of okra (Abelmoschus esculentus
ههمایش یافته های پژوهشی کشاورزی
دانشگاه کردستان, کردستان-ایران, 23 ارديبهشت 1394.  
National 9.  پوریا مرادی، طاهر برزگر، زهرا قهرمانی و جعفر نیکبخت
اثر محلولپاشی هیومیک اسید بر شاخصهای رویشی گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus)
The effect of foliar application humic acid on vegetative indices of plant Okra (Abelmoschus esculentus L.)
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
دانشگاه کردستان, کردستان-ایران, 23 - 22 ارديبهشت 1394.  
National 8.  زیبا حسن زاده، زهرا قهرمانی و طاهر برزگر
تاثیر سطوح مختلف NAA بر عملکرد گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus L
Effect of NAA on yield of okra (Abelmoschus esculentus L
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
دانشگاه کردستان, کردستان-ایران, 23 ارديبهشت 1394.  
National 7.  میثم الیاسی مقدم، طاهر برزگر، هرا قهرمانی
بررسی اثرات هرس و تنک بوته روی عملکرد و کیفیت میوه خربزه توده خاتونی
Effect of pruning and thinning of fruit in yield and fruit quality of melon (Cucumis melo cv. Khatooni
اولین همایش مجازی سراسری کشاورزی و منایع طبیعی پایدار
موسسه آموزش عالی مهر اروند, تهران-ایران, 10 بهمن 1392.  
National 6.  سالومه طاهری، ولی ربیعی، طاهر برزگر و حسین ربی انگورانی
تاثیر سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی بذر دو رقم ریحان تحت تنش شوری
Effect of salicylic acid on seed germination of two basil cultivars under salt stress
هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
دانشگاه بوعلی سینا, همدان-ایران, 4 - 6 شهريور 1392.  
National 5.  سکینه صدری، مجید پوریوسف، علی سلیمانی، طاهر برزگر و خلیل جمشیدی
ارزیابی برخی صفات اگرومرفولوژیک و عملکرد بیولوژیک در کشت مخلوط رازیانه و شنبلیه
Evalution of Agromorpholozhic traits and biological yield in  intercropping  of  fennel and fenugreek
هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
دانشگاه بوعلی سینا, همدان-ایران, 4 - 6 شهريور 1392.  
National 4.  محمد آزادی یزدی، محمد اسماعیل امیری، طاهر برزگر و محمد جواد روستا
بررسی واکنش خیار (رقم نگین) پیوندی روی پایه های مختلف به تنش شوری در شرایط گلخانه
Study of growth reaction of cucumber (cv Negin) grafted on the difference rootstocks  to the salinity stress in greenhouse conditions
هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
دانشگاه بوعلی سینا, همدان - ایران, 4 - 6 شهريور 1392.  [Abstract ]
International 3.  Reza Fatahi, Fatemeh Nekonam, Ali Ebadi, Taher Barzegar, Sepahvand Erfan  
Evaluation of pistil abnormality in apricot using its dimension and fluorescent brightness  
XV International Symposium on Apricot Breeding and Culture
International Society for Horticultural Science (ISHS) , Yerevan- Armenia, 24 - 20 June 2011.  [Abstract ]
National 2. طاهر برزگر، مجتبی دلشاد، عباس مجد آبادی، عبدالکریم کاشی و نجات پیر ولی
مطالعه روابط تولید و مصرف (Sink- Source) در خربزه ایرانی با استفاده از  ایزوتوپ نیتروژن-15
سومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
19-18 خرداد 1389 - کرج  
International 1. Barzegar T., Delshad M., Badeck F-W. & Ghashghaie
13C-labelling of leaf photoassimilates to study the source-sink relationship in two Iranian melon cultivars
JESIUM 2012
2-7 September 2012 -Leipzig