خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26006   بروزرسانی: 03-12-1399

Taher Barzegar

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
93.  لیلا صفاروح ا... رضائیطاهر برزگر ساربانقلیعصمت مهاجرییونس خسروی
Analyzing the Training Needs of Greenhouse Owners in Zanjan Province
واکاوی نیازهای آموزشی گلخانه داران استان زنجان
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 19(2) (1402/09/24صفحات 123-140 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
92.  پرستو مولایی صایینطاهر برزگر ساربانقلیمحمد بابااکبری ساریفاطمه نکونامزهرا قهرمانی
The effect of bio and chemical fertilizers on yield and quality of lettuce (Lactuca sativa cv. New Red Fire)
تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت کاهو رقم نیورد فایر (Lactuca sativa cv. New Red Fire)
علوم باغبانی شماره جلد 37- شماره 3 (1402/09/15صفحات 685-697 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
91.  جعفر نیکبختشقایق وزیریطاهر برزگر ساربانقلی
The Effect of Natural Biochar Application on Nitrogen Fertilizer Productivity in Spinach
تأثیر کاربرد بیوچار طبیعی بر بهره‌وری کود نیتروژن در اسفناج
مدیریت آب و آبیاری شماره 13-3 (1402/07/20صفحات 755-768 
  علمی-پژوهشی
Scopus
90.  زهرا قهرمانیبهنام علیزادهطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختمحمدابراهیم رنجبرنیاکیدلارام نظام دوست دارستانی
The mechanism of enhancing drought tolerance threshold of pepper planttreated with putrescine and salicylic acid
مکانیسم افزایش آستانه تحمل به خشکی در گیاه فلفل تحت تیمار با پوترسین و اسید سالیسیلیک
Plant stress Issue 9 (2023-09-15PP. 1-8 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
89.  ملیحه فرهنگ پورطاهر برزگر ساربانقلیفاطمه نکونامجعفر نیکبخت
Growth, Physiological Responses and Water Use Efficiency of Eggplant to Foliar Spray of L-cysteine and Calcium Lactate under Deficit Irrigation Condition
پاسخ‌های رشدی، فیزیولوژیکی و کارآیی مصرف آب گیاه بادمجان به محلول‌پاشی ال-سیستئین و لاکتات کلسیم تحت شرایط کم آبیاری
علوم سبزی ها- دانشگاه ایلام شماره دوره 7 شماره 1 (1402/06/06صفحات 1-22 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
88.  سیدامیرحسین موسویطاهر برزگر ساربانقلیفاطمه نکونامزهرا قهرمانیآرزو خانی
The effect of humic acid on physiological characteristics, antioxidant activity and yield of Cape gooseberry (Physalis peruviana L.) under deficit irrigation
بررسی اثر اسید هیومیک بر خصوصیات فیزیولوژیکی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و عملکرد میوه فیسالیس (Physalis peruviana L.) تحت شرایط کم‌آبیاری
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 54 (1402/04/30صفحات 171-185 
  علمی-پژوهشی
Scopus
87.  زهرا قهرمانیافشین فتح الهیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختمحمد ابراهیم رنجبر دلارام نظام دوست دارستانی
Role of Plant Genetic Resources and γ-Aminobutyric Acid (GABA) to Enhance Drought Tolerance of Cucumber
نقش منابع ژنتیکی گیاهی و γ-آمینوبوتیریک اسید (GABA) در افزایش تحمل خیار به خشکی
Agricultural Research Issue 13 (2023-05-22PP. 1-9 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
86.  ملیحه فرهنگ پورطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختفاطمه نکونام
Effect of L-cysteine and calcium lactate on yield and quality of eggplant (Solanum melongena L.) fruit under deficit irrigation stress.
اثر ال- سیستئین و لاکتات کلسیم بر عملکرد و کیفیت میوه بادمجان (Solanum melongena L.) تحت تنش کم‌آبیاری
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره جلد 12، شماره 53 (1402/02/21صفحات 137-152 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
85.  فرح فراهانیملیحه طالبیطاهر برزگر ساربانقلی
Evaluation of morphological and biochemical traits in seedlings of four early and late potato cultivars in vitro
ارزیابی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاهچه‌‌‌های چهار رقم زودرس و دیررس سیب‌‌‌زمینی در شرایط درون شیشه‌‌‌ای
بیولوژی کاربردی شماره دوره 13، شماره 49 (1402/02/01صفحات 43-62 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
84.  جعفر نیکبختفاطمه بک محمدیطاهر برزگر ساربانقلی
Effect of seed priming and irrigation level on the yield and water productivity of French lettuce
اثر پیش‌تیمار بذر و سطوح آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب کاهو فرانسوی
آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران شماره 16-6 (1401/12/18صفحات 1211-1220 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
83.  روح ا... رضائیعصمت مهاجریلیلا صفاطاهر برزگر ساربانقلییونس خسروی
Qualitative Modeling of the Problems with Value Chain of Greenhouse Crops in Zanjan Province
مدل سازی کیفی مشکلات زنجیره ارزش محصولات گلخانه ای در استان زنجان
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 2 (1401/12/01صفحات 1-17 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
82.  محمدابراهیم رنجبرنیاکیزهرا قهرمانیسیدجواد موسوی زادهطاهر برزگر ساربانقلیخوان خیل
Using of wild accessions of Asparagus officinalis in asparagus breeding programs
استفاده از تودههای خودرو officinalis Asparagus در برنامههای اصلاحی مارچوبه
پژوهش های گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) انجمن زیست شناسی ایران شماره 2 (1401/10/10صفحات 264-278 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
81.  جعفر نیکبختارزو پرویزیطاهر برزگر ساربانقلی
Effect of Biochar Application on Lettuce Yield and Water Productivity in Deficit Irrigation Conditions
اثر کاربرد بیوچار بر عملکرد و بهره‌وری آب کاهو در شرایط کم‌آبیاری
مدیریت آب و آبیاری شماره 12(4) (1401/10/04صفحات 859-871 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
80.  فریبا ساعدیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختزهرا قهرمانی
Investigation the effect of two red seaweed species on growth, physiological indices and fruit yield of Ecballium elaterium under the influence of extraction method
بررسی اثر دو گونه جلبک دریایی قرمز بر شاخصهای رشدی، فیزیولوژیکی و عملکرد میوه خیار آب پران تحت تأثیر روش عصاره گیری
پژوهش های تولید گیاهی شماره 29 (3) (1401/09/30صفحات 69-88 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
79.  رضا نجفیطاهر برزگر ساربانقلی
The Effect of Foliar Spray of different Calcium Sources on Antioxidant Properties and Quality of Cauliflower (Brassica oleracea cv. botrytis ‘Romanesco’)
تأثیر محلولپاشی برگی منابع مختلف کلسیم بر کیفیت و ویژگی های آنتی اکسیدانی کلم گل رقم’رومانسکو‘(Brassica oleracea cv. botrytis ‘Romanesco’)
علوم باغبانی شماره جلد 36- شماره 3 (1401/09/01صفحات 577-589 
  علمی-پژوهشی
Scopus
78.  دلارام نظام دوست دارستانیزهرا قهرمانیمحمد بابااکبری ساریطاهر برزگر ساربانقلیمحمد ابراهیم رنجبر
Irrigation with water enriched with seaweed extract to overcome effects of salinity in ‘New red fire’ leafy lettuce cultivation
آبیاری با آب غنی شده با عصاره جلبک دریایی به منظور کاهش اثرات تنش شوری در کشت کاهو "‘New red fire"
International Journal of Vegetable Science Issue 28 (2022-10-26PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
77.  دلارام نظام دوست دارستانیزهرا قهرمانیمحمد بابااکبری ساریطاهر برزگر ساربانقلیمحمد ابراهیم رنجبر
Can Seed Priming with Seaweed Extract Neutralize the Effects of Salinity on New Red Fire Leafy Lettuce Characteristics?
آیا پرایمینگ بذر با عصاره جلبک دریایی می تواند اثرات شوری را در ویژگی های کاهو رقم New Red Fire را خنثی کند ؟
Gesunde Pflanzen Issue 1 (2022-09-23PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
76.  محمدابراهیم رنجبرنیاکیزهرا قهرمانیسیدجواد موسوی زادهطاهر برزگر ساربانقلیخوان خیلRoberto Moreno
New hybrids between cultivated and wild species of asparagus (Asparagus spp.) and their validation by SSR markers
هیبریدهای جدید بین گونه های وحشی و کشت شده مارچوبه (Asparagus spp.) و اعتبار سنجی آنها با نشانگر SSR
EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE Issue 87 (2022-09-09PP. 1-10 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
75.  جعفر نیکبختفاطمه محمدیطاهر برزگر ساربانقلی
Effect of magnetic irrigation water and transparent plastic mulch on yield and water use efficiency in green beans cv. Alamout
اثر آب مغناطیسی و مالچ پلاستیکی شفاف بر عملکرد و بهره‌وری آب در لوبیا سبز رقم الموت
آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران شماره 16(3) (1401/06/02صفحات 550-562 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
74.  پرستو مولایی صایینطاهر برزگر ساربانقلیمحمد بابااکبری ساریفاطمه نکونامزهرا قهرمانی
The effect of bio and chemical fertilizers on yield and quality of lettuce (Lactuca sativa cv. New Red Fire)
تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت کاهو رقم نیورد فایر (Lactuca sativa cv. New Red Fire
علوم باغبانی شماره 10.22067/jhs.2022.76893.1175 (1401/05/13صفحات 1-16 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
73.  سیدمسلم قریشی ایرانقفاطمه نکونامطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبخت
The Evaluation of Growth, Yield and Physiological Responses of African Horned Cucumber (Cucumis metuliferus L.) to Deficit Irrigation
ارزیابی پاسخ های رشدی، عملکردی و فیزیولوژیکی خیار شاخدار آفریقایی (Cucumis metuliferus L.) به تنش کم آبیاری
علوم باغبانی شماره 10.22067/jhs.2022.76473.116 (1401/04/15صفحات 1-18 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
72.  فریبا ساعدیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Evaluation the effect of red seaweed extract on growth and physiological indices of three genotypes of squirting cucumber (Ecaballium elaterium L.
ارزیابی تأثیر عصاره جلبکهای دریایی قرمز بر شاخصهای رشدی و فیزیولوژیکی سه ژنوتیپ خیار آب پران (Ecaballium elaterium L.
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره جلد 11 شماره 48 (1401/03/30صفحات 149-164 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
71.  عاطفه نمکی خامنهزهرا قهرمانیمیترا اعلائیطاهر برزگر ساربانقلیمحمدابراهیم رنجبرنیاکی
Morphological evaluation of Asparagus azerbaijanensis accessions and effect of drought stress on Iranian asparagus seedlings growth
بررسی مورفولوژیکی توده های azerbaijanensis Asparagus و اثر تنش خشکی بر رشد گیاهچه های مارچوبه ایرانی
پژوهش های تولید گیاهی شماره 1 (1401/03/02صفحات 209-224 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
70.  عاطفه نمکی خامنهزهرا قهرمانیمیترا اعلائیطاهر برزگر ساربانقلیمحمدابراهیم رنجبرنیاکی
Morpho-physiological Responses of Asparagus Accessions to Drought Stress Under Greenhouse Condition
پاسخ های مورفوفیزیولوژیکی توده های مارچوبه تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه
Gesunde Pflanzen Issue 1 (2022-05-02PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
69.  جعفر نیکبختفاطمه محمدیطاهر برزگر ساربانقلی
Effect of using transparent plastic mulch in deficit irrigation conditions on yield and water use efficiency green beans
اثر کاربرد خاک پوش پلاستیکی شفاف در شرایط کم‌آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب لوبیا سبز
مدیریت آب در کشاورزی-انجمن علمی آبیاری و زهکشی شماره 8(2) (1400/12/15صفحات 151-166 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
68.  طاهر برزگر ساربانقلیسعیده محمودی قادیکلاییفاطمه نکونامزهرا قهرمانیاورنگ خادمی
Effects of humic acid and cytokinin on yield, biochemical attributes and nutrient elements of radish (Raphanus sativus L.) cv. Watermelon
اثر هیومیک اسید و سیتوکنین بر عملکرد و صفات بیوشیمیایی و عناصر غذایی تربچه رقم هندوانه ای
JOURNAL OF PLANT NUTRITION Issue  doi:10.1080/01904 (2021-11-11PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
67.  عاطفه نمکی خامنهزهرا قهرمانیمیترا اعلائیطاهر برزگر ساربانقلیمحمدابراهیم رنجبرنیاکی
The First Report of Drought Tolerance Assessment of Iranian Asparagus
اولین گزارش از ارزیابی تحمل به خشکی مارچوبه ایرانی
Gesunde Pflanzen Issue 73 (2021-11-04PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
66.  طاهر برزگر ساربانقلیرضا نجفیفرهنگ رضوی یاریجان علیازهرا قهرمانی
Hydrogen sulfide and phenylalanine alleviate chilling injury in eggplant fruits during cold storage by enhancing antioxidant activities and membrane stability
کاهش آسیب سرمازدگی میوه های بادنجان در انبار سرد توسط سولفید هیدروژن و فنیل آلانین با افزایش فعالیت های آنتی اکسیدانی و پایداری غشاء
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION Issue 45 (2021-09-21PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
65.  یوسف جهانی جلودارطاهر برزگر ساربانقلیداود حسن پناهزهرا قهرمانی
Evaluation of tuber yield and some quantitative and qualitative traits of 15 promising potato genotypes in Ardebil region
ارزیابی عملکرد غده و برخی صفات کمی و کیفی 15 ژنوتیپ امیدبخش سیب زمینی در منطقه اردبیل
علوم باغبانی ایران شماره دوره 52- شماره 2 (1400/06/20صفحات 293-303 
  علمی-پژوهشی
Scopus
64.  زهرا قهرمانیمسعود نوروزیطاهر برزگر ساربانقلیمحمدابراهیم رنجبرنیاکی
Calcium lactate and salicylic acid foliar application influence eggplant growth and postharvest quality parameters
تاثیر کاربرد برگی لاکتات کلسیم و سالیسیلیک اسید بر رشد و پارامترهای کیفی پس از برداشت بادنجان
Acta Agriculturae Slovenica Issue 117/2 (2021-04-17PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
63.  حفیظ اله نیازیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیلیلا ندیرخانلو
Effect of different levels of calcium and light duration on growth, yield and quality of lettuce (Lactuca sativa cv. New Red Fire)
تاثیر مدت زمان تابش نور و کلسیم بر رشد، عملکرد و کیفیت کاهو رقم New-Red Fire
علوم سبزی ها- دانشگاه ایلام شماره 8 (1399/12/29صفحات 111-131 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
62.  رضا نجفیطاهر برزگر ساربانقلیفرهنگ رضوی یاریجان علیازهرا قهرمانی
Effect of Postharvest Treatments of Phenylalanine and Hydrogen Sulfide on Maintaining Quality and Enhancing Shelf life of Eggplant (Solanum melongena L.)
اثر تیمارهای پس از برداشت فنیل‌آلانین و سولفید هیدروژن بر حفظ کیفیت و افزایش عمر انبارمانی میوه بادنجان (Solanum melongena L.)
علوم باغبانی شماره 34(4) (1399/12/10صفحات 705-717 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
61.  زهرا قهرمانیمرجان میکاییل زاده دورجونطاهر برزگر ساربانقلیمحمدابراهیم رنجبرنیاکی
Foliar Application of Ascorbic Acid and Gamma Aminobutyric Acid Can Improve Important Properties of Deficit Irrigated Cucumber Plants (Cucumis sativus cv. Us)
محلول پاشی اسید اسکوربیک و اسید گاما آمینوبوتیریک در بهبود خواص مهم گیاه خیار در شرایط کم آبیاری (Cucumis sativus cv. Us)
Gesunde Pflanzen Issue 73 (2021-02-10PP. 77-84 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
60.  سمیرا محمدیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
The Effect of Urea and Potassium Sulphate on Growth, Bulb Yield Components and Antioxidant Properties of Sweet Fennel (Foeniculum vulgare Mill. cv. Boelli RZ F1)
تاثیر اوره و سولفات پتاسیم بر رشد، اجزای عملکرد سوخ و ویزگی های آنتی اکسیدانی رازیانه شیرین
علوم و فنون باغبانی ایران- انجمن باغبانی ایران شماره جلد 21 - شماره 3 (1399/09/25صفحات 211-224 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
59.  عزیزالله خیریمحدثه زراندودافسون رضایی علولوطاهر برزگر ساربانقلیمیترا اعلائی
Effects of nitroxin and ammonium sulfate on some of the traits of Marrubium vulgare L.
اثرات کود زیستی نیتروکسین و سولفات آمونیوم بر برخی صفات گیاه داروئی فراسیون (.Marrubium vulgare L )
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 38 (1399/08/17صفحات 415-426 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
58.  سیده زینب حسینیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Physiological responses of common bean cv. Sanry to foliar spray of salicylic acid and biostimulant megafol under deficit irrigation stress
پاسخ¬های فیزیولوژیکی گیاه لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris L.) به محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و ماده¬ی زیست محرک مگافول تحت تنش کم¬آبیاری
تنش های محیطی در علوم زراعی شماره جلد سیزدهم شماره 3 (1399/07/09صفحات 845-855 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
57.  فرزاد تقدسی نیازهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلیمیترا اعلائی
Effect of deficit irrigation at different growth stages of two Iranian melon accessions on growth, yield, fruit quality and water use efficiency
اثر کم آبیاری در مراحل مختلف رشدی دو توده خربزه ایرانی بر رشد، عملکرد، کیفیت میوه و کارایی مصرف آب
علوم باغبانی ایران شماره 2 (1399/06/30صفحات 503-515 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
56.  جعفر نیکبختوحید عشقیطاهر برزگر ساربانقلیعلیرضا واعظی
Interaction of Urea Fertilizer and Magnetized Water on Yield and Water and Fertilizer Use Efficiency in Cucumber (Cucumis sativus cv. Kish F1)
برهمکنش مصرف کود اوره و آب مغناطیس شده بر عملکرد و کارایی مصرف آب و کود در گیاه خیار (Cucumis sativus cv. Kish F1)
آب و خاک شماره 34-3 (1399/06/25صفحات 675-688 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
55.  جعفر نیکبختابراهیم محمدیطاهر برزگر ساربانقلی
Effect of Salicylic Acid foliar application under deficit irrigation conditions on yield and water use efficiency in cucumber (Cucumis sativus cv. Kish F1)
تأثیر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک در شرایط کم‌آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب خیار (Cucumis sativus cv. Kish F1)
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 51(3) (1399/05/01صفحات 553-561 
  علمی-پژوهشی
Scopus
54.  آرزو خانیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختزهرا قهرمانی
Effect of foliar spray of calcium lactate on the growth, yield and biochemical attribute of lettuce ( Lactuca sativa L . ) under water deficit stress
اثر محلول پاشی برگی لاکتات کلسیم بر رشد، عملکرد و ترکیبات بیوشیمیایی کاهو تحت تنش خشکی
Advances in Horticultural Science Issue 34(1): (2020-04-20PP. 11-24 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
53.  طاهر برزگر ساربانقلیسمیرا محمدیزهرا قهرمانی
Effect of nitrogen and potassium fertilizer on growth, yield and chemical composition of sweet fennel
اثر کود نیتروزن و پتاسیم بر رشد، عملکرد و ترکیبات بیوشیمیایی رازیانه شیرین
JOURNAL OF PLANT NUTRITION Issue 43 (8) (2020-03-22PP. 1189-1204 

52.  محمدابراهیم رنجبرنیاکیزهرا قهرمانیسیدجواد موسوی زادهطاهر برزگر ساربانقلیخوان خیل
Evaluation of Progeny Produced through Inter and Intra-Species Crossing between Iranian and European Asparagus (Asparagus spp.)
ارزیابی نتاج حاصل از تلاقی بین و درون‌گونه‌ای مارچوبه‌های ایرانی و اروپایی (Asparagus spp.)
علوم سبزی ها- دانشگاه ایلام شماره 3-6 (1398/12/28صفحات 15-29 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
51.  آرزو خانیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
The effect of calcium lactate foliar spray on growth, yield and quality of lettuce (Lactuca sativa L.) cv. New Red Fire under water deficit stress
ارزیابی تأثیر لاکتات کلسیم بر رشد، عملکرد و کیفیت کاهوی رقم "نیو رد فایر" تحت شرایط تنش کمآبی
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره جلد 8- شماره 33 (1398/10/30صفحات 187-201 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
50.  فرزاد تقدسی نیازهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختمیترا اعلائی
Effect of Different Irrigation Regimes at Pre-Harvest Stage on Yield, Fruit Quality and Water Use Efficiency of Two Iranian Melon Accessions
اثر رژیمهای مختلف آبیاری در مرحله قبل از برداشت بر عملکرد، کیفیت میوه و کارایی مصرف آب دو توده خربزه ایرانی
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 29-4 (1398/10/15صفحات 217-231 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
49.  آرزو خانیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختزهرا قهرمانی
Effect of foliar spray of calcium lactate on physiological characteristics, antioxidant activity and yield of lettuce (Lactuca sativa L.) under deficit irrigation
اثر محلول پاشی لاکتات کلسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، فعالیت آنتی اکسیدانی و عملکرد کاهو (Lactuca sativa L.) تحت شرایط کم آبیاری
علوم باغبانی ایران شماره دوره 50 - شماره 3 (1398/09/29صفحات 649-665 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
48.  شیلان اصلانی اسلمرزطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبخت
Effect of foliar application of humic acid on growth, yield and fruit quality of tomato (Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill) under irrigation deficit stress
تأثیر محلولپاشی برگی اسید هیومیک بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه گوجهفرنگی گیلاسی (Lycopersicon pimpinellifolium ) تحت تنش کم آبیاری
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره جلد 8 و شماره 32 (1398/09/18صفحات 69-82 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
47.  زهرا قهرمانیسمانه محمدیطاهر برزگر ساربانقلی
Effect of paclobutrazol and hydrogen peroxide on growth, quality and yield of melon fruit (Cucumis melo cv. khatooni)
تأثیر محلولپاشی پاکلوبوترازول و هیدروژن پراکسید بر رشد، کیفیت و عملکرد میوه خربزه توده خاتونی
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 8-32 (1398/08/30صفحات 353-364 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
46.  محمدابراهیم رنجبرنیاکیزهرا قهرمانیسیدجواد موسوی زادهطاهر برزگر ساربانقلیخوان خیل
The Possibility of Using Iranian Asparagus (Asparagus persicus) in Breeding Programs
امکان استفاده از مارچوبه ایرانی ) (Asparagus persicus در برنامههای بهنژادی
به نژادی نهال و بذر- موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر شماره 2 (1398/07/30صفحات 241-249 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
45.  سیده زینب حسینیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختزهرا قهرمانی
Pod and Seed Yield and Quality of Common Bean under Water Deficit Stress and Foliar Application of Salicylic Acid and Megafol
اجزای عملکرد، کیفیت نیام و دانه لوبیا سبز در شرایط تنش کمآبی و محلولپاشی اسید سالیسیلیک و مگافول
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره جلد 29، شماره 3 (1398/07/25صفحات 95-111 

44.  زهرا قهرمانیعلی نوبختطاهر برزگر ساربانقلیولی ربیعی
The Effect of Glycine Betaine and Intermittent Heating on Maintaining the Quality and Shelf Life of Sweet Peppers
اثر گلایسین بتائین و گرم کردن متناوب بر حفظ کیفیت و عمر انبارمانی فلفل شیرین
علوم سبزی ها- دانشگاه ایلام شماره 5 (1398/06/30صفحات 23-38 

43.  مهسا فاتحطاهر برزگر ساربانقلی
The Effect of Foliar Application of Naphthalene Acetic Acid on Growth, Yield and Fruit Quality of Sweet Pepper cv. Yellow Wander
تأثیر محلول¬پاشی نفتالین استیک اسید بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل دلمه¬ای رقم کالیفرنیا واندر
علوم سبزی ها- دانشگاه ایلام شماره شماره 5 (1398/06/30صفحات 1-10 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
42.  شیلان اصلانی اسلمرزطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبخت
Effect of humic acid on physiological and biochemical indices and yield of tomato under deficit irrigation
اثر اسید هیومیک بر شاخصهای فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد گوجهفرنگی تحت شرایط کم آبیاری
به زراعی کشاورزی شماره دوره 21- شماره 2 (1398/04/27صفحات 221-232 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
41.  مهسا فاتحطاهر برزگر ساربانقلیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
The Effect of Foliar Application of Ascorbic Acid and Calcium Lactate on Growth, Yield and Fruit Quality of Sweet Pepper
تأثیر محلول¬پاشی اسیدآسکوربیک و لاکتات کلسیم بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل دلمه¬ای
علوم باغبانی شماره جلد 33، شماره 1 (1398/03/29صفحات 79-87 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
40.  رسول حیدرنژادگیگلوزهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلیولی ربیعی
The effects of harvesting stage and chitosan coating on quality and shelf-life of Physalis angulata L.
اثر زمان برداشت و کیتوزان بر کیفیت و عمر انبارمانی میوههای عروسک پشتپرده ( Physalis angulata L.
علوم باغبانی ایران شماره دوره 50- شماره 1 (1398/03/22صفحات 173-186 
  سایر
با هیات تحریریه
39.  سمیرا محمدیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
The Effect of different nitrogen and potassium levels on nitrogen efficiency and some nutrient contents of sweet fennel
تأثیر سطوح مختلف پتاسیم و نیتروژن بر کارآیی نیتروژن و محتوای برخی عناصر غذایی رازیانه شیرین
فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی شماره جلد 15، شماره 1 (1398/02/05صفحات 57-69 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
38.  طاهر برزگر ساربانقلیزهرا اصفهانیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Physiological and biochemical response of of tomato cv. Rio Grande (Lycopersicon esculentum cv. Rio Grande) to foliar application of biostimulants under water deficit stress
بررسی برخی پاسخ¬های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گوجه¬فرنگی رقم ریوگرند(Lycopersicon esculentum cv. Rio Grande) به محلول-پاشی مواد زیست-محرک تحت تنش کم¬آبی
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره جلد 8 شماره 29 (1398/02/04صفحات 229-239 

37.  سیده زینب حسینیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختزهرا قهرمانی
Growth and physiological reactions of common bean cv. Sanry in response to salicylic acid and biostimulants under different irrigation regimes
واکنشهای رشدی و فیزیولوژیکی گیاه لوبیا سبز رقم سانری به اسید سالیسیلیک و مواد زیست محرک در شرایط کمآبی
اکوفیزیولوژی گیاهی شماره سال دهم- شماره 35 (1397/12/20صفحات 73-87 
  علمی-پژوهشی
Scopus
36.  طاهر برزگر ساربانقلینگار حیدریانهادی لطفیزهرا قهرمانی
Yield, fruit quality and physiological responses of melon cv. Khatooni under deficit irrigation
عملکرد، کیفیت میوه و پاسخ های فیزیولوژیکی خربزه رقم خاتونی تحت تنش کم آبیاری
Advances in Horticultural Science Issue 32 (4) (2018-12-26PP. 451-458 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
35.  نگار حیدریانطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Effect of water deficit stress on yield, physiological and biochemical traits of some Iranian melon
اثر تنش کم آبیاری بر عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی توده های خربزه بومی ایران
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره جلد 7، شماره 26 (1397/09/20صفحات 209-221 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
34.  زهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلیرسول مظفریمهناز وفادار
Study of anatomical of seed coat infrastructural in some bulbous plants of Zanjan province
مطالعه ریخت شناسی فرا ساختاری پوسته بذر برخی از گیاهان پیازی کوهی استان زنجان
علوم و تحقیقات بذر ایران- دانشگاه گیلان با همکاری انجمن مرتعداری ایران شماره 3 (1397/07/07صفحات 19-31 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
33.  جاسم پرخیدهطاهر برزگر ساربانقلیفاطمه نکونام
Growth, yield and physiological responses of watermelon cv. Charleston Gray grafted on bitter apple (Citrullus colocynthis L.) rootstock under deficit irrigation stress
واکنش رشد، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی هندوانه رقم چارلستونگری پیوندشده رو پایه هندوانه ابوجهل به تنش کم آبیاری
علوم باغبانی ایران شماره دوره 49- شماره 2 (1397/06/30صفحات 539-550 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
32.  طاهر برزگر ساربانقلیجاسم پرخیدهفاطمه نکونامجعفر نیکبخت
Evaluation of growth, yield and physiological responses of some watermelon accessions to water deficit stress
بررسی واکنش های رشدی، عملکردی و فیزیولوژیک برخی توده های هندوانه (Citrullus lanatus L.) به تنش کم آبی
زیست شناسی گیاهی ایران - دانشگاه اصفهان - با همکاری انجمن زیست شناسی ایران شماره شماره 36 (1397/06/30صفحات 73-88 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
31.  جاسم پرخیدهطاهر برزگر ساربانقلیفاطمه نکونامجعفر نیکبخت
Evaluation of growth, yield, and physiological responses of Bitter Apple (Citrullus colocynthis) under deficit irrigation stress conditions
بررسی رشد، عملکرد و پاسخ های فیزیولوژیکی هندوانه ابوجهل تحت شرایط تنش کمآبیاری
به زراعی کشاورزی شماره دوره 20- شماره 2 (1397/05/22صفحات 357-369 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
30.  رسول حیدرنژادگیگلوزهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلیولی ربیعی
The effect of harvest stage and storage duration on fruit quality of Physalis (Physalis angulate L.)
اثر مرحله برداشت و مدت زمان انبارمانی بر کیفیت میوه عروسک پشت پرده (Physalis angulate)
به زراعی کشاورزی شماره دوره 20- شماره 2 (1397/05/05صفحات 383-395 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  طاهر برزگر ساربانقلیمهسا فاتحفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Enhancement of postharvest sensory quality and antioxidant capacity of sweet pepper fruits by foliar applying calcium lactate and ascorbic acid
بهبود کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه فلفل شیرین با محلول پاشی لاکتات کلسیم و اسید آسکوربیک
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 241 (2018-07-18PP. 293-303 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
28.  طاهر برزگر ساربانقلیپوریا مرادیزیبا حسن زادهزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Evaluation of Growth, Yield and Vitamin C Content of Okra with Application of Putrescine and Humic Acid Under Deficit Irrigation
ارزیابی رشد، عملکرد و میزان ویتامین ث بامیه با کاربرد پوترسین و اسید هیومیک تحت تنش کم‌آبی
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره دوره 28- شماره 1 (1397/03/10صفحات 109-123 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  سیما شیراحمدیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
Effect of T wo T raining M ethods on G rowth I n di ces and Y ield of G reenhouse C ucumber ( Cucumis sativus ) , cv. Gohar
تأثیر دو روش تربیت بوته بر شاخص های ر شد و عملکرد خیار گلخانه ای ( Cucumis sativu s ) رقم گوهر
فنآوری تولیدات گیاهی شماره 2 (1396/12/25صفحات 117-127 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
26.  زهرا اصفهانیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Effects of foliar application of Megafol on yield, fruit quality and water use efficiency of tomato Cv. Rio Grande under water deficit stress
آثار محلول¬پاشی مگافول بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه¬فرنگی رقم ریوگرند تحت شرایط تنش کم¬آبی
به زراعی کشاورزی شماره دوره 19- شماره 4 (1396/12/25صفحات 983-996 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  طاهر برزگر ساربانقلیهادی لطفیولی ربیعیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Effect of water-deficit stress on fruit yield, antioxidant activity, and some physiological traits of four Iranian melon genotypes
اثر تنش کم آبی بر عملکرد، فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی شاخص های فیزیولوژیکی چهار ژنوتیپ خربزه ایرانی
علوم باغبانی ایران شماره 48 (1396/08/13صفحات 13-25 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  زینب عزیزیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
Effects of humic acid and salicylic acid on yield and fruit quality of the "Zard Jalali" melon under water deficit stress
تأثیر اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و کیفیت میوه خربزه "زرد جلالی" تحت تنش کم آبی
به زراعی کشاورزی شماره 2 (1396/06/27صفحات 387-400 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  نگار حیدریانطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
Effect of water deficit stress on growth, yield, fruit quality and water use efficiency of some Iranian melon accessions
اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد، کیفیت میوه و کارآیی مصرف آب برخی توده‌های خربزه بومی ایران
به زراعی کشاورزی شماره 2 (1396/06/27صفحات 287-302 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  بهنام علیزادهزهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبخت
Effect of foliar application of putrescine on growth, yield and fruit quality of sweet pepper (Capsicuum annum cv. Dimaz)
اثر محلول پاشی پوترسین بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل شیرین تحت تنش کمآبی
به زراعی کشاورزی شماره 2 (1396/06/27صفحات 431-444 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  زیبا حسن زادهزهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلی
The effect of naphthalene acetic acid on growth, yield and fruit quality of okra cv. Kano Dwarf
تأثیر سطوح مختلف اسید نفتالین استیک‌ بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه بامیه رقم کانو
پژوهش های تولید گیاهی شماره دوره 24- شماره 1 (1396/05/16صفحات 33-45 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  هادی لطفیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیولی ربیعی
Assessingth Growth and Yield of Some Iranian Melons under Limited Water Condition
بررسی رشد و عملکرد یازده توده خربزه ایرانی در شرایط کم آبی
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره جلد 27- شماره 2 (1396/04/30صفحات 111-123 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  هادی لطفیطاهر برزگر ساربانقلیفاطمه نکونام
Effect of water deficit stress on some physiological traits and water use efficiency of some Iranian melon landraces
تاثیر تنش کم آبی بر برخی شاخص های فیزیولوژی و کارایی مصرف آب در توده های خربزه ایرانی
علوم باغبانی ایران شماره دوره 47- شماره 4 (1395/12/25صفحات 763-772 
  علمی-پژوهشی
معتبر
18.  سالومه طاهریطاهر برزگر ساربانقلیافسانه زعیم زاده
Effect of salicylic acid pre-treatment on cucumber and watermelon seeds germination under salinity stress
اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی بذرهای خیار و هندوانه تحت تنش شوری
علوم و تحقیقات بذر ایران- دانشگاه گیلان با همکاری انجمن مرتعداری ایران شماره سال سوم - شماره چهارم (1395/12/25صفحات 15-27 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  سیما شیراحمدیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
Effect of different training systems on growth, yield and fruit quality of greenhouse cucumber (Cucumis sativus cv. Gohar)
اثر سیستم‌های مختلف تربیت بوته بر رشد، عملکرد و کیفیت خیار گلخانه‌ای رقم گوهر (Cucumis sativus var. Gohar)
روابط خاک و گیاه (علوم و فنون کشت های گلخانه ای سابق )- دانشگاه صنعتی اصفهان شماره شماره 28 (1395/11/30صفحات 13-24 
  علمی-پژوهشی
معتبر
16.  طاهر برزگر ساربانقلیپوریا مرادیجعفر نیکبختزهرا قهرمانی
Physiological response of Okra cv. Kano to foliar application of putrescine and humic acid under water deficit stress
پاسخ های فیزیولوژیک گیاه بامیه به کاربرد برگی پوترسین و اسید هیومیک تحت شرایط تنش کم آبی
international journal of horticultural science and technology - Issue Vol. 3, No. 2; (2016-12-30PP. 187-197 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  فرزانه خیری کفراجطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیولی ربیعی
Effects of chitosan coating and hot water treatment on postharvest characteristics of fruit pepper (Capsicum annum cv. Paks.)
اثر پوشش کیتوسان و تیمار آب گرم بر خصوصیات پس از برداشت میوه فلفل دلمه¬ای Capsicum annuum cv. Paks))
به زراعی کشاورزی شماره 3 (1395/09/21صفحات 595-608 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  محبوبه فیض آبادیزهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلیاحمد گلچین
Effect of Different levels of Vermicompost and Nitrogen on the Growth Parameters of Tomato Seedlings
تأثیر سطوح مختلف ورمی¬کمپوست و تغذیه نیتروژن بر شاخص¬های رشدی نشای گوجه¬فرنگی رقم 'Rio Grande'
به زراعی کشاورزی شماره 3 (1395/09/21صفحات 569-580 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  ریحانه مسگریطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
The Effect of Different Cucurbit Rootstocks on Some Morphological and Physiological Traits of Cucumber (Cucumis sativus cv. Super dominus)
اثر پایه¬های مختلف کدوئیان بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژِیک خیار مزرعه¬ای رقم سوپر دومینوس (Cucumis sativus cv. Super Dominus)
علوم باغبانی شماره جلد 30- شماره 2 (1395/06/30صفحات 224-231 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  هادی لطفیطاهر برزگر ساربانقلیولی ربیعی
Effect of water deficit stress on yield, physiological and biochemical parameters of two Iranian cantaloupe accessions
اثر تنش کم آبی بر عملکرد، شاخص های فیزیولوژی و بیوشیمیایی دو توده طالبی بومی ایران
زیست شناسی گیاهی ایران - دانشگاه اصفهان - با همکاری انجمن زیست شناسی ایران شماره بیست و هشتم (1395/06/30صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  هادی لطفیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
Assessment of Growth, Yield and Fruit Quality of Two Iranian Cantaloupe Accessions Under Different Irrigation levels
بررسی رشد، عملکرد و کیفیت میوه دو توده طالبی بومی ایران در سطوح مختلف آبیاری
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره جلد 26- شماره 2 (1395/05/01صفحات 108-116 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  سالومه طاهریطاهر برزگر ساربانقلیولی ربیعیحسین ربی انگورانی
Physiological responses of two basil cultivars to foliar application of salicylic acid under salinity stress
پاسخ¬های فیزیولوژیک دو رقم ریحان به محلول¬پاشی سالیسیلیک اسید تحت تنش شوری
به زراعی کشاورزی شماره دوره 18- شماره 1 (1395/03/20صفحات 259-274 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  هادی لطفیطاهر برزگر ساربانقلیولی ربیعیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Effects of water deficit stress on quality and quantitative traits of some Iranian melon
بررسی تاثیر تنش کم آبی بر صفات کمی و کیفی میوه برخی از توده های خربزه ایرانی
به زراعی کشاورزی شماره دوره 18- شماره 1 (1395/03/20صفحات 157-171 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  طاهر برزگر ساربانقلیفاطمه نکونام
Plant sink-source relationships and carbon isotopic labeling techniques
روابط مبداء و مقصد در گیاهان و تکنیک ردیابی ایزوتوپ های کربن
Iranian Journal of Plant Physiology - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه Issue Vol (6), No (2) (2016-05-26PP. 1617-1626 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  میثم الیاسی مقدمطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
Effect of foliar application of naphthalene acetic acid and plant thinning on growth, yield and fruit quality of melon (Cucumis melo cv. Khatooni).
تاثیر محلول پاشی نفتالین استیک اسید و تراش بوته بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه خربزه توده خاتونی
علوم باغبانی ایران شماره دوره 46، شماره 3 (1394/09/25صفحات 467-474 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  طاهر برزگر ساربانقلیمجتبی دلشادعبدالکریم کاشیcaroline Mauveژاله قشقایی
Sugar Accumulation Pattern and Contents in Developing Fruits of two Iranian Melon Cultivars
الگوی تجمع قند در میوه های در حال نمو دو توده خربزه ایرانی
Iranian Journal of Plant Physiology - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه Issue Vol (5), No (3) (2015-08-14PP. 1353-1359 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  سکینه صدریمجید پوریوسفعلی سلیمانیطاهر برزگر ساربانقلیخلیل جمشیدی
evaluation of agronomic traits of fennel and fenugreek in intercropping
ارزیابی صفات زراعی رازیانه (foeniculum vulgare) و شنبلیله (trigonella foenum graecum) در کشت مخلوط
علوم گیاهان زراعی ایران= شماره 4 (1393/12/25صفحات 593-602 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  طاهر برزگر ساربانقلیمیثم الیاسی مقدمزهرا قهرمانی
Effect of foliar application of naphthalene acetic acid and plant thinning on sugar contents of melon (Cucumis melo) fruit cv. Khatooni
اثر محلولپاشی برگی نفتالین استیک اسید و تراش بوته بر محتوای قند خربزه رقم خاتونی
Iranian Journal of Plant Physiology - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه Issue Vol (5), No (2) (2015-01-01PP. 1281-1287 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  مجتبی دلشادطاهر برزگر ساربانقلیعبدالکریم کاشیکمال الدین حق بین
Effect of fruit position on yield and fruit quality of two Iranian melons under normal and water stress conditions
مطالعه اثر محل نگهداری میوه روی ساقه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه در دو توده خربزه ایرانی تحت شرایط عادی و تنش کم آبی
علوم باغبانی ایران شماره 2 (1392/05/16صفحات 169-178 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  طاهر برزگر ساربانقلیفرناز بادکمجتبی دلشادعبدالکریم کاشیDaniel Berveillerژاله قشقایی
13C-labelling of leaf photoassimilates to study the source–sink relationship in two Iranian melon cultivars
-
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 151 (2013-01-15PP. 157-164 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  طاهر برزگر ساربانقلیمجتبی دلشادعباس مجد ابادیعبدالکریم کاشیژاله قشقایی
Effects water stress on yield growth and some physiological parameters in iranian melon
ااثر تنش کم آبی بر رشد عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی خربزه ایرانی
علوم باغبانی ایران شماره 4 (1390/11/07صفحات 357-363 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 19. فریبا ساعدیطاهر برزگر ساربانقلیفهیمه صالحی
مروری بر خواص دارویی چند قارچ خوراکی و دارویی مهم
A review of medicinal properties of some edible and medicinal mushrooms
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
ملی معتبر 18. زینب عزیزیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
تاثیر مالچ پلی اتیلن بر عملکرد و شاخص¬های رشد خربزه توده زرد جلالی
Effect of polyethylene mulch on growth and yield of melon
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1394/11/05 - 1394/11/08
ملی معتبر 17. زهرا بیگدلوطاهر برزگر ساربانقلیعلی سلیمانیزهرا قهرمانی
مطالعه ویژگیهای ریخت شناسی برخی توده های خربزه بومی ایران
Study of morphological traits of some Iranian melons
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه اردبیل, اردبیل, 1394/05/28 - 1394/05/29
ملی معتبر 16. زهرا بیگدلوطاهر برزگر ساربانقلیعلی سلیمانیزهرا قهرمانی
اثر تربیت بوته بر خصوصیات میوه برخی از توده های خربزه ایرانی
Effect of plant training on fruit traits of some Iranian melon
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه اردبیل, اردبیل, 1394/05/28 - 1394/05/29
ملی معتبر 15. زیبا حسن زادهزهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلی
تاثیر سطوح مختلف NAA بر عملکرد گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus L.)
Effect of NAA on yield of okra (Abelmoschus esculentus L.)
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 14. پوریا مرادیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
اثر محلولپاشی هیومیک اسید بر شاخصهای رویشی گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus)
The effect of foliar application humic acid on vegetative indices of plant Okra (Abelmoschus esculentus L.)
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 13. پوریا مرادیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
اثر محلولپاشی هیومیک اسید بر عملکرد و کیفیت میوه گیاه بامیه )Abelmoschus esculentus(
Effect of foliar application of humic acid on yield and fruit quality of okra (Abelmoschus esculentus)
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 12. هادی لطفیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیولی ربیعیجعفر نیکبخت
ارزیابی رشد رویشی و عملکرد در برخی از تودههای خربزه ایران
Evaluate of vegetative growth and yield in some Iranian melon accession
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 11. زیبا حسن زادهزهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلی
تاثیر سطوح مختلف NAA بر خصوصیات رشد رویشی گیاه بامیه Abelmoschus esculentus L
Effect of NAA on growth characteristics of okra (Abelmoschus esculentus L.)
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 10. هادی لطفیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
ارزیابی کیفیت میوه در برخی از توده های خربزه ایران
Evaluate of fruit quality in some Iranian melon accessions
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشکاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 9. سیما شیراحمدیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
بررسی خصوصیات رشدی و عملکرد خیار گلخانه ای در دو نوع سیستم هرس و تربیت بوته
Evaluate of growth and yield of greenhouse cucumber in two pruning and training systems
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 8. مرضیه عبدلی لعل آبادیعزیزالله خیریطاهر برزگر ساربانقلی
تاثیر ارتفاع محل رویش بر خصوصیات مورفولوژیکی بومادران (Achillea Wilhelmsii L.) در استان کرمانشاه
Effects of altitude on morphological characters of Achillea Wilhelmsii L.
-- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی زیاست جمهوری, تهران, 2014-05-21 - 2014-05-21
ملی معتبر 7. محبوبه فیض آبادیزهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلیاحمد گلچین
تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیکی نشاء گوجه فرنگی رقم RioGrand
The effects of different levels of vermicompost on morphological characteristics of tomato seedlings CVRio Grand
-- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران, تهران, 2014-04-19 - 2014-04-19
ملی معتبر 6. میثم الیاسی مقدمطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانی
بررسی اثرات هرس و تنک میوه روی عملکرد و کیفیت میوه خربزه توده خاتونی
Effect of pruning and thinning of fruit in yield and fruit quality of melon (Cucumis melo cv. Khatooni)
--- http://www.naconf.ir/fa/انجمن آبیاری و زهکشی , تهران, 2014-01-30 - 2014-01-30
ملی معتبر 5. محمد آزادی یزدیمحمداسماعیل امیریطاهر برزگر ساربانقلیمحمد جواد روستا
بررسی واکنش خیار (رقم نگین) پیوندی روی پایه های مختلف به تنش شوری در شرایط گلخانه
Study of growth reaction of cucumber (cv negin) grafted on the difference rootstocks to the salinity stress in greenhouse conditions
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1392/06/04 - 1392/06/06
ملی معتبر 4. سکینه صدریمجید پوریوسفعلی سلیمانیطاهر برزگر ساربانقلیخلیل جمشیدی
ارزیابی برخی صفات اگرومرفولوژیک و عملکرد بیولوژیک در کشت مخلوط رازیانه و شنبلیله
Evalution of Agromorpholozhic traits and biological yield in intercropping of fennel and fenugreek
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1392/06/04 - 1392/06/06
ملی معتبر 3. سالومه طاهریولی ربیعیطاهر برزگر ساربانقلیحسین ربی انگورانی
تاثیر اسیدسالیسیلیک برجوانه زنی بذر دو رقم ریحان تحت تنش شوری
Effect of salicylic acid on seed germination of two basil cultivars under salt stress
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه بوعلی سینا, همدان, 1392/06/04 - 1392/06/07
ملی معتبر 2. سالومه طاهریولی ربیعیطاهر برزگر ساربانقلیحسین ربی انگورانی
تاثیر سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی بذر دو رقم ریحان تحت تنش شوری
Effect of salicylic acid on seed germination of two basil cultivars under salt stress
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1392/06/04 - 1392/06/06
ملی معتبر 1. طاهر برزگر ساربانقلیمجتبی دلشادعباس مجد ابادیعبدالکریم کاشینجات پیر ولی بیرانوند
مطالعه روابط منبع - مخزن (source-sink) در خربزه ایرانی تحت شرایط عادی و تنش کم آبی با کاربرد ایزوتوپ نیتروژن 15
Studies of sink- source relations in iranian.....
همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی پژوهشگاه تحقیقات کشاورزی پزشکی و صنعتی, کرج, 1389/03/19 - 1389/03/20